فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………….. 1
1- مقدمه و تحقیقات انجام شده قبلی …………………………………………………………………………… 2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول

نخ های فانتزی، نخ های نساجی با طراحی های کاملا نامحدود می باشند. دسته بندی نخ های فانتزی بسیار وسیع می باشد و در سال های اخیر ساختار آنها پیچیده تر شده است. در حال حاضر نمی توان آنها را ساختاری کلاسیک با حلقه، بوکله، گره های یک ساختار مارپیچ و افکت های ترکیبی نامید بلکه آنها دارای افکت های رنگی بسیار مختلف و یا شکل های مختلف می باشد. با استفاده از یک فرایند تولید، امکان تولید نخ های فانتزی با خصوصیات مختلف وجود دارد.شاخص های هندسی و ساختاری نخ های فانتزی، از قبیل دانسیته ی خطی، ارتفاع افکت ها، عرض افکت ها، فاصله ی بین افکت ها، تعداد افکت ها در واحد طول، تنوع افکت ها و قرارگیری افکت ها بستگی به تنظیمات ماشین، یعنی، پارامترهای تکنولوژی تولید، از قبیل سرعت تغذیه ی جزء افکت، سرعت تولید نخ فانتزی، سرعت دورانی اسپیندل تو خالی و نقش نخ مغزی، در طی فرآیند ریسندگی دارد. علاوه براین، شاخص های ذکر شده در بالا بستگی به خصوصیات و مواد اولیه ی خام مختلف از اجزاء سازنده نخ دارد.[2]نمره نخ یک کمیت آماری است که نمایانگر ظرافت نخ میباشد.نمره نخ اثر مهمی در ساختار پارچه حاصل از ان نخ بجا میگذارد.نخهای سنگین تر پارچه سنگین تر و را ایجاد میکند و در نتیجه در استحکام پارچه تاثیر دارد.چگالی خطی یا نمره نخ معمولا بصورت مستقیم یعنی جرم در واحد طول نخ ویا غیر مستقیم یعنی طول واحد جرم معینی از نخ بیان میشود.تاب اندازه پیچشی است که به نخ داده میشود تا چسبندگی مناسب در الیاف منقطع (staple)ایجاد کند ویا نخهای تشکیل دهنده نخ چند لا را نزدیک به یکدیگر نگه دارد. نخ تابیده شده حاصل دارای استحکام لازم در مراحل بعدی تولید بوده و کاربرد خواهد داشت.افزایش تاب داده شده به نخ از یکسو استحکام آن را افزایش میدهد واز طرف دیگر زاویه قرارگیری الیاف منقطع درنخ رانسبت به محور اصلی نخ کم میکند.بیشترین استحکام نخ زمانی است که آرایش یافتگی الیاف در امتداد نیروی وارد به نخ باشد. تاب نخ علاوه بر تأثیر در استحکام نخ روی دیگر خصوصیات فیزیکی نخ وپارچه تولید شده از آن نیز تأثیر دارد. تاب معمولا در تمام طول نخ بطور یکنواخت توزیع نمی شود. نتایج کار اشخاص زیادی ثابت میکند که بین تاب و ضخامت نخ رابطه برقرار است. لذا می توان نتیجه گرفت که تاب بیشتر در نقاط باریک نخ مجتمع میشود. [16]

