فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………. 1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

 مقدمه و تحقیقات انجام شده قبلی .

نپ گره کوچکی از الیاف می باشد از بهم پیچیدگی یک یا چند لیف به دور خـود و یـا اطـراف یـک هـسته خـارجی(مانند تکه ای از پوست پنبه دانه)بوجودمیĤید .هنگام بررسی ساختمان سست شده یک نپ فاستونی( یعنی هنگامیکه گره الیاف بهم پیچیده شده را سست کنیم) از لحاظ طرز قرارگیری ، نپ پنبه در مقایسه بـا نـپ فاسـتونی فـرمجمع وجورتری را دارد [1]. Hebert گزارش نموده است که در اکثر موارد نـپ هـای لیفـی حـداقل 5لیـف و بطـورمتوسط 16 لیف یا بیشتر را شامل می شوند. علاوه بر آن 96% از نپ های لیفی مطالعـه شـده دارای الیـاف نـارسبودند در حالی که تنها 50% تمام نپ ها دارای 100% لیف نـارس بودنـد[2] . نـپ لیـف پنبـه کـه هنـوز وارد خـطریسندگی نشده یک ساختمان Core Structure با دانسیته نسبی بیشتر الیاف در مرکز نپ دارا می باشد . قطر این ساختمان به3/0 تا3mm می رسد. طرز قرارگیری الیاف در نپ بصورتی اسـت کـه طـول آن بـین 5 تـا10mm و گهگاهی تا25mm می باشد. نپ در نخ دارای خصوصیات زیر می باشد یک نپ کوچک نخ طـولی حـدود1mm وجرمی به اندازه دو برابر میانگین جرم نخ دارد . یک نپ بزرگ نخ می تواند حداکثر طولی به اندازه 2mm و جرمی به اندازه 200%دانسیته خطی متوسط نخ داشته باشد[3]. حساسیت تنظیمات برای تشخیص نپ در نخ رینـگ( کـاردشده یا شانه شده) 200% دانسیته خطی متوسط نخ می باشد و برای نخهای چرخانه این حساسیت تـا 280% مـیرسد. کاهش حساسیت برای تشخیص نپ در نخهای چرخانه به این دلیل است که در این سیستم ریسندگی نپها به مغز نخ فرستاده می شوند بنابراین در تولید نهایی کمتر قابل دید می باشند .افراد مختلف بر روی نپ مطالعه کرده و نپ ها را دسته بندی کرده انـد، در سـال 1933 Pearson پـانزده گونـه ازانواع نپ را شرح داده است که این گونه ها بر اساس نوع لیف و مواد خارجی موجود در آن شناسایی گردیده اند. در حالی که Lord 5نوع نپ را تشریح می کند به طور عمومی پذیرفته شده است که نپ ها به دو گروه اساسی دستهبندی می شوند[1] .i) در پنبه پاک نشده( پنبه از پنبه دانه جدا نشده) مواد خارجی طبیعی مانند پنبه دانه ، برگ ، شن و سنگ ریـزهبه الیاف متصل شده اند هنگامی که پنبه پاک می شود الیاف پنبه تکه هایی از پوست پنبه دانه را در بر مـی گیرنـدکه باعث به وجود آمدن نپ از نوع طبیعی( neps biological) می شوند که معمولا وابسته بـه پنبـه دانـه تغییـرشکل داده شده، تخمدانهای بارور نشده و دانه های مرده می باشند [4].ii) نپ هایی که در اثر انجام اعمال مکانیکی بر روی لیف پنبه در حین فرآیند تشکیل نخ به وجود می آیند و جایگاهاصلی خود را در راستای فرآیند حفظ می کنند .
2 ـ 1 برداشت پنبه :

