انتخاب صفحه

فهرست مطالب

فصل اول کلیات

در این فصل ابتدا به بیان مسئله پرداخته و ابعاد  مختلف موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت، سپس اهداف علمی و ضرورت های انجام آن مطرح و مروری مختصر خواهد شد. سؤالات و فرضیه های تحقیق را مشخص نموده، روش گردآوری اطلاعات و داده ها، جامعه آماری و حجم نمونه را معرفی کرده، مفاهیم و واژگان اختصاصی را تعریف و در نهایت مشکلات و تنگناهای تحقیق را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1-2- بیان مسئله

صادرات از جمله موضوعات مهمی است که امروزه کشور های جهان با به کار گرفتن منابع خود سعی در افزایش آن دارند؛ عوامل زیادی بر صادرات مؤثر هستند که از جمله آنها می توان به سیاست های بانک مرکزی، تورم، سیاست های دولت و… اشاره کرد، که در این زمینه ها مطالعات بسیاری صورت گرفته است. یکی از مواردی که بر صادرات تأثیر گذار است، نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز است. نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشور های دیگر، منعکس کننده وضعیت آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی سایر کشورها است. در واقع صادرات به عنوان یکی از مهمترین متغیر های اقتصادی نسبت به تحولات نرخ واقعی ارز حساسیت بسیاری را نشان می دهد. چنانچه نرخ ارز به طور مناسب و هماهنگ با دنیای داخل و خارج اقتصاد و در یک فضای مطمئن تنظیم نشده باشد، می تواند سبب کندی رشد اقتصادی شود. در یک اقتصاد باز، نرخ ارز به دلیل ارتباط متقابل آن با سایر متغیرهای داخلی و خارجی، متغیری کلیدی به شمار می رود که سیاست های اقتصادی داخلی و خارجی و تحولات اقتصادی، تأثیرات بسیاری بر آن می گذارند.  نوسانات وسیع نرخ ارز که از ویژگی های کشورهای در حال توسعه است، فضای نااطمینانی را  برای تصمیم گیری های تولیدی و تجاری ایجاد می کند و به همین دلیل، اهمیت توجه به نرخ ارز و فضای نااطمینانی که در پس آن بوجود می آید و هم چنین نظام حاکم بر سیستم ارزی کشورها بر کسی پوشیده نیست. طی سال های گذشته، کشورهای مختلف سعی در انتخاب نظام ارزی داشتند که علاوه بر حل مسائل مربوط به تجارت خارجی آنها سبب بی ثباتی اقتصاد کلان آنها نشود، به همین دلیل طی دهه­های گذشته همواره شاهد نوعی نظام نرخ ارز تثبیت شده در اقتصاد بین الملل بوده ایم.طی سال های قبل از جنگ جهانی اول نظام پایه طلا و دوره پس از جنگ جهانی دوم تا سال 1973 نظام نرخ ارز برتن وودز بر روابط تجاری بین المللی حاکم بوده اند، که هریک از مظاهر نوع خاصی از نظام نرخ ارز تثبیت شده می باشند. این مسئله توجه کشور ها به حل مشکل نوسان نرخ ارز و نااطمینانی که از آن ایجاد می شود، به عنوان یک عامل بی ثباتی و مانع تولید و تجارت را نشان می دهد.