-.1-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. 3
2-.1-تحقیقات انجام شده قبلی …………………………………………………………………………………….. 4
1-2-1-چگالی خطی یا نمره نخ ……………………………………………………………………………………. 4
1-1-2-1-سیستم نمره گذاری مستقیم……………………………………………………………………………. 4
2-1-2-1-سیستم غیر مستقیم نمره گذاری ……………………………………………………………………….. 4
2-2- 1-تاب نخ ………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-2-2-1-اتر تاب در استحکام نخ تهیه شده از الیاف منقطع ………………………………………………………. 4
2-2-2-1-فاکتور تاب ……………………………………………………………………………………………………. 5
3-2-2-1-گشتاور تاب درنخ رینگ یک لا وتعادل تاب ………………………………………………………………….. 6
4-2-2-1-نحوه محاسبه تاب عملی ……………………………………………………………………………………. 7
5-2-2-1- ساختار پوسته ومغزی ونقش هر کدام در استحکام و سایش ………………………………………… 7
3-2-1-سایش ………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-3-2-1- سایش سطحی ………………………………………………………………………………………………. 8
2-3-2-1-عوامل مؤثربرسایش …………………………………………………………………………………………. 8
3-3-2-1-پرزنخ…………………………………………………………………………………………………………….. 9
4-2-1-استخکام نخ ………………………………………………………………………………………………………10
5-2-1-نخهای فانتزی ……………………………………………………………………………………………………. 11
1-5-2-1-خصوصیات نخهای فانتزی ……………………………………………………………………………………. 11
2-5-2-1-دسته بندی نخ های فانتزی ………………………………………………………………………………….. 11
3-5-2-1-موارد مصرف نخ های فانتزی …………………………………………………………………………………. 11
4-5-2-1-اجزاء سازنده ی نخ های فانتزی ……………………………………………………………………………… 12
5-5-2-1-انواع نخهای فانتزی سنتی ……………………………………………………………………………………. 12
6-5-2-1-ساختار نخ فانتزی ……………………………………………………………………………………………… 15
7-5-2-1-خصو صیات نخهای فانتزی …………………………………………………………………………………….. 17
8-5-2-1-نخ شنیل ………………………………………………………………………………………………………… 18
3-.1-هدف ………………………………………………………………………………………………………………… 19

مکانیزمی برای ایجاد سایش در نخ فانتزی پنبه ای

مکانیزمی برای ایجاد سایش در نخ فانتزی پنبه ای

فصل دوم

نخ تولید شده مخلوطی از الیاف پنبه ایرانی وپنبه ازبکستان می باشدکه به نسبت 10درصد پنبه ایرانی و50درصد پنبه ازبکستان درجه یک و40درصد پنبه ازبکستان درجه پایین مخلوط شده اند. بر روی دستگاه رینگ پنج نوع تاب تنظیم شده وسه نوع نمره متفاوت تولید شده است.میزان سرعت دوک 12500 دور بر دقیقه می باشد بنابراین میزان تولید هر نوع تاب نخ را طبق رابطه : سرعت خطی غلتک تولید(متر بر دقیقه)/سرعت دورانی دوک (دور بر دقیقه)=تاب نخ محاسبه می شود که نتایج آن در جدول 1-2- درج گردیده است.

نمرات نخ در این آزمایش شامل سه نمره ،10و20و30 انگلیسی در نظر گرفته شده است برای اینکه تغییرات جزئی نمره نخ موجب خطا در محاسبات نخ ایجاد ننماید نمره هر نخ به طور جداگانه مورد سنجش قرار گرفته است.دستگاه های مورد آزمایش شامل :
1-دستگاه کلاف پیچ نخ
2-ترازوی 0.1 میلی گرم می باشد.
در ابتدا دستگاه کلاف پیچ روی 100 دور تنظیم شده ، نخ از روی راهنما عبور کرده و سپس نخ بر روی آن قرار می گیرد.پس از صد دور کامل به وسیله یکی از بازوهایی که متحرک می باشد کلاف از روی آن برداشته شده وبر روی ترازو وزن گردید . برای هر مدل از نخها 5 با آزمایش تکرار شد. دوک نخ در جایگاه خود قرار گرفت و نخ به متراژ cm50 بین فاصله گیره ها قرار گرفت، دستگاه روشن شد و تاب نخ در جهت z شروع به باز شدن شد وبعد مجدداً در جهت s تاب خورده تا به طول اولیه برگردد.سپس دستگاه متوقف گردید و عدد از روی دستگاه نوشته شد. این آزمایش برای هر نمونه 20 بار تکرار گردید. استاندارد بریتانیا مقدار کشش را بر حسب نمره نخ مورد آزمایش به صورت زیر پیشنهاد می نماید [11].