1-.1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 3
2-.1-تحقیقات انجام شده قبلی ………………………………………………………………………………… 4
1-2-1-چگالی خطی یا نمره نخ …………………………………………………………………………………. 4
1-1-2-1-سیستم نمره گذاری مستقیم ………………………………………………………………………… 4
2-1-2-1-سیستم غیر مستقیم نمره گذاری ……………………………………………………………………. 4
2-2-1-تاب نخ ……………………………………………………………………………………………………….. 4
1-2-2-1-اتر تاب در استحکام نخ تهیه شده از الیاف منقطع …………………………………………………… 4
2-2-2-1-فاکتور تاب …………………………………………………………………………………………………. 5
3-2-2-1-گشتاور تاب درنخ رینگ یک لا وتعادل تاب ……………………………………………………………….6
4-2-2-1-نحوه محاسبه تاب عملی ……………………………………………………………………………….. 7
5-2-2-1- ساختار پوسته ومغزی ونقش هر کدام در استحکام و سایش ………………………………………7
3-2-1-سایش ………………………………………………………………………………………………………. 8
1-3-2-1- سایش سطحی …………………………………………………………………………………………. 8
2-3-2-1-عوامل مؤثربرسایش ……………………………………………………………………………………… 8
3-3-2-1-پرزنخ………………………………………………………………………………………………………… 9
4-2-1-استخکام نخ ………………………………………………………………………………………………….10
5-2-1-نخهای فانتزی ……………………………………………………………………………………………… 11
1-5-2-1-خصوصیات نخهای فانتزی ………………………………………………………………………………..11
2-5-2-1-دسته بندی نخ های فانتزی …………………………………………………………………………… 11
3-5-2-1-موارد مصرف نخ های فانتزی ………………………………………………………………………….. 11
4-5-2-1-اجزاء سازنده ی نخ های فانتزی ……………………………………………………………………… 12
5-5-2-1-انواع نخهای فانتزی سنتی ……………………………………………………………………………. 12
6-5-2-1-ساختار نخ فانتزی ……………………………………………………………………………………….15
7-5-2-1-خصو صیات نخهای فانتزی …………………………………………………………………………….. 17
8-5-2-1-نخ شنیل…………………………………………………………………………………………………. 18
3-1-هدف …………………………………………………………………………………………………………. 19

دستگاه پرز سنج

دستگاه پرز سنج

فصل 2 تجربیات

دوک نخ را در جایگاه خود قرار داده و نخ به متراژcm 50 بین فاصله گیره ها قرار گرفت، دستگاه روشن شد و تـابنخ در جهتz شروع به باز شدن شد وبعد مجدداً در جهتs تاب خورده تا به طول اولیـه برگـردد.سـپس دسـتگاهمتوقف گردید وتاب در متر از روی دستگاه خوانده شد. این آزمایش برای هر نمونه 20 بار تکرار گردید.استاندارد بریتانیا مقدار کشش را بر حسب نمره نخ مورد آزمایش به صورت زیر پیشنهاد می نماید [11].10درصد±نمره نخ برحسب تکس بخش بر 2=مقدار کشش
2-2-4-2-نتایج آزمایش تاب
نتایج کامل آزمایش تاب در ضمیمه 1 آورده شده خلاصه ای از نتایج ،در جدول 5-2-آورده شده است.
3-4-2-آزمایش استحکام نخ
برای تعیین میزان استحکام ،ازدیاد طول در نقطه پارگی ،کار تا حد پارگی نخ از دستگاه استحکام سـنج نـخ کـه بـراساس نرخ ثابت ازدیاد طولC.R.E کار می کند استفاده شد.طول نمونه برای آزمایش 50 سـانتی متـر و سـرعتدستگاه 500 میلی متر در دقیقه تنظیم شد. این آزمایش برای هر نمونه 30 بار تکرار شد.1-3-4-2-روش انجام آزمایش
ابتدا دوک راداخل نگهدارنده دوک قرار می دهیم و سپس نخ را بدون کشش زیـاد بـین دو فـک قـرار داده و دکمـهstart را روی حسابگر فشار داده به این ترتیب نمودار افزایش نیرو و ازدیاد طول نـسبی هـر آزمـایش مـشخص مـیگردد. در انتهای آزمایش دکمهResult را فشار داده نتایج کل آزمایش محاسبه وثبـت مـی گـردد. نتـایج آزمـایشاستحکام به طور کامل در ضمیمه2 درج شده است.
4-4-2-آزمایش پرز نخ
برای انجام آزمایش پرز نخ از دستگاه پرز سنج استفاده شده است.در این دستگاه پرزهـای بـا طـول 3 میلـی متـر وبزرگتر از آن اندازه گیری می شود. اساس کار آن توسط یک حس کننده خازنی اسـت بطوریکـه تعـداد پـرز هـا بـرظرفیت دی الکتریک خازن اثر گذاشته و تعداد پرز محاسبه میشود. طول نخ مورد آزمایش 25 متر وسرعت 30 متردر دقیقه تنظیم شده است. آزمایش فوق برای هر نمونه 5 بار تکرار شده است.