از طرفی پس از نظام برتن وودز، جهان شاهد استقرار نظام نرخ ارز شناور در بسیاری از کشورها بوده است که طبق انتظار با نوسان نرخ ارز بیشتری همراه می باشد. به طور کلی طرفداران نظام نرخ ارز انعطاف پذیر معتقد هستند که این نظام در مقایسه با نظام نرخ ارز ثابت کارایی ببیشتری جهت تعدیل تراز پرداخت ها دارد. علاوه بر این اظهار می کنند که یک کشور با وجود نظام نرخ ارز انعطاف پذیر، به طور خودکار به تعادل تراز خارجی، تراز داخلی و سایر اهداف خود می رسد. از سوی دیگر طرفداران نظام نرخ ارز ثابت معتقدند که به علت وجود درجاتی از عدم اطمینان )که در نظام نرخ ارز انعطاف پذیر با آن روبرو هستیم ولی در نظام نرخ ارز ثابت ازآن خبری نیست(، نظام نرخ ارز انعطاف پذیر باعث کاهش حجم تجارت خارجی وسرمایه گذاری و نیز ایجاد تورم می شود. با این حال، ملاحظه می­شود که در بسیاری از این کشورها نوسانات نرخ ارز در چارچوب نظام شناور ارزی، اثر منفی چندانی بر رشد اقتصادی آن کشورها نداشته است. با دقت در این کشورها، ملاحظه می گردد که اکثر آنها از میان کشورهای توسعه یافته می باشند.  حال با استقرار نظام نرخ ارز شناور در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، به دلیل نوسانات زیادی که در ارز این کشورها صورت می گیرد، نااطمینانی در مورد نرخ ارز نیز افزایش یافته و بر عوامل متعددی از جمله صادرات و باتبع بر رشد اقتصادی تأثیر گذار خواهد بود. اقتصادی را در نظر بگیرید که در آن تنها یک کالا تولید می شود و بنگاه های موجود در این اقتصاد قیمت پذیر بوده و قیمت کالای تولیدی در بازار جهانی مشخص می شود؛ با توجه به این مسئله، شوک ها و نوسانات نرخ ارز می توانند فضای نااطمینانی ایجاد کرده و از این رو تصمیم گیری در مورد تولید، می تواند بر سود بنگاه ها اثر بگذارد. حال از آنجا که بخش عمده ی تولیدات غیر نفتی، بخش کشاورزی است؛ که طی سال های اخیر با نوسان همراه بوده است و باعث نوسان تولید ناخالص داخلی بدون احتساب بخش نفت گردیده؛ باید دید نرخ ارز چه میزان در این نوسانات نقش داشته است؟

با بررسی دقیق اظهارات طرفداران هر نظام، نتیجه روشن و قاطعی بدست نمی آید؛ بدین جهت نمی توان حکم به برتری یک نظام داد. مطمئناً در زمان اضمحلال نظام نرخ ارز ثابت در اوایل دهه 1970 ، اکثریت اقتصاددانان به سمت نظام نرخ ارز انعطاف پذیر روی آوردند. ولی با بروز نوسانات شدید نرخ ارز که در دهه بعد از آن مشاهده شد، تمایل بیشتری به نرخ ارز ثابت یا نرخ های ارز هدایت شده یا کنترل شده بوجود آمد. به نظر می رسد که اقتصاددانان اغلب به مقایسه نقاط ضعف نظام و علل برتری یک نظام بر سایر نظام ها می پردازند، در حالیکه آنچه از نظر صادر کنندگان، وارد کنندگان، دولت ها و بانکداران اهمیت دارد، ثبات نرخ ارز یا حداقل نوسانات محدود نرخ ارز است. در واقع یکی از مهمترین اولویت ها برای صادر کنندگان و وارد کنندگان، ثبات سطح قیمت ها و نرخ ارز است.  به هنگام نوسانات نرخ ارز صادر کنندگان و وارد کنندگان به دلیل نااطمینانی ایجاد شده با ریسک بالایی روبرو می شوند و بسیار دیده شده است که در این دوره  ) نوسانات نرخ ارز(، این افراد به سمت فعالیت های دلالی ارز سوق داده می شوند، در صورتی که ثبات نرخ ارز و سیاست های حمایتی مانند کمک های بانکی، بیمه و فعالیت هایی در جهت کاهش ریسک، موجب می شوند که واردات و صادرات در یک فرایند معقول قرار گیرند و ازاین طریق موجبات رشد هم فراهم شود.

کشورهای در حال توسعه از درجه بالایی از نااطمینانی متغیر های کلان اقتصادی برخوردار هستند، بی ثباتی نرخ ارز به افزایش نا اطمینانی منجر می­شود و از این طریق به افزایش ریسک فعالیت های تجاری و نهایتا به کاهش حجم تجارت می انجامد. اگر نرخ ارز نوسانات شدیدی داشته باشد،صادرکنندگان و واردکنندگان در هنگام عقد قرارداد در مورد درآمد حاصل از صادرات و نیز هزینه واردات به پول داخلی تصور چندان دقیقی نخواهند داشت. البته، ارزش ارزی کالای صادراتی و وارداتی در هنگام عقد قرارداد معلوم است ولی ازآنجایی که تا هنگام در یافت درآمد صادراتی ویا تا هنگام فروش کالاهای وارداتی یک فاصله زمانی وجود دارد ،نوسانات نرخ ارز می­تواند ارزش کالاهای صادراتی و هزینه کالاهای وارداتی را به پول ملی تحت تاثیر قرار دهد و این درآمد ها و هزینه ها به راحتی می­توانند با زمان انجام معامله تفاوت فاحش و غیر منتظره­ای داشته باشند[1]