تجربیات ………………………………………………………………………………………………………………. 20
1-.2-مشخصات مواد اولیه مصرفی ……………………………………………………………………………………. 21
2-.2-دستگاهها و ماشین های مورد استفاده ………………………………………………………………………… 22
1-2-2-ماشین آلات مورد استفاده جهت تولید …………………………………………………………………………. 23
2-2- 2-دستگاهها و وسایل آزمایشگاهی ……………………………………………………………………………… 24
1-2-2-2-دستگاه تاب سنج ……………………………………………………………………………………………… 24
2-2-2-2-دستگاه استحکام سنج ……………………………………………………………………………………….. 24
3-2-2-2-دستگاه اندازه گیری پرز نخ …………………………………………………………………………………… 25
4-2-2-2-دستگاه کلاف پیچ …………………………………………………………………………………………….. 25
5-2-2-2-ترازوی دیجیتال ……………………………………………………………………………………………….. 25
6-2-2-2-میکروسکوپ …………………………………………………………………………………………………… 25
7-2-2-2-دستگاه اندازه گیری سایش نخ ……………………………………………………………………………….26
3-.2-مشخصات فنی تولید ……………………………………………………………………………………………… 26
4-.2-روش بررسی آماری ……………………………………………………………………………………………….. 27
5-..2-آزمایشهای انجام شده ……………………………………………………………………………………………. 27
1-5-2-آزمایش نمرات نخ ……………………………………………………………………………………………… 27
1-1-5-2-روش انجام آزمایش …………………………………………………………………………………………. 27
2-1-5-2-نتایج آزمایش ………………………………………………………………………………………………… 28
2-5-2-آزمایش تاب نخ ………………………………………………………………………………………………… 28
1-2-5-2-روش انجام آزمایش …………………………………………………………………………………………. 29
2-2-5-2-نتایج آزمایش ……………………………………………………………………………………………….. 29
3-2-5-2-روشهای محاسبه تاب نخ در این تحقیق ………………………………………………………………….. 29
3-5-2-آزمایش استحکام نخ ……………………………………………………………………………………………..30
1-3-5-2-روش انجام آزمایش …………………………………………………………………………………………. 31
2-3-5-2-نتایج استحکام ……………………………………………………………………………………………….. 31
4-5-2-آزمایش پرز نخ ……………………………………………………………………………………………….. 31
1-4-5-2-روش انجام آزمایش ………………………………………………………………………………………… 31
2-4-5-2-نتایج آزمایش ………………………………………………………………………………………………. 32
5-5-2-آزمایش سایش نخ …………………………………………………………………………………………….. 32
1-5-5-2-روش انجام آزمایش ………………………………………………………………………………………… 32
2-5-5-2-نتایج آزمایش ………………………………………………………………………………………………. 33
6-.2-مطالعات میکروسکوپی نخ فانتزی …………………………………………………………………………….. 33
7-.2-بحث و بررسی نتایج …………………………………………………………………………………………… 34
1-7-2-نتایج آزمایش استحکام ……………………………………………………………………………………….. 35
2-7-2-نتایج آزمایش پرز نخ …………………………………………………………………………………………..35
3-7-2-نتایج آزمایش سایش نخ ………………………………………………………………………………………. 35
4-7-2-نتایج نمودار های exl ……ا………………………………………………………………………………………………. 36
5-7-2-نتایج بررسی های آماری spss …ا………………………………………………………………………………….. 42

دستگاه تاب سنج

دستگاه تاب سنج

فصل سوم

نتایج آزمایشات انجام شده نشان داد که تاب اندازه گیری شده برای نخ در نقطه ضخیم بیشتر از مقدار محاسبه شده توسط تعادل گشتاور نقطه ضخیم و نازک بود (در مدل تعادل تاب قسمت نازک و ضخیم تاب دو استوانه با قطر کم و زیاد با هم به تعادل می رسند).با همین منطق تاب اندازه گیری شده در نقطه نازک نخ کمتر از مقدار مورد انتظار توسط تعادل تاب بود. با افزایش فاکتور تاب مقاومت سایشی نقاط نازک وضخیم افزایش می یابد ولی مقدار افزایش مقاومت سایشی نقاط ضخیم بیشتر از نقاط نازک می باشد. با افزایش نمره نخ در سیستم انگلیسی مقاومت سایشی نقاط نازک وضخیم کاهش می یابد ولی همواره مقاومت سایشی نقاط ضخیم بیشتر از نقاط نازک برای یک نمره نخ می باشد. با افزایش نمره نخ در نمونه های آزمایش شده استحکام نخ کاهش می یابد ولی استحکام نخ برای نمرات مختلف در محدوده 50 درصد مطابق آمار اوستر ثابت می باشد. با افزایش فاکتور تاب استحکام نخ ابتدا کاهش وسپس افزایش یافت. ولی مقدار تغییرات ناچیز (حداکثر 4درصد) بود. درصد انتقال تاب از نقطه ضخیم به نازک با افزایش نمره در سیستم انگلیسی افزایش می یابد این تفاوت بیشتر از 5درصد بوده که معنا دار می باشد. با افزایش فاکتور تاب میزان انتقال تاب از نقطه ضخیم به نقطه نازک کاهش یافت.

-نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………… 76
1-.3-نتیجه گیری کلی ………………………………………………………………….……………………………………….. 77
2-.3-پیشنهادات ………………………………………………………………….…………………………………………….. 78
مراجع ………………………………………………………………………………………………………………….. 79

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

 

دستگاه استحکام سنج

دستگاه استحکام سنج

فهرست جداول

جدول 1- 2-سرعت تولید برای تابهای مختلف…………………………………………………………………………..21
.جدول 2- 2- نمره و فاکتور تاب…………………………………………………………………………………………….22
.جدول 3- 2-ماشین آلات مورد استفاده در خط تولید این نوع نخ فانتزی ……………………………………………..23
.جدول 4- 2- محاسبه متوسط نمره هر نخ ………………………………………………………………………………28
.جدول 5- 2-محاسبه نمره و تاب نخهای پنبه ای فانتزی ……………………………………………………………….28
.جدول 6- 2-محاسبه تاب انواع نخ فانتزی با دستگاه سنجش تاب …………………………………………………….29
.جدول 7- 2-میزان متوسط تاب تئوری و عملی نقاط نازک و ضخیم …………………………………………………….30
.جدول8 – 2- میانگین آزمایشات استحکام نخ …………………………………………………………………………….31
. جدول 9-2- نتایج آزمایش پرز نخ …………………………………………………………………………………………32
.جدول 10- 2-شرح آزمایشات دور سایش نقاط نازک و ضخیم ………………………………………………………..33
.جدول11- 2- آمار توصیفی(تاب تئوری و عملی نقاط ضخیم) ………………………………………………………….42
جدول 12- 2- آنالیز یک طرفه(تاب تئوری و عملی نقاط ضخیم درنمرات مختلف) ……………………………………….42
جدول13-2- رتبه بندی نتایج(تاب عملی نقاط ضخیم درنمرات مختلف) ………………………………………………… 43
جدول14-2- رتبه بندی نتایج(تاب تئوری نقاط ضخیم) ……………………………………………………………………. 43
جدول15-2- آزمون نرمال (متوسط تاب عملی وتئوری نقاط ضخیم) ……………………………………………………. 45
جدول16-2- رتبه بندی نتایج (تاب عملی وتئوری نقاط ضخیم درنمرات یکسان) ………………………………………….45
جدول 17- 2- آنالیز یک طرفه (تاب عملی و تئوری نقاط ضخیم درنمرات یکسان)……………………………………….. 46
جدول18-2- رتبه بندی نتایج(تاب تئوری نقاط ضخیم) …………………………………………………………………….. 46
جدول19-2- رتبه بندی نتایج(تاب عملی نقاط ضخیم) ……………………………………………………………………. 46
.جدول 20- 2- آزمون نرمال(تاب تئوری و عملی نقاط نازک ……………………………………………………………….48
.جدول21-2- آمار توصیفی(تاب تئوری و عملی نقاط نازک)………………………………………………………………..49
.جدول22-2-آنالیز یک طرفه(تاب تئوری و عملی نقاط نازک)………………………………………………………………..49
.جدول23-2-زیر مجموعه های یکسان(تاب عملی نقاط نازک)………………………………………………………………50
.جدول24-2-آزمون نرمال (متوسط تاب عملی وتئوری نقاط نازک)…………………………………………………………51
.جدول25-2-آمار توصیفی(تاب عملی وتئوری نقاط نازک)………………………………………………………………….52
.جدول 26-2- آنالیز یک طرفه(تاب عملی و تئوری نقاط نازک)………………………………………………………………52
جدول27-2- رتبه بندی نتایج(تاب عملی نقاط نازک)…………………………………………………………………………52
جدول28-2- آمار توصیفی(متوسط استحکام)………………………………………………………………………………..53
جدول 29- 2- آنالیز یک طرفه(استحکام)……………………………………………………………………………………53
جدول31-2- رتبه بندی نتایج(استحکام)…………………………………………………………………………………….55
جدول32-2- آزمون نرمال(درصد انتقال تاب تئوری و عملی………………………………………………………………56
جدول33-2- آمار توصیفی(درصد انتقال تاب تئوری و عملی ) …………………………………………………………. 56