1-4-4-2-روش انجام آزمایش
پس از عبور نخ از بین راهنماهای مخصوص و عبور از بین دو صفحه خازن نخ به دلیل مکش بـه داخـل کمپروسـورهدایت می شود. با عبور نخ از بین دو خازن نتایج روی صفحه کامپیوتر درج می گردد. نتایج آزمایش پـرز بـه طـورکامل در ضمیمه3 درج گردیده است.
5-4-2 : آزمایش مقاومت سایشی نخ 1-5-4-2-روش انجام آزمایش
در این آزمایش از دستگاه سنجش سایش نخ ساخت شرکتSDL انگلستان استفاده شده است. این دستگاه شـاملیک محور ثابت که بر روی آن 10گیره نصب شده ،می باشد.نخ را پس ازقرار دادن زیر گیره فنری در راستای طـولیکشیده وبه گیره فنری روبرو که هم محور با گیره اول می باشد،رسانده وزیر گیـره قـرار داده وبقیـه نـخ را پـاره مـیکنیم.برای هر 10گیره نخ کشی را بدین صورت ادامه می دهیم .این گیره ها روی محورهـایی قـرار دارنـد کـه قابلـتچرخش را دارند و چون حالت نامتقارن دارند به طرف پایین لنگر مـی انـدازد وباعـث ایجـاد کـشیدگی در نـخ مـیشود.که در انتهای هر یک ، صفحه ای قرار گرفته که با پاره شدن هر یک از نخ ها این صفحه در مقابل سـلول نـوریزیر پایه قرار می گیرد. بدین ترتیب از ابتدای استارت دستگاه تا پاره شدن نخ در اثر سایش بـا شـافت (کـه روی آنمتناسب با نوع و نمره نخ سمباده قرار گرفته است)،زمان پاره شدن هر یک از نخها مشخص مـی شـود. در میـان دوپایه که گیره های فنری بر روی آنها قرار دارد،دو میله که بر روی یک صفحه دایره ای نصب شده اسـت،یکی از آنهـا ضخیم تر و دیگری نازک تر می باشد. بر روی میله ضخیم تر سمباده نصب نموده که با چرخش ایـن صـفحه در هـردور یک بار سمباده با نخ ها تماس پیدا می کند.در نهایت تعداد این دورها برای هر نخ تـا زمـان پـاره شـدن در اثـرسایش با سمباده،ثبت می شود.30 بار آزمایش برای هر نمونه انجام گرفت.