بنابراین پژوهش حاضر نا­اطمینانی نرخ ارز را مورد بررسی قرار داده است و به دلیل اهمیت و سهم صادرات غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی و همچنین به دلیل نقش تعیین کنندهای که در شکل گیری مناسبات تجاری دارد،آگاهی از این که ناطمینانی نرخ ارز تا چه اندازه رشد این بخش را تحت تاثیر قرار می­دهد، مهم به نظر میرسد تا جایی که علم به این موضوع می تواند گامی موثر در راستای سیاستگزاری برای ایجاد و حفظ رشد اقتصادی در بخش صادرات غیر نفتی گردد. پژوهش حاضر در پی آن است اثر نا­اطمینانی نرخ ارز واقعی را بر روی صادرات غیر نفتی با استفاده از مدل GARCH-M مورد بررسی قرار دهد و به دنبال پاسخ به این سوال اساسی است که آیا نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی اثر نامتقارن دارد یا خیر.

وضعیت صادرات غیر نفتی در ایران

وضعیت صادرات غیر نفتی در ایران

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………..  2

1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………….  3

1-3- متغیرهای در نظر گرفته شده…………………………………………………  5

1-4- اهداف تحقیق …………………………………………………………………..  5

1-5- سوالات تحقیق……………………………………………………………….   6

1-6- فرضیه تحقیق …………………………………………………………………  6

1-7-  روش گردآوری اطلاعات و داده ها…………………………………………… 6

1-8- روش تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………….. 6

1-9- جامعه آماری،روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………  6

1-10- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح  …………………………………. 7

1-11- مشکلات و تنگاهای احتمالی تحقیق  ……………………………………. 7

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم ادبیات موضوع و مبانی نظری.

ابتدا فصل را با خود نرخ ارز و روشهای محاسبه آن شروع کردیم ، وبحث را با بررسی نااطمینانی نرخ ارز جلو برده ایم. مباحثی در مورد صادرات غیر نفتی و در مورد رابطه صادات و و نرخ ارز مطالبی مطرح می­گرددسپس با بیان دیدگاه­های مختلف در مورد رابطه نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت، راه را برای بیان دیدگاه­های  مطرح شده در مورد رابطه نوسانات نرخ ارز و صادرات باز کرده ایم.

2-2- اهمیت نرخ ارز در اقتصاد

ارتباط موجود میان اقتصاد کشورها موجب طرح رابطه مبادله با نرخ ارز می شود. نرخ ارز از طریق حضور در انواع بازار دارایی ها و کالاها با مجموعه فعالیت های اقتصادی پیوند دارد که این پیوند می تواند به دو شکل زیر صورت پذیرد:

در بازار کالا، نرخ ارز به صورت قیمت نسبی، رابطه قیمت داخلی و خارجی را بیان می کند. با فرض ثابت بودن سایر عوامل تغییر در نرخ ارز، قیمت کالاهای داخلی را بر حسب پول های خارجی تحت تأثیر قرار می دهد. برای مثال کاهش ارزش پول داخلی با فرض ثبات در قیمت ها باعث افزایش قدرت رقابتی کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی می شود و بدین ترتیب رقابت پذیری کالاهای داخلی را افزایش می دهد. به نحوی که صادرات را افزایش داده و واردات را کاهش می دهد؛ در نتیجه تحرکی در تولید اقتصاد کشور صورت می­پذیرد. این سیاست به دنبال بحران های بوجود آمده بعد از دهه 70 در تراز پرداخت های کشورهای در حال توسعه مورد تأکید صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز بوده است.از سوی دیگر نرخ ارز بازدهی دارایی های خارجی را در مقابل دارایی های داخلی تغییر می دهد. مردم با قلمداد نمودن ارز به عنوان” ذخیره ارزش” می توانند به مثابه یک دارایی به آن نگاه کنند. از این نظر ثروت خود را به شکل های مختلف از جمله انواع و اقسام اوراق قرضه، سهام، ذخایر بانکی و دارایی های خارجی) بر حسب پول های خارجی( نگهداری می نمایند  اگر در اقتصاد محدودیت های تجاری و هزینه های حمل و نقل وجود نداشته باشد و هم چنین سهام آزادانه انتقال یابد، معمولاٌ در زمان اجرای سیاست کاهش ارزش پول داخلی، صاحبان  پول داخلی ترجیح می دهند که پول خود را به پول خارجی یا ارز تبدیل نمایند بنابرین در ترکیب دارایی ها، دارایی با نرخ بازدهی بالاتری انتخاب خواهد شد. اگر نرخ بهره از مجموع نرخ بهره خارجی و کاهش ارزش پول داخلی δ کوچکتر باشد (i<i+ δ)  خروج سرمایه و جانشینی دارایی ها وجود خواهد داشت.