.جدول 34- 2- آنالیز یک طرفه(درصد انتقال تاب تئوری و عملی )………………………………………………………56
.جدول35-2- رتبه بندی نتایج(تاب عملی نقاط نازک)………………………………………………………………………57
.جدول36-2- زیر مجموعه های یکسان(متوسط تاب تئوری نقاط نازک)……………………………………………………58
.جدول37-2- آزمون نرمال (متوسط درصد انتقال تاب تئوری و عملی )………………………………………………….59
.جدول38-2-آمار توصیفی(متوسط درصد انتقال تاب تئوری و عملی ) ……………………………………………….. 60
.جدول 39- 2- آنالیز یک طرفه(متوسط درصد انتقال تاب تئوری و عملی ) ……………………………………………. 60
.جدول40-2-آزمون نرمال(استحکام در تاب های مختلف (نمرات یکسان))…………………………………………………61
.جدول41-2-آمار توصیفی(استحکام نخ)…………………………………………………………………………………..61
.جدول 42- 2- آنالیز یک طرفه(استحکام نخ)……………………………………………………………………………..61
.جدول 43- 2- آزمون نرمال(ازدیاد طول در نقطه پارگی)………………………………………………………………62
.جدول44-2-آمار توصیفی(ازدیاد طول در نقطه پارگی)…………………………………………………………………62
.جدول 45- 2- آنالیز یک طرفه(ازدیاد طول در نقطه پارگی)……………………………………………………………..62
.جدول46-2- رتبه بندی نتایج(ازدیاد طول در نقطه پارگی)………………………………………………………………63
.جدول47-2-آمار توصیفی(کارتا حد پارگی)……………………………………………………………………………..64
جدول 48- 2- آنالیز یک طرفه(کارتا حد پارگی) ……………………………………………………………………….. 64
.جدول 49- 2- مقایسه بین نتایج Post Hoc Tests (کارتا حد پارگی )………………………………………………..64
.جدول50-2- رتبه بندی نتایج(کارتا حد پارگی )…………………………………………………………………………65
.جدول51-2- آمار توصیفی(تعداد دور سایش نقاط نازک وضخیم)……………………………………………………….66
.جدول 52- 2- آنالیز یک طرفه(تعداد دور سایش نقاط نازک وضخیم)…………………………………………………….67
جدول 53- 2- مقایسه بین نتایج دور سایش Post Hoc Tests..ا………………………………………………………..67
جدول54-2- رتبه بندی نتایج(تعداد دور سایش نقاط ضخیم)………………………………………………………………68
جدول55-2- رتبه بندی نتایج(تعداد دور سایش نقاط نازک) …………………………………………………………….. 68
جدول56-2-آمار توصیفی(تعداد دور سایش) ……………………………………………………………………………. 70
جدول 57- 2- آنالیز یک طرفه(تعداد دور سایش نقاط نازک وضخیم نخ) ……………………………………………… 70
جدول 58- 2-Post Hoc Tests (تعداد دور سایش نقاط نازک وضخیم) ………………………………………………. 71
جدول59-2- زیر مجموعه های یکسان(تعداد دور سایش نقاط نازک وضخیم) ……………………………………….. 74
جدول60-2- آزمون نرمال درنمرات مختلف (پرز نخ) ………………………………………………………………. 73
جدول61-2- آمار توصیفی درنمرات مختلف (پرز نخ) ………………………………………………………………. 73
.جدول 62- 2- آنالیز یک طرفه درنمرات مختلف (پرز نخ)……………………………………………………………73
.جدول63-2- رده بندی نتایج درنمرات مختلف(پرز نخ)………………………………………………………………..74
.جدول64-2- آزمون نرمال در نمرات یکسان(پرز نخ)…………………………………………………………………74
جدول65-2-آمار توصیفی در نمرات یکسان (پرز نخ) ………………………………………………………………. 75
جدول 66- 2-آنالیز یک طرفه در نمرات یکسان (پرز نخ) …………………………………………………………… 75

شکلها

شکل 1-1- در نمرات یکسان (پرز نخ) …………………………………………………………………………………… 6
شکل 2-1-نیروی سایشی وارد شد ه به نخ پنبه ای …………………………………………………………………… 10
شکل 3-1- انواعی از نخ های فانتزی سنتی ……………………………………………………………………………..14
.شکل 4-1- مثال هایی از ساختار نخ های فانتزی غیرسنتی…………………………………………………………….14
.شکل 5-1-دیاگرام برای نشان دادن روش تولید نخ فانتزی……………………………………………………………….15
.شکل 6-1- دیاگرام طرحی از نخ فانتزی……………………………………………………………………………………16
.شکل 6-1-گروهی از نخهای فانتزی که با نوع افکت وبعضی ساختار های آن………………………………………….17
.شکل 7-1- گروه بندی براساس مواد اولیه[1]……………………………………………………………………………..17
شکل 1-2-مکانیزمی برای ایجاد سایش در نخ فانتزی پنبه ای ……………………………………………………………22
شکل 2-2- دستگاه تاب سنج ………………………………………………………………………………………………. 24
شکل 3-2- دستگاه استحکام سنج ……………………………………………………………………………………….. 24
.شکل 4-2- دستگاه اندازه گیری پرز نخ……………………………………………………………………………………25
.شکل 5-2-میکروسکوپ پروژکتینا………………………………………………………………………………………….25
.شکل 6-2- دستگاه اندازه گیری سایش نخ………………………………………………………………………………25
شکل 7-2 بین فاکتور تاب نمرات نخهای مختلف ………………………………………………………………………. 26
شکل 8-2-نمونه از نقاط نازک وضخیم ………………………………………………………………………………….. 34
شکل9- 2- رابطه بین نمرات مختلف با میانگین تاب تئوری و عملی نقاط ضخیم ………………………………….. 36
شکل10-2- رابطه میانگین تاب تئوری و عملی نقاط نازک با نمرات مختلف نخ .و…………………………………….36
شکل11- 2- رابطه میانگین تاب تئوری و عملی نقاط ضخیم با فاکتور تاب مختلف ………………………………… 37
.. شکل12-2- رابطه میانگین تاب تئوری و عملی نقاط نازک با فاکتور تاب مختلف……………………………………38
.شکل 13- 2- مقایسه دور سایش نقاط نازک وضخیم با فاکتور تاب……………………………………………………..39
شکل 14- 2-مقایسه تعداد دورسایش نقاط نازک وضخیم با نمرات نخ …………………………………………………. 39
.شکل15-2- نمودار مقایسه نمرات مختلف نخ با استحکام………………………………………………………………..39
شکل 16- 2-نمودار مقایسه فاکتور تاب مختلف نخ با استحکام نخ……………………………………………………….40
شکل 17- 2-رابطه درصد انتقال تاب با نمرات مختلف نخ…………………………………………………………………40
شکل 18- 2- رابطه درصد انتقال تاب با فاکتور تابهای مختلف (نمرات یکسان ……………………………………….. 41
شکل19-2- تأثیر افزایش نمره نخ بر متوسط تاب عملی نقاط ضخیم نخ …………………………………………….. 44
شکل20-2- تأثیر افزایش نمره نخ بر متوسط تاب تئوری نقاط ضخیم ………………………………………………… 44
شکل21-2- تأثیر افزایش فاکتور تاب نخ بر متوسط تاب عملی نقاط ضخیم ………………………………………… 47
شکل22-2- تأثیر افزایش فاکتور تاب نخ بر متوسط تاب تئوری نقاط ضخیم ………………………………………… 48
شکل23-2- تأثیر افزایش فاکتور نمرات نخ بر متوسط تاب تئوری نقاط نازک ……………………………………….. 50
شکل24-2- تأثیر افزایش نمره نخ بر متوسط تاب تئوری نقاط نازک ………………………………………………….. 53
شکل 25- 2-رابطه فاکتور تاب (نمرات یکسان) با تاب تئوری نقاط نازک نخ …………………………………………. 55
شکل26-2- تأثیر افزایش فاکتور تاب نخ بر متوسط تاب تئوری نقاط نازک………………………………………………56
شکل27-2- تأثیر افزایش نمره نخ بر متوسط درصد انتقال تاب تئوری………………………………………………….57
شکل 28- 2-رابطه بین نمرات مختلف با ازدیاد طول در نقطه پارگی…………………………………………………..59
شکل 29- 2- رابطه بین نمرات مختلف با کار تا حد پارگی آن ………………………………………………………… 66
شکل30-2- رابطه بین نمرات مختلف با دور سایش نقاط ضخیم ……………………………………………………. 69
شکل31-2- رابطه بین نمرات مختلف با دور سایش نقاط نازک ………………………………………………………. 69
شکل32-2- تأثیر افزایش تاب نخ بر متوسط تعداد دور سایش نقاط ضخیم ………………………………………… 72
شکل33-2- تأثیر افزایش تاب نخ بر متوسط تعداد دور سایش نقاط نازک …………………………………………… 72
شکل 34- 2-رابطه نمرات مختلف با متوسط پرز نخ ………………………………………………………………….. 74

 

Abstract
Increasing the count of yarn (Direct system) and it ’s twist, the abrasion resistency increases, though for complement yarn the strength of the medium count of yarn decreased due to the creation of thin and thick points. The twists transfer from thick points to the thin points. This twist transfer can cause the decreasing of abrasion resistencyThree count of cotton yarn 10, 20, 30 with twist factor about 3300 and other two yarn with count of cotton 10 with more twist factors (4610, 3842) was provided for complement compact spinning ring in this research. The effect of count and twist changes on tensional strength and abrasion resistency were studied as well.
The result of this study has shown that the amount of twist transfer from thick points to thin points is less than the amount measured from the balance torque points of thin and thick points. The twist of thin point is less than expected amount from equal relation of curvature torque of thin and thick points. The abrasion Resistance of thick points are more than thin points which was expected to be less due to the fewer twist. But abrasion Resistancy of thick points comparing with thin points were more in this region, practically. In this research by increasing the English count, the rate of strength and lengthening in rupture points resulted to the learning and abrasion decreasing of thin and thick points. By increasing of the twist (same count ) , the tensional strengths primarily reduced and then increased. The circuit of abrasion has almost raised , too. مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

فایل word

قیمت35000تومان