1-2-مشخصات مواد اولیه مصرفی ………………………………………………………………………………. 21
2-.2-دستگاهها و ماشین های مورد استفاده …………………………………………………………………. 22
1-2-2-ماشین آلات مورد استفاده جهت تولید ………………………………………………………………….. 23
2-2- 2-دستگاهها و وسایل آزمایشگاهی ……………………………………………………………………….. 24
1-2-2-2-دستگاه تاب سنج …………………………………………………………………………………………. 24
2-2-2-2-دستگاه استحکام سنج …………………………………………………………………………………… 24
3-2-2-2-دستگاه اندازه گیری پرز نخ …………………………………………………………………………………25
4-2-2-2-دستگاه کلاف پیچ ………………………………………………………………………………………….. 25
5-2-2-2-ترازوی دیجیتال …………………………………………………………………………………………….. 25
6-2-2-2-میکروسکوپ ……………………………………………………………………………………………….. 25
7-2-2-2-دستگاه اندازه گیری سایش نخ ………………………………………………………………………….. 26
3-.2-مشخصات فنی تولید ………………………………………………………………………………………….. 26
4-.2-روش بررسی آماری ……………………………………………………………………………………………. 27
5-.2-آزمایشهای انجام شده ……………………………………………………………………………………….. 27
1-5-2-آزمایش نمرات نخ …………………………………………………………………………………………….. 27
1-1-5-2-روش انجام آزمایش ……………………………………………………………………………………….. 27
2-1-5-2-نتایج آزمایش ………………………………………………………………………………………………. 28
2-5-2-آزمایش تاب نخ ……………………………………………………………………………………………….. 28
1-2-5-2-روش انجام آزمایش ……………………………………………………………………………………….. 29
2-2-5-2-نتایج آزمایش ………………………………………………………………………………………………. 29
3-2-5-2-روشهای محاسبه تاب نخ در این تحقیق ………………………………………………………………… 29
3-5-2-آزمایش استحکام نخ …………………………………………………………………………………………. 30
1-3-5-2-روش انجام آزمایش …………………………………………………………………………………………. 31
2-3-5-2-نتایج استحکام ……………………………………………………………………………………………….. 31
4-5-2-آزمایش پرز نخ ………………………………………………………………………………………………….. 31
1-4-5-2-روش انجام آزمایش …………………………………………………………………………………………. 31
2-4-5-2-نتایج آزمایش …………………………………………………………………………………………………. 32
5-5-2-آزمایش سایش نخ ……………………………………………………………………………………………… 32
1-5-5-2-روش انجام آزمایش ………………………………………………………………………………………….. 32
2-5-5-2-نتایج آزمایش ………………………………………………………………………………………………… 33
6-.2-مطالعات میکروسکوپی نخ فانتزی ……………………………………………………………………………….33
7-.2-بحث و بررسی نتایج …………………………………………………………………………………………….. 34
1-7-2-نتایج آزمایش استحکام ……………………………………………………………………………………….. 35
2-7-2-نتایج آزمایش پرز نخ ……………………………………………………………………………………………. 35
3-7-2-نتایج آزمایش سایش نخ ………………………………………………………………………………………. 35
4-7-2-نتایج نمودار های exl ………………ا……………………………………………………………………………………. 36
5-7-2-نتایج بررسی های آماری spss ……………ا………………………………………………………………………….. 42

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل 3 تیجه گیری و پیشنهادات

نوع نپ برای این دو پنبه متفاوت بود اندازه آنها به طور قابل ملاحظه ای فرق داشت به همین علـت نـپ معمـولی وبراق در ساختمان نخ می تواند متفاوت باشد چون اندازه مغزی نپ معمولی و نپ براق و همچنین پراکنـدگی الیـافیکه از مغز نپ بیرون زده در این دو نوع متفاوت می باشد .
تاب نخ در محدوده مورد آزمایش بر جداشدن نپ ها اثر داشت با افزایش تاب تعداد نپ های ریزش کاهش یافت .
در مورد نمره نخ اظهار نظر قاطعی نمی توان کرد و به آ زمایش بیشتر احتیاج است ،رسیدگی الیـاف و میـزان الیـافنارس ونیم رس نیز بر نپ براق و جدا شدن آنها موثر می باشد لذا در تهیه مواد اولیه وکیفیت آنها باید دقت نمود .
2-3- پیشنهادات
به واسطه محدودیت زمانی و امکانات تحقیقاتی بررسی بسیاری از موارد در زمان انجـام پـرژه میـسر نبـوده و بـرایتحقیقات بعدی پیشنهاد می شود :
1 – اندازه گیری ضریب اصطکاک الیاف نارس و نیم رس ومقایسه آن با پنبه معمولی
2- مطالعه رفتار اصطکاکی نپ براق و معمولی با توده الیاف
3- اندازه گیری و مقایسه ریزش نپ براق و معمولی برای پنبه های داخلی به عنوان یک عامل کیفیت پنبه
4- بررسی رفتار نپ براق در ساختمان پارچه و چگونگی جدا شدن آن توسط عملیات مکانیکی
5- اندازه گیری ابعاد نپ براق و مقایسه آن با نپ های دیگر از نظر قطر مغزی و اندازه کلی نپ

1-.3-نتیجه گیری کلی …………………………………………………………………………………………………………… 77
2-.3-پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………. 78
مراجع ………………………………………………………………………………………………………………….. 79

میکروسکوپproj

میکروسکوپproj

فهرست جداول
جدول 1- 2-سرعت تولید برای تابهای مختلف………………………………………………………………………..21
جدول 2- 2- نمره و فاکتور تاب………………………………………………………………………………………….22
جدول 3- 2-ماشین آلات مورد استفاده در خط تولید این نوع نخ فانتزی……………………………………………..23
جدول 4- 2- محاسبه متوسط نمره هر نخ ……………………………………………………………………………. 28
.جدول 5- 2-محاسبه نمره و تاب نخهای پنبه ای فانتزی……………………………………………………………….28
.جدول 6- 2-محاسبه تاب انواع نخ فانتزی با دستگاه سنجش تاب…………………………………………………….29
.جدول 7- 2-میزان متوسط تاب تئوری و عملی نقاط نازک و ضخیم…………………………………………………….30
.جدول8 – 2- میانگین آزمایشات استحکام نخ……………………………………………………………………………31
. جدول 9-2- نتایج آزمایش پرز نخ…………………………………………………………………………………………32
.جدول 10- 2-شرح آزمایشات دور سایش نقاط نازک و ضخیم…………………………………………………………33
جدول11- 2- آمار توصیفی(تاب تئوری و عملی نقاط ضخیم) ………………………………………………………… 42
جدول 12- 2- آنالیز یک طرفه(تاب تئوری و عملی نقاط ضخیم درنمرات مختلف) ……………………………………42
جدول13-2- رتبه بندی نتایج(تاب عملی نقاط ضخیم درنمرات مختلف) ………………………………………………43
جدول14-2- رتبه بندی نتایج(تاب تئوری نقاط ضخیم) …………………………………………………………………. 43
جدول15-2- آزمون نرمال (متوسط تاب عملی وتئوری نقاط ضخیم) ………………………………………………….. 45
جدول16-2- رتبه بندی نتایج (تاب عملی وتئوری نقاط ضخیم درنمرات یکسان) ……………………………………. 45
جدول 17- 2- آنالیز یک طرفه (تاب عملی و تئوری نقاط ضخیم درنمرات یکسان)…………………………………… 46
.جدول18-2- رتبه بندی نتایج(تاب تئوری نقاط ضخیم) ………………………………………………………………….46
.جدول19-2- رتبه بندی نتایج(تاب عملی نقاط ضخیم) ………………………………………………………………….47
.جدول 20- 2- آزمون نرمال(تاب تئوری و عملی نقاط نازک ………………………………………………………………48
.جدول21-2- آمار توصیفی(تاب تئوری و عملی نقاط نازک) ……………………………………………………………..49
.جدول22-2-آنالیز یک طرفه(تاب تئوری و عملی نقاط نازک) …………………………………………………………….49
.جدول23-2-زیر مجموعه های یکسان(تاب عملی نقاط نازک) ……………………………………………………………50
.جدول24-2-آزمون نرمال (متوسط تاب عملی وتئوری نقاط نازک) ………………………………………………………51
.جدول25-2-آمار توصیفی(تاب عملی وتئوری نقاط نازک) ……………………………………………………………….52
.جدول 26-2- آنالیز یک طرفه(تاب عملی و تئوری نقاط نازک) ……………………………………………………………52
.جدول27-2- رتبه بندی نتایج(تاب عملی نقاط نازک)………………………………………………………………………52
.جدول28-2- آمار توصیفی(متوسط استحکام)……………………………………………………………………………..53
.جدول 29- 2- آنالیز یک طرفه(استحکام)…………………………………………………………………………………..54
.جدول31-2- رتبه بندی نتایج(استحکام)……………………………………………………………………………………55
.جدول32-2- آزمون نرمال(درصد انتقال تاب تئوری و عملی………………………………………………………………56
جدول33-2- آمار توصیفی(درصد انتقال تاب تئوری و عملی ) ………………………………………………………….. 56
.جدول 34- 2- آنالیز یک طرفه(درصد انتقال تاب تئوری و عملی )……………………………………………………….58
.جدول35-2- رتبه بندی نتایج(تاب عملی نقاط نازک)……………………………………………………………………….59
.جدول36-2- زیر مجموعه های یکسان(متوسط تاب تئوری نقاط نازک)…………………………………………………60
.جدول37-2- آزمون نرمال (متوسط درصد انتقال تاب تئوری و عملی )………………………………………………….61
.جدول38-2-آمار توصیفی(متوسط درصد انتقال تاب تئوری و عملی )…………………………………………………..61
.جدول 39- 2- آنالیز یک طرفه(متوسط درصد انتقال تاب تئوری و عملی )……………………………………………….61
.جدول40-2-آزمون نرمال(استحکام در تاب های مختلف (نمرات یکسان))……………………………………………….61
جدول41-2-آمار توصیفی(استحکام نخ) …………………………………………………………………………………… 61
.جدول 42- 2- آنالیز یک طرفه(استحکام نخ)……………………………………………………………………………….62
.جدول 43- 2- آزمون نرمال(ازدیاد طول در نقطه پارگی)…………………………………………………………………62
جدول44-2-آمار توصیفی(ازدیاد طول در نقطه پارگی) …………………………………………………………………… 62
.جدول 45- 2- آنالیز یک طرفه(ازدیاد طول در نقطه پارگی)……………………………………………………………….62
.جدول46-2- رتبه بندی نتایج(ازدیاد طول در نقطه پارگی)………………………………………………………………..63
.جدول47-2-آمار توصیفی(کارتا حد پارگی)………………………………………………………………………………..64
جدول 48- 2- آنالیز یک طرفه(کارتا حد پارگی) ………………………………………………………………………….. 64
.جدول 49- 2- مقایسه بین نتایج Post Hoc Tests (کارتا حد پارگی )……………………………………………………64
.جدول50-2- رتبه بندی نتایج(کارتا حد پارگی )……………………………………………………………………………65
.جدول51-2- آمار توصیفی(تعداد دور سایش نقاط نازک وضخیم)………………………………………………………….66
.جدول 52- 2- آنالیز یک طرفه(تعداد دور سایش نقاط نازک وضخیم)……………………………………………………….67
.جدول 53- 2- مقایسه بین نتایج دور سایش Post Hoc Tests ……………ا……………………………………………..67
.جدول54-2- رتبه بندی نتایج(تعداد دور سایش نقاط ضخیم) ……………………………………………………………..68
.جدول55-2- رتبه بندی نتایج(تعداد دور سایش نقاط نازک) ………………………………………………………………..68
جدول56-2-آمار توصیفی(تعداد دور سایش) …………………………………………………………………………………70
جدول 57- 2- آنالیز یک طرفه(تعداد دور سایش نقاط نازک وضخیم نخ) …………………………………………………….71
جدول 58- 2-Post Hoc Tests (تعداد دور سایش نقاط نازک وضخیم) ……………………………………………………..71
.جدول59-2- زیر مجموعه های یکسان(تعداد دور سایش نقاط نازک وضخیم) ……………………………………………72
.جدول60-2- آزمون نرمال درنمرات مختلف (پرز نخ) …………………………………………………………………………73
.جدول61-2- آمار توصیفی درنمرات مختلف (پرز نخ) ………………………………………………………………………..73
.جدول 62- 2- آنالیز یک طرفه درنمرات مختلف (پرز نخ) …………………………………………………………………….74
.جدول63-2- رده بندی نتایج درنمرات مختلف(پرز نخ) ………………………………………………………………………75
.جدول64-2- آزمون نرمال در نمرات یکسان(پرز نخ) …………………………………………………………………………75
.جدول65-2-آمار توصیفی در نمرات یکسان (پرز نخ) ……………………………………………………………………….75
.جدول 66- 2-آنالیز یک طرفه در نمرات یکسان (پرز نخ) ……………………………………………………………………75

فهرست شکلها
.شکل 1-1- در نمرات یکسان (پرز نخ) ………………………………………………………………………………………..6
.شکل 2-1-نیروی سایشی وارد شد ه به نخ پنبه ای ……………………………………………………………………..10
.شکل 3-1- انواعی از نخ های فانتزی سنتی ……………………………………………………………………………….14
.شکل 4-1- مثال هایی از ساختار نخ های فانتزی غیرسنتی …………………………………………………………….14
.شکل 5-1-دیاگرام برای نشان دادن روش تولید نخ فانتزی ………………………………………………………………..15
.شکل 6-1- دیاگرام طرحی از نخ فانتزی ……………………………………………………………………………………..16
.شکل 6-1-گروهی از نخهای فانتزی که با نوع افکت وبعضی ساختار های آن ………………………………………….16
.شکل 7-1- گروه بندی براساس مواد اولیه[1] ……………………………………………………………………………..17
.شکل 1-2-مکانیزمی برای ایجاد سایش در نخ فانتزی پنبه ای …………………………………………………………..22
.شکل 2-2- دستگاه تاب سنج ………………………………………………………………………………………………..24
.شکل 3-2- دستگاه استحکام سنج …………………………………………………………………………………………24
.شکل 4-2- دستگاه اندازه گیری پرز نخ …………………………………………………………………………………….24
.شکل 5-2-میکروسکوپ پروژکتینا ……………………………………………………………………………………………25
.شکل 6-2- دستگاه اندازه گیری سایش نخ ……………………………………………………………………………….26
.شکل 7-2 بین فاکتور تاب نمرات نخهای مختلف ………………………………………………………………………….26
.شکل 8-2-نمونه از نقاط نازک وضخیم ………………………………………………………………………………………34
شکل9- 2- رابطه بین نمرات مختلف با میانگین تاب تئوری و عملی نقاط ضخیم ………………………………………36
شکل10-2- رابطه میانگین تاب تئوری و عملی نقاط نازک با نمرات مختلف نخ …………………………………………37
شکل11- 2- رابطه میانگین تاب تئوری و عملی نقاط ضخیم با فاکتور تاب مختلف ……………………………………..37
شکل12-2- رابطه میانگین تاب تئوری و عملی نقاط نازک با فاکتور تاب مختلف ………………………………………..38
.شکل 13- 2- مقایسه دور سایش نقاط نازک وضخیم با فاکتور تاب ……………………………………………………..40
.شکل 14- 2-مقایسه تعداد دورسایش نقاط نازک وضخیم با نمرات نخ …………………………………………………40
.شکل15-2- نمودار مقایسه نمرات مختلف نخ با استحکام ………………………………………………………………40
.شکل 16- 2-نمودار مقایسه فاکتور تاب مختلف نخ با استحکام نخ ……………………………………………………..41
.شکل 17- 2-رابطه درصد انتقال تاب با نمرات مختلف نخ ………………………………………………………………..42
.شکل 18- 2- رابطه درصد انتقال تاب با فاکتور تابهای مختلف (نمرات یکسان …………………………………………42
متوسط تاب تئوری نقاط ضخیم ……………………………………………………………………………………………. 44
شکل21-2- تأثیر افزایش فاکتور تاب نخ بر متوسط تاب عملی نقاط ضخیم ………………………………………….. 47
شکل22-2- تأثیر افزایش فاکتور تاب نخ بر متوسط تاب تئوری نقاط ضخیم ………………………………………….. 48
شکل23-2- تأثیر افزایش فاکتور نمرات نخ بر متوسط تاب تئوری نقاط نازک …………………………………………. 50
شکل24-2- تأثیر افزایش نمره نخ بر متوسط تاب تئوری نقاط نازک ………………………………………………….. 53
شکل 25- 2-رابطه فاکتور تاب (نمرات یکسان) با تاب تئوری نقاط نازک نخ ………………………………………….. 55
.شکل26-2- تأثیر افزایش فاکتور تاب نخ بر متوسط تاب تئوری نقاط نازک………………………………………………58
.شکل27-2- تأثیر افزایش نمره نخ بر متوسط درصد انتقال تاب تئوری………………………………………………….59
شکل 28- 2-رابطه بین نمرات مختلف با ازدیاد طول در نقطه پارگی …………………………………………………. 63
شکل 29- 2- رابطه بین نمرات مختلف با کار تا حد پارگی آن ………………………………………………………… 66
شکل30-2- رابطه بین نمرات مختلف با دور سایش نقاط ضخیم …………………………………………………….. 69
شکل31-2- رابطه بین نمرات مختلف با دور سایش نقاط نازک ……………………………………………………….. 69
شکل32-2- تأثیر افزایش تاب نخ بر متوسط تعداد دور سایش نقاط ضخیم ………………………………………….. 72
شکل33-2- تأثیر افزایش تاب نخ بر متوسط تعداد دور سایش نقاط نازک ……………………………………………. 72
شکل 34- 2-رابطه نمرات مختلف با متوسط پرز نخ ……………………………………………………………………. 74

 

Abstract:
Nep is one of the most effective and important factor for the quality of the fiber and cotton. Nep might be caused by unripe consumption yarn or spinning procedure. The eristed nep is mostly decreased in carding machine. But the present nep caused by unripeness or spinning procedure is one the problems of fiber that could be separated from the remaining cotton or the final cotton through spinning procedure or afterwards, that is undesirable.
The following research is a sample study for a mixed nep of Iran’s cotton or Uzbekistan. The mixture of %10 degree first and second rate cotton of Bojnourd and %90 two Uzbek cotton have been used. The English ring fiber number 10, 20, 30 with twists of 400, 620, 815 twist per meter as well as the fiber number 10 with twists of 500 and 600 twists per meter has been provided to study the impacts of numbers and twists of fiber in the separation of nep from it caused by abrasion. The ripeness of yarn in the primary materials and the separated nep has been analyzed by mechanical procedure by Projectina microscope. In addition, the stability; the lengthiness; twist; and the nep of the fiber was measured.
The result of this study has shown that the diffusion of nep from fiber by mechanical procedure (abrasion) was more from Glossy fibers. By increasing the number of the fibers, the amount of the Glossy nep increase and by increasing the fiber twist; the number of Glossy nep decreases. The constitutive unripe fibers in Uzbek fiber was more than Iran fiber. The separated neps caused by abrasion was similar to Uzbek fibers in terms of unripe and halfripe fibers. Thus, there must be more caution in selecting the preliminary materialsمقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت35000تومان