2-3- نرخ ارز حقیقی  [1](RER)

نرخ ارز حقیقی (RER) یک متغیر مهم اقتصادی است که تغییراتش بیانگر ضعف و قوت پول کشور در مقابل پول­های خارجی می­باشد. حفظ این نرخ در سطح تعادلی آن از وظایف مقامات پولی هر کشور است.در اکثر مطالعات نوین، نرخ ارز حقیقی به صورت نسبت قیمت کالاهای مبادله­ای( ) به قیمت کالاهای غیر مبادله­ای( ) تعریف می­شود. (    ) این تعریف مجموعه عواملی را که جهت تخصیص منابع بین کالاهای مبادله­ای و غیر مبادله­ای تعیین می­کنند در خود خلاصه می­کند. افزایش در  باعث می­شود تا تولید کالاهای مبادله­ای سودآورتر بشود که در نهایت سبب حرکت منابع از تولید کالاهای غیر مبادله­ای به سمت تولید کالاهای مبادله­ای می­شود. این تعریف شاخص مناسبی برای ارزیابی قدرت رقابت بین المللی در تولید کالاهای مبادله­ای به دست می­دهد. در واقع این قیمت نسبی منعکس کننده­ی هزینه فرصت تولید داخلی کالاهای مبادله­ای است. کاهش در  این حقیقت را منعکس می­کند که هزینه فرصت تولید کالاهای مبادله­ای در داخل افزایش یافته است. اگر هیچ تغییری در قیمت­های نسبی بقیه دنیا صورت نگیرد، این کاهش نشانگر کاهش قدرت رقابت بین­المللی کشور است. (یعنی این کشور کالای مبادله­ای را به صورت ناکاراتری نسبت به قبل تولید می­کند.) تفسیر اثرات افزایش در این متغیر نیز کاملا مشابه است و نشانگر بهبود در قدرت بین المللی است. البته شاخص­های جایگزین در کشورهای در حال توسعه معمولا قابل اعتماد نیستند. (به دلیل نبود اطلاعات)در بیشتر کشورهای جهان سوم از جمله ایران ، شاخص قیمتهای کالاهای قابل مبادله و غیر قابل مبادله برای محاسبه مستقیم نرخ ارز حقیقی داخلی در دسترس نیست.تعریف متداول دیگری که برای نرخ ارز حقیقی وجود دارد. مبتنی بر نظریه برابری قدرات خرید است. طرفداران این تعریف نرخ ارز حقیقی( ) را به صورت حاصلضرب نرخ ارز اسمی (E) در سطح قیمتهای جهانی تقسیم بر سطح قیمتهای داخلی بیان می­کنند.مساله اساسی در کالاهای همگن، رقابت­پذیری خارجی است. قیمت­ها به وسیله­ی بازار بین المللی و بر اساس قانون قیمت واحد تعیین می­شود. از دیدگاه نظری با در نظر گرفتن هزینه­های حمل و نقل، تعرفه­ها، محدودیت­های تجاری و سایر هزینه­های مبادلاتی، باید قیمت کالاها یکسان باشد. اگرچه ( )  را می­توان به عنوان یک شاخص تعیین قدرت رقابت به کار برد ولی این توانایی را ندارد که جهت تخصیص منابع بین کالاهای مبادله­ای و غیر مبادله­ای را نشان دهد.نرخ ارز حقیقی به صورت نسبت قیمت کالاهای خارجی به کالاهای داخلی علامت مهمی را برای عوامل اقتصادی ایجاد می کند. تغییرات نرخ ارز حقیقی مستقیماً بر روی تراز پرداخت­ها اثر گذاشته و همچنین جهت تخصیص منابع بین تولید کالاهای غیرتجاری و کالاهای تجاری را تعیین می­کند.افزایش نرخ ارز حقیقی باعث قوی شدن بخش خارجی اقتصاد و افزایش قدرت رقابت در بازارهای بین­المللی می­شود. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که مسیر بلند مدت نرخ ارز حقیقی توسط متغیرهای بنیادی اقتصاد تعیین می­شود و می­توان نرخ ارز حقیقی تعادلی را به گونه­ای تعریف کرد که در صورت تحقق آن تعادل در بعد خارجی و داخلی اقتصاد توأمان برقرار باشد.انحراف از این نرخ تعادلی، باعث ایجاد علائم اشتباه برای آحاد اقتصادی شده و اقتصاد را با هزینه­های رفاهی مواجه می­کند.

2-4- رابطه نفت و نرخ ارز

با توجه به اینکه دغدغه اصلی تحقیق حاضر پیرامون اقتصاد ایران است، نمی توان از نقش انکار ناپذیر درآمد های ارزی نفت غافل شد. نوسان این درآمدها در اقتصاد ایران باعث می شود متغیرهای کلان اقتصادی تحت تأثیر قرار بگیرند به عنوان مثال اگر درآمدهای حاصل از صادرات نفت نسبت به دوره گذشته افزایش یابد؛ اینافزایش درآمدها، از طریق افزایش مخارج دولت باعث افزایش تقاضا شده و در نتیجه سطح عمومی قیمت های داخلی را افزایش می دهد و همچنین اینگونه درآمدها می تواند بر ذخایر بانک مرکزی اثر گذارد و با فرض ثابت بودن سایر عوامل، عرضه ی پول را افزایش دهد.افزایش عرضه ی پول، موجب افزایش تقاضای کل در اقتصاد می گردد و چنانچه طرف عرضه ی کل اقتصاد پاسخگوی این افزایش تقاضا نباشد، این امر نیز یک مازاد تقاضا ایجاد کرده و در نتیجه سبب افزایش سطح عمومی قیمت های داخلی می شود.همچنین این افزایش درآمدهای ارزی) از طریق ایجاد تغییر درعرضه ارز( می تواند قیمت ارزهای خارجی را دستخوش تغییر قرار دهد. بنابراین هم سطح عمومی قیمت ها و هم نرخ ارز اسمی را می تواند تغییر دهد و در نتیجه نرخ ارز حقیقی را تحت تأثیر قرار می دهد.

تخمین مدل بر اساس روش GMM

تخمین مدل بر اساس روش GMM

2-1- مقدمه فصل دوم …………………………………………………………….. 9

2-2- اهمیت نرخ ارز در اقتصاد……………………………………………………  10

2-3- نرخ ارز حقیقی  (RER)……………………………………………………… 10

2-4- رابطه نفت و نرخ ارز…………………………………………………………  12

2-5- معیارهای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی  ………………………………….. 12

2-5-1- معیار اول برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی بر اساس نظریه برابری قدرت خرید مخارج نسبی است  …………………………………………………  12

2-5-2-  معیار دوم برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی، بر اساس کالاهای قابل مبادله)دو کالایی( است   ……………………………………………. 13

2-5-3- معیار سوم بر اساس کالاهای قابل مبادله) سه کالایی ( است…….   14

2-6- نظریه برابری قدرت خرید ……………………………………………………. 14

2-7- نرخ ارز حقیقی تعادلی ( ERER )…………ا…………………………………. 16

2-8-  نرخ ارز حقیقی تعادلی بلند مدت و کوتاه مدت ………………………….   18

2-9- محاسبه نرخ ارز تعادلی ……………………………………………………..  19

2-10-  نا اطمینانی نرخ ارز ………………………………………………………… 19

2-11-  نظامهای ارزی و نوسانات نرخ ارز………………………………………..  20

2-12) صادرات غیر نفتی …………………………………………………………  22

2-13- استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی در ایران…………………………..   23

2-14- تحلیل وضعیت صادرات غیر نفتی در ایران ……………………………..  25

2-15- تاثیر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی  ………………………….. 29

2-16- نااطمینانی نرخ ارز و مکانیسم قیمت و نرخ بهره ……………………… 30

2-17- اثر گذاری نا متقارن نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات………………..    31

2-18- دیدگاه های مختلف در مورد نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت ……….   33

2-18-1- دیدگاه وابسته به هزینه تثبیت موقعیت ……………………………..   33

2-18-2- دیدگاه باکتا و ون وینکوپ ………………………………………………   34

2-19- نرخ ارز و صادرات غیر نفتی ………………………………………………  34

2-20- تابع صادرات غیر نفتی ……………………………………………………  36

2-21- مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور………………………………..  37

2-22- مطالعات انجام شده در داخل   …………………………………………42

2-23- جمع بندی فصل دوم  ……………………………………………………47

نوسانات نرخ ارز حقیقی

نوسانات نرخ ارز حقیقی

فصل سوم :روش شناسی

در این فصل به روش شناسی مسأله می پردازیم و تکنیک های اقتصاد سنجی مورد استفاده برای تخمین مدل را تشریح می کنیم.در ابتدا مقدمه ای در مورد متغیرهای مانا و نامانا بیان می کنیم و آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته برای بررسی مانایی را تشریح می کنیم. در ادامه به شرح مدل های   ARCH و GARCH که برای شاخص سازی نوسانات نرخ ارز مورد استفاده قرار می گیرند،می پردازیم. در انتها نیز بسط مدل GMM به منظور تشخیص اثر نوسانات نرخ ارز بر روی رشد اقتصادی  را خواهیم داشت.

3-2- مانایی و نامانایی

به کار گیری روش های سنتی و معمول اقتصاد سنجی در برآورد ضرایب الگو با استفاده از داده های سری زمانی بر این فرض استوار است که متغیرهای الگو مانا[1] هستند. یک متغیر سری زمانی وقتی مانا است که میانگین، واریانس و ضرایب خودهمبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند. اگر متغیرهای سری زمانی مورد استفاده در برآورد ضرایب الگو نامانا[2] باشند، در عین حالی که ممکن است هیج رابطه ی با مفهومی بین متغیرهای الگو وجود نداشته باشد، می تواند ضریب تعیین  بدست آمده آن بسیار بالا باشد و موجب شود تا محقق به استنباط های غلطی در مورد میزان ارتباط بین متغیرها کشانیده شود. دلیل بزرگ بودن  آن است که وقتی یک سری زمانی نظیر  دارای روند است، کل پراکندگی رگرسیون حول میانگین محاسبه می شود که به غلط در طول زمان ثابت فرض شده است( نوفرستی، 1378)استفاده از روش برآورد OLS در کارهای تجربی بر این فرض استوار است که متغیرهای سری زمانی مورد استفاده مانا هستند. از طرفی دیگر، باور غالب آن است که بسیاری از متغیرهای سری زمانی در اقتصاد مانا نیستند. از این رو قبل از استفاده از این متغیرها لازم است نسبت به مانایی یا عدم مانایی آنها اطمینان حاصل کرد. لذا اولین قدم در راستای تعیین مانایی یک متغیر مشاهده شده نمودار سری زمانی آن متغیر است.از این رو لازم است نامانایی متغیرهای سری های زمانی به صورت آماری مورد آزمون واقع شود. البته این امکان وجود دارد که یک متغیر سری زمانی در عین حالی که دارای روند زمانی است، در حول این روند زمانی مانا باشد. در اینجاست که بحث روندهای قطعی و روند های تصادفی مطرح می شوند.متغیری دارای روند زمانی قطعی[3] است که مسیر کلی حرکت آن در طول زمان کاملاً قابل پیش بینی باشد. اما اگر روند زمانی یک متغیر در طول زمان به صورت تصادفی تغییر کند، به گونه ای که مسیر حرکت آن قابل پیش بینی نباشد، اصطلاحاً می گویند که این متغیر دارای روند تصادفی[4] است.(نوفرستی 1389)اصطلاح تفاضل مانا برای توصیف روندهای تصادفی نظیر رابطه زیر مناسب است زیرا تفاضل گیری تنها راهی است که فرایند را مانا می کند.

3-3- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته[5]

برای آزمون نامانایی ابتدا فرض را بر این قرار می دهیم که سری زمانی مورد بحث دارای یک فرآیند خود توضیح مرتبه اول است و سپس فرضیه  را بر اساس آن آزمون می کردیم. اکنون اگر این فرض صحیح نباشد و سری زمانی تحت بررسی دارای فرآیند خودتوضیح مرتبه P باشد، رابطه مورد برآورد برای آزمون  از تصحیح پویایی برخوردار نخواهد بود و این امر موجب خواهد شد تا جملات خطای رگرسیون دچار خود همبستگی شوند. وقتی جملات خطا دچار خودهمبستگی باشند دیگر نمی توان از آزمون دیکی-فولر برای مانایی استفاده کرد زیرا در این حالت دیگر توزیع حدی و کمیت های بحرانی بدست آمده توسط دیکی-فولر صادق نیست. اما خود دیکی-فولر (1981) نیز نشان دادند که وقتی جملات اختلال  خودهمبسته هستند در صورتی که الگوی تعمیم یافته دیکی-فولر مورد استفاده قرار گیرد توزیع حدی و کمیت های بحرانی به دست آمده توسط ایشان باز هم صادق است. اکنون فرض کنید جمله اخلال  مربوط به رگرسیون بالا، یعنی:

3-1- مقدمه………………………………………………………………………..  49

3-2- مانایی و نامانایی …………………………………………………………..  50

3-3- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته………………………………………………  51

3-4- روش اندازه گیری نااطمینانی ………………………………………………  52

3-5- مدل ARCH ا…………………………………………………………………  53

3-5-1- مدل ARCH(q) ا…………………………………………………………….54

3-6- مدل GARCH ا………………………………………………………………  55

3-6-1- مدلGARCH(p,q) ا………………………………………………………..56

3-7- مدل ARCH-M  ا……………………………………………………………  56

3-8- مدل GARCH-M  ا…………………………………………………………..  57

3-9- بررسی وجودآثار ARCH در سری زمانی …………………………………  58

3-10- روش تخمین  GMM  ا……………………………………………………  59

3-11- انتخاب متغیرهای ابزاریا…………………………………………………   60

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها

در این فصل با استفاده از روش شناسی ارائه شده و با استفاده از داده های آماری ، ابتدا نرخ ارز حقیقی را برای اقتصاد ایران بدست می آوریم و سپس تست ARCH  بر  روی آنها انجام شده و نوسانات آن استخراج خواهد شد. و در گام بعد آستانه بهینه برای نوسانات نرخ ارز بیرون کشیده خواهد شد و اثر این شاخص را روی صادرات غیر نفتی خواهیم سنجید؛ و در نهایت به تفسیر این نتایج خواهیم پرداخت.

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………. 63

4-2- نرخ ارز حقیقی(RER) …………………………………ا………………….. 64

4-3- آزمون تست ARCH  ا………………………………………………………. 64

4-4- محاسبه ی نوسانات نرخ ارز حقیقی ……………………………………  65

4-5- تخمین مدل به روش GMM   ا…………………………………………….. 66

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم جمع‌بندی، خلاصه، نتیجه‌گیری و پیشنهادات  

5-1- نتیجه گیری …………………………………………………………………  70

5-2- پیشنهادات   …………………………………………………………………. 72

پیوست ها…………………………………………………………………………. 73

منابع فارسی……………………………………………………………………..   77

منابع انگلیسی …………………………………………………………………… 79


 

Abstract

The present study examines the effect of the real exchange rate uncertainty on exports in the period 1369 to 1390 seasonal deals. To estimate the amounts of real exchange rate uncertainty has been used GARCH In Mean model. With the implementation of a program in eview. a certain level of exchange rate volatility was calculated by using criteria of standard deviation minimum. To identify the effect of volatility on exports of GMM model is used. In this study the model in the non-oil exports, as a function of the real exchange rate uncertainty, real exchange rate and GDP. The results show that the real exchange rate uncertainty, the optimal threshold negative effect on exports, and then the effect of uncertainty on exports is greatly reduced.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان