چکیده

در این تحقیق اثر تیمار نانوسیلور بر ثبات ابعاد و خواص مکانیکی چوب هاي سپیدار و نوئل مورد مطالعه قرار گرفت. تیماراشباع به روش سلول خالی روي نمونه هاي چوبی با ابعاد30×55×460 میلی متر با محلول نانوسیلور و آب صورت گرفت. نمونه هاي اشباع شده و یک سري از نمونه ها که تیمار اشباع بر روي آن ها صورت نگرفت(خشک)، در پرس گرم با دو سطح حرارت 150 و 175 درجه سانتی گراد و دو سطح زمان 1 و 4 ساعت( مدت یک ساعت دماي پرس اعمال شده و 3 ساعت براي خنک شدن منظور گردید)، به میزان 33 درصد متراکم شدند. سپس، برگشت ضخامت، فشردگی باقی مانده، واکشیدگی شعاعی، مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، مقاومت به ضربه و میزان سختی اندازه گیري شده و تمامی داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتند. اندازه گیري خواص مکانیکی با توجه به استاندارد 143-ASTM D انجام گردید.

نتایج نشان داد که بهترین مقادیر برگشت ضخامت(04/0 %)، فشردگی باقی مانده پس از خشک کردن در آون(26/35 ٪) و مقاومت به ضربه(2KJ/m 92/34) مربوط به نمونه هاي اشباع شده با نانو سیلور بوده است در حالی که تیمار اشباع با آب منجر به بهبود واکشیدگی شعاعی(پس از 24 ساعت غوطه وري و بعد از 5 مرحله غوطه وري-خشک کردن) و مدول الاستیسیته گردیده است. همچنین، بهترین میزان سختی مربوط به نمونه هاي اشباع نشده بوده است که با مقادیر مربوط به اشباع با نانو سیلور اختلاف معناداري نشان نداد(میزان بهبود سختی در مقایسه با نمونه هاي شاهد 137 درصد بوده است). نتایج همچنین نشان داد که زمان فشردگی 4 ساعت منجر به بهبود تمامی ویژگی ها به غیر از واکشیدگی نمونه ها گردید. همچنین، گرچه بهترین مقادیر برگشت ضخامت و مقاومت خمشی در درجه حرارت 150 درجه سلسیوس به دست آمد اما بین این مقادیر و مقادیر به دست آمده در درجه حرارت 175 درجه سلسیوس اختلاف معناداري وجود نداشت ولذا می توان گفت که افزایش درجه حرارت پرس منجر به بهبود کلیه ي ویژگی ها گردید. از سوي دیگر گونه ي صنوبر بهترین مقادیر بازگشت ضخامت، فشردگی باقی مانده، مقاومت خمشی و سختی را به خود اختصاص داد.

به طور کلی می توان گفت که با اشباع چوب سپیدار توسط محلول نانو سیلور و فشرده کردن آن به مدت 4 ساعت(به طوري که در یک ساعت نخست، درجه حرارت پرس 175 درجه سلسیوس باشد)، می توان چوبی با ویژگی هاي قابل قبول تولید نمود که مناسب مصارفی از قبیل کف پوش ساختمانی باشد.

واژه هاي کلیدي: نانو سیلور، فشرده سازي، برگشت ضخامت، فشردگی باقی مانده، واکشیدگی شعاعی، مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، مقاومت در برابر ضربه، سختی

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده

فصل اول : کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………………….1

1-1-  مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2-  ضرورت و اهمیت تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………..3

1-3-  اهداف پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-4-  فرضیه هاي تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………4

فصل دوم : سابقه تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………..5

2-1-  سابقه تحقیق درداخل کشور……………………………………………………………………………………………………………  6

2-2-  سابقه تحقیق درخارج از کشور……………………………………………………………………………………………………….7

فصل سوم : مواد و روشها  ……………………………………………………………………………………………………………………….14

3-1-  چوب سپیدار  ………………………………………………………………………………………………………………………………….15

3-1- 1- مشخصات گیاه شناسی  …………………………………………………………………………………………………………….15

3-1- 2- مشخصات ظاهري  ……………………………………………………………………………………………………………………  16

3-1- 3- دامنه انتشار  ……………………………………………………………………………………………………………………………..  16

3-1- 4- پراکنش وحجم ومیزان تولید چوب………………………………………………………………………………………..17

3-1- 5- قدمت تاریخی  ………………………………………………………………………………………………………………………….18

3-1- 6 – خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی  ………………………………………………………………………………….19

3-1- 7- خواص ماکروسکپی  …………………………………………………………………………………………………………………19

3-1- 8- مشخصات میکروسکپی  ……………………………………………………………………………………………………………19

3-1- 9- موارد مصرف …………………………………………………………………………………………………………………………….19

3-2-  چوب نوئل  …………………………………………………………………………………………………………………………………….20

3-2- 1- مشخصات گیاه شناسی ………………………………………………………………………………………………………….20

3-2- 2- مشخصات ظاهري  ……………………………………………………………………………………………………………………21

3-2- 3- اکولوژي  ……………………………………………………………………………………………………………………………………22

3-2- 4- دامنه انتشار   ……………………………………………………………………………………………………………………………..23

3-2- 5- خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی  ……………………………………………………………………………………24

3-2- 6-  مشخصات میکروسکپی  …………………………………………………………………………………………………………..25

3-2- 7- اهمیت و موارد استفاده ………………………………………………………………………………………………………….25

3-3-  نانوسیلور  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  26

3-3- 1-کاربرد هاي نانو ذرات نقره  ……………………………………………………………………………………………………….  26

3-3- 2- خصوصیات نانو سیلور  …………………………………………………………………………………………………………….27

3-3- 3- روش هاي تولید نانو سیلور  ……………………………………………………………………………………………………28

3-4-  روش تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………………30

3-4- 1- طرح آزمون و تحلیل آماري  …………………………………………………………………………………………………..30

3-5-  روش کار  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….31

3-5- 1- کدگذاري  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  32

3-5- 2- اشباع کردن  ……………………………………………………………………………………………………………………………..34

3-5- 3- عملیات متراکم سازي  …………………………………………………………………………………………………………….34

3-5- 4- متعادل سازي …………………………………………………………………………………………………………………………..  36

3-5- 5- تعیین میزان برگشت ضخامت آنی وتأخیري ………………………………………………………………………..37

3-5- 6-  تعیین میزان درصد فشردگی باقی مانده ………………………………………………………………………………37

3-5- 7- تهیه نمونه هاي آزمونی جهت بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی  …………………………………….38

3-5- 8- تعیین خواص فیزیکی  ……………………………………………………………………………………………………………39

3-5- 9- تعیین خواص مکانیکی  …………………………………………………………………………………………………………..40

فصل چهارم: نتایج  …………………………………………………………………………………………………………………………………..44

4- تحلیل آماري  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..45

4-1-  برگشت ضخامت  …………………………………………………………………………………………………………………………..45

4-1- 1- برگشت ضخامت بعداز پرس(آنی)  ………………………………………………………………………………………….  46

4-1- 1-1- اثر مستقل نوع گونه روي میانگین درصد برگشت ضخامت بعد از متراکم سازي  ………47

4-1- 1-2- اثرمستقل تیمار اشباعی بر درصد برگشت ضخامت بعد از متراکم سازي  ……………………47

4-1- 1-3- اثرمستقل زمان پرس بر درصد برگشت ضخامت بعد از متراکم سازي  ………………………..48

4-1- 1-4- اثرمستقل درجه حرارت روي میانگین درصد برگشت ضخامت بعد از پرس ………………49

4-1- 1-5- اثرمتقابل گونه و تیمار اشباعی بر درصد برگشت ضخامت بعد از پرس ………………………50

4-1- 1-6- اثر متقابل نوع گونه و درجه حرارت بر درصد برگشت ضخامت بعد از پرس  ………………51

4-1- 1-7- اثر متقابل تیمار اشباعی و زمان پرس بر درصد برگشت ضخامت بعد از پرس  …………..52

4-1- 1-8- اثر متقابل تیمار اشباعی، حرارت بر درصد برگشت ضخامت بعد از پرس  ……………………53

4-1- 1-9- اثر متقابل زمان پرس و حرارت بر درصد برگشت ضخامت بعد از پرس ……………………..54

4-1- 1-10- اثر نوع گونه، تیمار اشباعی، زمان بر برگشت ضخامت بعد از فشردگی ……………………..55

4-1- 1-11- اثر متقابل گونه، تیمار، درجه حرارت بر برگشت ضخامت بعد از فشردگی  …………………  56

4-1- 1-12- اثر متقابل گونه، زمان، درجه حرارت بر برگشت ضخامت بعد از فشردگی  ………………..58

4-1- 1-13- اثر متقابل تیمار، زمان و درجه حرارت بر برگشت ضخامت بعد از فشردگی  ……………59

4-1- 1-14- اثر متقابل گونه، تیمار، زمان، حرارت بر برگشت ضخامت بعد از فشردگی  ……………….  60

4-1- 2- برگشت ضخامت بعداز اتو  ……………………………………………………………………………………………………….  63

4-1- 2-1- اثرمستقل نوع گونه روي میانگین درصد برگشت ضخامت بعد از اتو  ……………………………  64

4-1- 2-2- اثرمستقل تیمار اشباعی روي میانگین درصد برگشت ضخامت بعد از اتو  ……………………  64

4-1- 2-3- اثرمستقل زمان پرس روي میانگین درصد برگشت ضخامت بعد از اتو  ………………………..  65

4-1- 2-4- اثرمتقابل نوع گونه و تیمار اشباعی بر میانگین برگشت ضخامت بعد از اتو  …………………  66

4-1- 2-5- اثرمتقابل تیمار و زمان پرس روي میانگین برگشت ضخامت بعد از اتو  ……………………….  67

4-1- 2-6- اثرمتقابل تیمار و درجه حرارت پرس بر میزان برگشت ضخامت بعد از اتو ………………….  68

4-1- 2-7- اثرمتقابل زمان پرس و درجه حرارت بر میزان برگشت ضخامت بعد از اتو  ………………….  69

4-1- 2-8- اثرمتقابل نوع گونه، تیمار و زمان پرس بر میزان برگشت ضخامت بعد از اتو  ……………..70

4-1- 2-9- اثرمتقابل گونه، تیمار و درجه حرارت بر میزان برگشت ضخامت بعد از اتو  ………………..72

4-1- 2-10- اثر متقابل گونه، زمان و درجه حرارت بر میزان برگشت ضخامت بعد ازاتو ……………..73

4-1- 2-11- اثر متقابل تیمار، زمان و درجه حرارت بر میزان برگشت ضخامت بعد از اتو  ……………74

4-1- 2-12- اثر متقابل گونه، تیمار، زمان و حرارت بر برگشت ضخامت بعد از اتو  ……………………… 76

4-2-  میزان فشردگی باقی مانده  …………………………………………………………………………………………………………..79

4-2- 1- اثر مستقل گونه بر میزان فشردگی باقی مانده  ……………………………………………………………………80

4-2- 2- اثر مستقل تیمار اشباعی بر میزان فشردگی باقی مانده …………………………………………………….80

4-2- 3- اثر مستقل زمان پرس بر میزان فشردگی باقی مانده ………………………………………………………….81

4-2- 4- اثر متقابل نوع گونه و تیمار اشباعی بر میزان فشردگی باقی مانده  …………………………………..82

4-2- 5- اثر متقابل زمان پرس و تیمار اشباعی بر میزان فشردگی باقی مانده  ……………………………….83

4-2- 6-  اثر متقابل درجه حرارت پرس و تیمار اشباعی بر میزان فشردگی باقی مانده  …………………84

4-2- 7- اثر متقابل زمان پرس و درجه حرارت پرس بر میزان فشردگی باقی مانده  ……………………..85

4-2- 8- اثر متقابل نوع گونه، تیمار اشباعی و زمان پرس بر میزان فشردگی باقی مانده ……………….  86

4-2- 9- اثر متقابل نوع گونه، تیمار و درجه حرارت پرس بر میزان فشردگی باقی مانده  ……………..87

4-2- 10- اثر متقابل تیمار، زمان و درجه حرارت پرس بر میزان فشردگی باقی مانده ………………….89

4-2- 11- اثر متقابل گونه، تیمار، زمان و درجه حرارت بر میزان فشردگی باقی مانده  …………………90

4-3-  واکشیدگی شعاعی بعد از 24 ساعت غوطه وري در آب  …………………………………………………………94

4-3- 1- اثر مستقل نوع گونه بر واکشیدگی شعاعی بعد از 24 ساعت غوطه وري در آب  …………….95

4- 3-2- اثر مستقل تیمار اشباعی بر واکشیدگی شعاعی بعد از 24 ساعت غوطه وري  ………………..  96

3-3- اثر مستقل زمان پرس بر واکشیدگی شعاعی بعد از 24ساعت غوطه وري در آب ………..97

4- اثر مستقل درجه حرارت بر واکشیدگی شعاعی بعد از 24 ساعت غوطه وري در آب …….98

4-3- 5- اثر متقابل نوع گونه و تیمار بر واکشیدگی شعاعی بعد از 24 ساعت غوطه وري …………….99

4-3- 6-  اثر متقابل گونه و زمان پرس بر واکشیدگی شعاعی بعد از 24 ساعت غوطه وري  ……….100

4-3- 7- اثر متقابل تیمار و درجه حرارت بر واکشیدگی شعاعی بعد از 24 ساعت  ……………………..101

4-3- 8-اثر متقابل زمان و درجه حرارت بر واکشیدگی شعاعی بعد از 24 ساعت  ………………………..102

4-3- 9- اثر متقابل گونه، تیمار و زمان بر واکشیدگی شعاعی بعد از 24 ساعت ………………………….103

4-3- 10- اثر متقابل گونه، تیمار و درجه حرارت بر واکشیدگی شعاعی بعد از 24 ساعت  ………..105

4-3- 11- اثر متقابل گونه، زمان و درجه حرارت بر واکشیدگی شعاعی بعد از24ساعت  …………….  106

12- اثر متقابل گونه، تیمار، زمان و حرارت بر واکشیدگی بعد از 24 ساعت ……………………….  108

واکشیدگی شعاعی بعد ازسیکل پنجم غوطه وري  ………………………………………………………………..112

1- اثر مستقل نوع گونه بر واکشیدگی شعاعی بعدازسیکل پنجم غوطه وري …………………….112

4-4- 2- اثر مستقل تیمار اشباعی بر واکشیدگی شعاعی بعدازسیکل پنجم غوطه وري …………….113

4-4- 3- اثر مستقل زمان پرس بر واکشیدگی شعاعی بعدازسیکل پنجم غوطه وري ………………….114

4-4- 4- اثر مستقل درجه حرارت پرس بر واکشیدگی شعاعی بعدازسیکل پنجم  ………………………..  116

4-4- 5- اثر متقابل گونه و تیمار بر واکشیدگی شعاعی بعداز غوطه وري سیکل پنجم  ……………….117

4-4- 6-  اثر متقابل تیمار و درجه حرارت بر واکشیدگی شعاعی بعداز سیکل پنجم …………………..118

4-4- 7- اثر متقابل گونه، تیمار و زمان بر واکشیدگی بعداز غوطه وري سیکل پنجم  ………………….119

4-4- 8-اثر متقابل گونه، تیمار و درجه حرارت بر واکشیدگی بعداز غوطه وري پنجم  ………………..120

4-4- 9- اثر متقابل گونه، زمان و حرارت بر واکشیدگی بعداز غوطه وري سیکل پنجم ……………..122

10- اثر متقابل گونه، تیمار، زمان و حرارت بر واکشیدگی بعدازسیکل پنجم …………………….123

مقاومت خمشی (مدول گسیختگی) ………………………………………………………………………………………..  126

1- اثر مستقل نوع گونه بر مقاومت خمشی …………………………………………………………………………….127

4-5- 2- اثر مستقل زمان پرس بر مقاومت خمشی  …………………………………………………………………………128

4-5- 3- اثر متقابل نوع گونه و زمان پرس بر مقاومت خمشی  ………………………………………………………129

4-5- 4- اثر متقابل نوع گونه و درجه حرارت پرس بر مقاومت خمشی  ………………………………………..130

4-5- 5- اثر متقابل تیمار اشباعی، زمان پرس برمیانگین مقاومت خمشی  …………………………………..131

6- اثر متقابل نوع گونه، تیمار ، زمان و حرارت برمیانگین مقاومت خمشی  ………………………..132

مدول الاستیسیته ………………………………………………………………………………………………………………………135

اثر مستقل نوع گونه بر مدول الاستیسیته ………………………………………………………………………….  136

اثر مستقل تیمار اشباعی بر مدول الاستیسیته …………………………………………………………………137

اثر متقابل نوع گونه و زمان پرس بر میانگین مدول الاستیسیته …………………………………….138

اثر متقابل تیمار اشباعی و حرارت پرس برمیانگین مدول الاستیسیته ………………………….139

اثر متقابل نوع گونه، تیمار اشباعی، زمان برمیانگین مدول الاستیسیته ………………………..140

اثر متقابل تیمار اشباعی، زمان و حرارت بر میانگین مدول الاستیسیته ………………………..141

4-7-  مقاومت به ضربه  ………………………………………………………………………………………………………………………..143

4-7- 1- اثر مستقل نوع گونه بر مقاومت به ضربه  …………………………………………………………………………..144

4-7- 2- اثر مستقل تیمار اشباعی بر مقاومت به ضربه …………………………………………………………………..145

4-7- 3- اثر مستقل زمان پرس بر مقاومت به ضربه  …………………………………………………………………………  146

4-7- 4- اثر مستقل درجه حرارت پرس بر مقاومت به ضربه  ………………………………………………………….147

4-7- 5- اثر متقابل نوع گونه و تیمار اشباعی بر مقاومت به ضربه  …………………………………………………148

4-7- 6-  اثر متقابل نوع گونه، زمان پرس بر مقاومت به ضربه  ………………………………………………………..149

4-7- 7- اثر متقابل نوع گونه و درجه حرارت پرس بر مقاومت به ضربه  ……………………………………….150

4-7- 8- اثر متقابل تیمار اشباعی، زمان پرس بر مقاومت به ضربه ……………………………………………….151

4-7- 9- اثر متقابل تیمار اشباعی و درجه حرارت پرس بر مقاومت به ضربه  ……………………………….152

4-7- 10- اثر متقابل نوع گونه، تیمار اشباعی و زمان پرس بر مقاومت به ضربه  ………………………….153

4-7- 11- اثر متقابل نوع گونه، تیمار و درجه حرارت پرس بر مقاومت به ضربه  …………………………154

4-7- 12- اثر متقابل تیمار اشباعی، زمان و درجه حرارت بر مقاومت به ضربه  ……………………………155

  • 13- اثر متقابل گونه، تیمار، زمان و درجه حرارت پرس بر مقاومت به ضربه ……………………..157
  • سختی چوب در جهت شعاعی( جهت فشردگی) ………………………………………………………………….. 160

4-8- 1- اثر مستقل نوع گونه بر سختی در جهت فشردگی ……………………………………………………………  161

4-8- 2- اثر مستقل تیمار اشباعی بر میزان سختی در جهت فشردگی  …………………………………………  162

4-8- 3- اثر مستقل زمان پرس بر میزان سختی در جهت فشردگی  ……………………………………………..  163

4-8- 4- اثر مستقل درجه حرارت پرس بر میزان سختی در جهت فشردگی  ……………………………….  164

4-8- 5- اثر متقابل نوع گونه و تیمار بر میزان سختی در جهت فشردگی  …………………………………….  165

4-8- 6-  اثر متقابل نوع گونه و زمان بر میزان سختی در جهت فشردگی  ……………………………………..  166

4-8- 7- اثر متقابل نوع گونه و درجه حرارت بر میزان سختی در جهت فشردگی ………………………  167

4-8- 8- اثر متقابل تیمار و درجه حرارت پرس بر میزان سختی در جهت فشردگی  …………………..  168

4-8- 9- اثر متقابل تیمار اشباعی و زمان پرس بر میزان سختی در جهت فشردگی …………………..  169

4-8- 10- اثر متقابل، زمان و حرارت پرس بر میزان سختی در جهت فشردگی  …………………………..170

4-8- 11- اثر متقابل گونه، تیمار و زمان پرس بر میزان سختی در جهت فشردگی …………………….171

4-8- 12- اثر متقابل نوع گونه، تیمار اشباعی و درجه حرارت بر میزان سختی  …………………………..172

4-8- 13- اثر متقابل نوع گونه، زمان و درجه حرارت پرس بر میزان سختی  ……………………………….173

4-8- 14- اثر متقابل تیمار اشباعی، زمان و درجه حرارت بر میزان سختی  …………………………………175

4-8- 15- اثر متقابل نوع گونه، تیمار، زمان و درجه حرارت بر میزان سختی  ………………………………  176

فصل پنجم:  بحث و تحلیل نتایج  ………………………………………………………………………………………………………180

5-1-  برگشت ضخامت(بازگشت فنري)  …………………………………………………………………………………………….181

میزان فشردگی باقی مانده ……………………………………………………………………………………………………….181

واکشیدگی شعاعی پس از 24 ساعت غوطه وري ………………………………………………………………….182

واکشیدگی شعاعی پس از 5 مرحله غوطه وري/ خشک کردن ……………………………………………182

مقاومت خمشی (مدول گسیختگی) ……………………………………………………………………………………….182

مدول الاستیسیته ……………………………………………………………………………………………………………………. 183

مقاومت به ضربه ……………………………………………………………………………………………………………………….183

میزان سختی ……………………………………………………………………………………………………………………………..185

نتیجه گیري ……………………………………………………………………………………………………………………………… 186

پیشنهادهاي برگرفته از پژوهش ………………………………………………………………………………………………….187

فهرست مقالات ارایه شده ……………………………………………………………………………………………………………188

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………….189

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………189

منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………..190

– چکیده انگلیسی

عنوان                                                                                                    صفحه

جدول 3- 1- خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر نقره  …………………………………………………………………………29

جدول 3-2- خواص حرارتی چوب، نقره و آب  …………………………………………………………………………………29

جدول 3- 3-  سطوح عوامل متغیر مورد مطالعه و علائم مربوط به آن  …………………………………………..30

جدول 3-4- عوامل ثابت و مقادیر مربوط به آنها  ………………………………………………………………………………30

جدول 3-5 – تیمارهاي حاصل از ترکیب عوامل متغیر وشاهد  ………………………………………………………..32

جدول 3-6- ابعاد و تعداد نمونه هاي آزمونی در هر تکرار و تیمار  …………………………………………………..39

جدول 4-1- عوامل متغیر، عناوین سطوح وتعداد داده هاي تست برگشت ضخامت  ……………………..45

جدول 4-2- تحلیل واریانس برگشت ضخامت بعد از پرس  ……………………………………………………………….  46

جدول 4-3- اثر مستقل تیمار اشباعی بر برگشت ضخامت بعداز پرس  …………………………………………..47

جدول 4-4- اثر مستقل زمان پرس  بر برگشت ضخامت بعداز پرس  ………………………………………………49

جدول4-5 – تأثیر متقابل نوع گونه و تیمار اشباعی بر برگشت ضخامت بعداز پرس …………………….50

جدول 4-6- تأثیر متقابل تیمار اشباعی و زمان پرس بر برگشت ضخامت بعداز پرس  ………………….52

جدول 4-7- تأثیر متقابل تیمار اشباعی و درجه حرارت بر برگشت ضخامت بعداز پرس  ……………..53

جدول4-8 – تأثیر متقابل زمان پرس و درجه حرارت بر برگشت ضخامت بعداز پرس  ………………….54

جدول 4-9- تأثیر متقابل نوع گونه، تیمار و زمان پرس بر برگشت ضخامت بعداز پرس  ………………55

جدول4-10 – اثر متقابل گونه، تیمار و درجه حرارت بر برگشت ضخامت بعداز پرس  ………………….57

جدول 4-11- اثر متقابل نوع گونه، زمان و درجه حرارت بر برگشت ضخامت بعداز پرس  ……………58

جدول 4-12- اثر متقابل تیمار ، زمان و حرارت پرس بر برگشت ضخامت بعداز پرس  …………………59

جدول4-13- تأثیر متقابل گونه، تیمار ، زمان و حرارت بر برگشت ضخامت بعداز پرس  ……………….  60

جدول4-14 – تحلیل واریانس برگشت ضخامت بعد ازاتو 24ساعته  …………………………………………………  63

جدول 4-15- اثر مستقل تیمار اشباعی بر برگشت ضخامت بعداز اتو  ……………………………………………..  64

جدول 4-16- اثر مستقل زمان پرس  بر برگشت ضخامت بعداز اتو  …………………………………………………  65

جدول 4-17- تأثیر متقابل نوع گونه و تیمار اشباعی بر برگشت ضخامت بعداز اتو  ……………………….  66

جدول 4-18- تأثیر متقابل تیمار اشباعی و زمان پرس بر برگشت ضخامت بعداز اتو ……………………  67

جدول 4-19- تأثیر متقابل تیمار و درجه حرارت پرس بر برگشت ضخامت بعداز اتو  ……………………  68

4-20- تأثیر متقابل زمان ودرجه حرارت پرس بر برگشت ضخامت بعداز اتو  ……………………..  69

جدول 4-21- تأثیر متقابل نوع گونه، تیمار و زمان پرس بر برگشت ضخامت بعداز اتو  ………………..70

جدول4-22 – تأثیر متقابل گونه، تیمار و درجه حرارت بر برگشت ضخامت بعداز اتو  …………………..72

جدول4-23 – اثر متقابل گونه، زمان و درجه حرارت بر برگشت ضخامت بعداز اتو ………………………73

جدول4-24 – اثر متقابل تیمار، زمان و درجه حرارت بر برگشت ضخامت بعداز اتو  ……………………..74

جدول4-25- اثر متقابل گونه، تیمار، زمان و درجه حرارت بر برگشت ضخامت بعداز اتو  ……………..  76

جدول4-26- تحلیل واریانس میزان فشردگی باقی مانده …………………………………………………………………79

جدول4-27 – اثر مستقل تیمار اشباعی بر درصد میزان فشردگی باقی مانده ………………………………..80

جدول 4- 28- اثر مستقل زمان پرس  بر درصد میزان فشردگی باقی مانده ………………………………….81

جدول 4-29- اثر متقابل نوع گونه و تیمار اشباعی بر میزان فشردگی باقی مانده  …………………………82

جدول 4-30- اثر متقابل تیمار اشباعی و زمان پرس بر میزان فشردگی باقی مانده  ……………………..83

جدول4-31 – اثر متقابل تیمار اشباعی و درجه حرارت بر میزان فشردگی باقی مانده  …………………84

جدول 4-32- تأثیر متقابل زمان و درجه حرارت پرس بر میزان فشردگی باقی مانده  ………………….85

جدول 4-33- اثر متقابل گونه، تیمار اشباعی، زمان پرس بر میزان فشردگی باقی مانده  ………………  86

جدول4-34 – اثر متقابل گونه، تیمار اشباعی، درج حرارت بر میزان فشردگی باقی مانده ……………88

جدول 4-35- اثر متقابل تیمار اشباعی، زمان و حرارت بر میزان فشردگی باقی مانده  …………………89

جدول 4- 36-  اثر متقابل گونه، تیمار، زمان و حرارت بر میزان فشردگی باقی مانده  ……………………91

جدول4- 37- تحلیل واریانس واکشیدگی شعاعی بعداز24 ساعت غوطه وري در آب  ………………….94

جدول 4- 38- اثر مستقل نوع گونه بر واکشیدگی شعاعی بعداز24ساعت غوطه وري  ………………….95

جدول 4- 39- اثر مستقل  تیمار بر واکشیدگی شعاعی بعداز24ساعت غوطه وري  ……………………….  96

جدول 4- 40- اثر مستقل زمان پرس بر واکشیدگی شعاعی بعداز24ساعت غوطه وري  ………………97

جدول 4- 41- اثر مستقل درجه حرارت بر واکشیدگی شعاعی بعداز24ساعت غوطه وري  ………….98

جدول4- 42- اثر متقابل گونه، تیمار بر واکشیدگی شعاعی بعداز24ساعت غوطه وري  ………………..99

جدول 4- 43- اثر متقابل گونه و زمان بر واکشیدگی شعاعی بعداز24ساعت غوطه وري  ………….100

جدول4- 44-    متقابل تیمار و حرارت بر واکشیدگی شعاعی بعداز24ساعت غوطه وري  ……….101

45- اثر متقابل زمان و حرارت بر واکشیدگی شعاعی بعداز24ساعت غوطه وري ………102

جدول 4- 46-  اثر متقابل گونه، تیمار و زمان پرس بر واکشیدگی شعاعی بعداز24ساعت  …………103

جدول 4- 47- اثر متقابل گونه، تیمار و حرارت بر واکشیدگی شعاعی بعداز24ساعت  ……………….105

جدول 4- 48- اثر متقابل گونه، زمان و حرارت بر واکشیدگی شعاعی بعداز24ساعت  ………………..  106

جدول 4- 49-اثر متقابل گونه، تیمار، زمان و حرارت بر واکشیدگی بعداز24ساعت  ……………………109

جدول 4- 50 – تحلیل واریانس واکشیدگی شعاعی بعدازغوطه وري سیکل پنجم ……………………..112

جدول4- 51 – اثر مستقل گونه بر واکشیدگی شعاعی بعدازغوطه وري سیکل پنجم  …………………113

جدول 4- 52- اثر مستقل  تیمار بر واکشیدگی شعاعی بعدازغوطه وري سیکل پنجم  ………………114

جدول 4- 53- اثر مستقل زمان بر واکشیدگی شعاعی بعدازغوطه وري سیکل پنجم  ………………..115

جدول 4- 54- اثر مستقل درجه حرارت بر واکشیدگی بعدازغوطه وري سیکل پنجم  ………………..  116

جدول 4- 55- اثر متقابل گونه و تیمار بر واکشیدگی بعدازغوطه وري سیکل پنجم  ………………….117

جدول 4- 56-  اثر متقابل تیمار اشباعی و حرارت بر واکشیدگی شعاعی سیکل پنجم  ………………118

جدول 4-57- اثر متقابل گونه، تیمار و زمان بر واکشیدگی بعدازغوطه وري پنجم  …………………….119

جدول 4- 58- اثر متقابل گونه، تیمار اشباعی و حرارت بر واکشیدگی سیکل پنجم ………………….120

جدول4- 59- اثر متقابل نوع گونه، زمان و حرارت پرس بر واکشیدگی سیکل پنجم  ………………..122

جدول 4- 60 – میانگین واکشیدگی شعاعی بعداز سیکل پنجم غوطه وري  ………………………………..124

جدول 4-61- تحلیل واریانس مقاومت خمشی  ………………………………………………………………………………..  126

جدول 4-62- اثر مستقل نوع گونه  بر مقاومت خمشی  …………………………………………………………………127

جدول 4-63- اثر مستقل زمان پرس بر مقاومت خمشی  ……………………………………………………………….128

جدول 4-64- اثر متقابل نوع گونه و زمان پرس بر مقاومت خمشی  …………………………………………….129

جدول 4-65- اثر متقابل نوع گونه و درجه حرارت بر مقاومت خمشی ………………………………………..130

جدول4-66- اثر متقابل تیمار اشباعی و زمان پرس بر مقاومت خمشی  ………………………………………131

جدول 4-67- اثر متقابل گونه، تیمار، زمان و حرارت بر  میزان مقاومت خمشی ……………………….132

جدول4-68- تحلیل واریانس مدول الاستیسیته  ……………………………………………………………………………..135

جدول 4-69-     مستقل نوع گونه  بر مدول الاستیسیته  ………………………………………………………………  136

4-70- اثر مستقل تیمار اشباعی بر مدول الاستیسیته  ……………………………………………………….137

جدول 4-71- اثر متقابل نوع گونه و زمان پرس بر مدول الاستیسیته  …………………………………………138

جدول 4-72- اثر متقابل تیمار اشباعی و درجه حرارت بر مدول الاستیسیته ……………………………..139

جدول4-73 – اثر متقابل نوع گونه، تیمار اشباعی و زمان بر مدول الاستیسیته  ………………………….140

جدول 4-74- اثر متقابل تیمار اشباعی، زمان و حرارت بر مدول الاستیسیته …………………………….141

جدول 4-75- تحلیل واریانس مقاومت به ضربه  ………………………………………………………………………………143

جدول 4- 76-  اثر مستقل نوع گونه  بر مقاومت به ضربه  ………………………………………………………………144

جدول 4-77- اثر مستقل تیمار اشباعی بر مقاومت به ضربه …………………………………………………………145

جدول 4-78- اثر مستقل زمان پرس بر مقاومت به ضربه ……………………………………………………………….  146

جدول 4-79- اثر مستقل درجه حرارت بر مقاومت به ضربه  ………………………………………………………….147

جدول 4-80- اثر متقابل نوع گونه و تیمار بر مقاومت به ضربه  …………………………………………………….148

جدول 4-81- اثر متقابل نوع گونه و زمان بر مقاومت به ضربه  ……………………………………………………..149

جدول 4-82- اثر متقابل نوع گونه و درجه حرارت بر مقاومت به ضربه  ……………………………………….150

جدول 4-83- اثر متقابل تیمار اشباعی و زمان پرس بر مقاومت به ضربه  ……………………………………151

جدول 4-84- اثر متقابل تیمار و درجه حرارت پرس بر مقاومت به ضربه  ……………………………………152

جدول 4-85- اثر متقابل نوع گونه، تیمار و زمان پرس بر مقاومت به ضربه  ………………………………..153

جدول  4-86-  اثر متقابل گونه، تیمار و درجه حرارت بر مقاومت به ضربه  ………………………………….154

جدول 4- 87- اثر متقابل تیمار ، زمان و درجه حرارت بر مقاومت به ضربه …………………………………  156

جدول4-88- میانگین گونه، تیمار ، زمان و درجه حرارت بر مقاومت به ضربه  ……………………………157

جدول4-89- تحلیل واریانس سختی در جهت شعاعی  ……………………………………………………………………  160

جدول4- 90- اثر مستقل نوع گونه بر میزان سختی در جهت فشردگی  ……………………………………….  161

جدول 4- 91- اثر مستقل تیمار اشباعی بر میزان سختی در جهت فشردگی  ……………………………..  162

جدول 4- 92- اثر مستقل زمان پرس  بر میزان سختی در جهت فشردگی  …………………………………  163

جدول 4-93- اثر مستقل درجه حرارت پرس  بر میزان سختی در جهت فشردگی  ……………………  164

جدول 4- 94- متقابل نوع گونه و تیمار بر میزان سختی در جهت فشردگی  …………………………  165

4- 95- اثر متقابل نوع گونه و زمان پرس بر میزان سختی در جهت فشردگی  ………………..  166

جدول 4- 96-  اثر متقابل گونه و حرارت پرس بر میزان سختی در جهت فشردگی  ……………………  167

جدول 4- 97- اثر متقابل تیمار و حرارت پرس بر میزان سختی در جهت فشردگی …………………..  168

جدول 4-98- اثر متقابل تیمار اشباعی و زمان بر میزان سختی در جهت فشردگی ……………………  169

جدول 4- 99- اثر متقابل زمان و حرارت پرس بر میزان سختی در جهت فشردگی  ………………….170

جدول 4- 100- اثر متقابل نوع گونه، تیمار و زمان بر میزان سختی در جهت فشردگی  …………..171

جدول 4- 101- اثر متقابل گونه، تیمار و حرارت بر میزان سختی در جهت فشردگی  ………………172

جدول 4- 102- اثر متقابل گونه، زمان و حرارت بر میزان سختی در جهت فشردگی  ……………….174

جدول 4-103- اثر متقابل تیمار، زمان و حرارت بر میزان سختی در جهت فشردگی  ……………….175

جدول 4- 104- اثر متقابل گونه، تیمار، زمان و درجه حرارت پرس بر  میزان سختی  ………………177

اشکال

شکل 3-1- نماي ظاهري درخت صنوبر ……………………………………………………………………………………………..17

شکل 3-2- نماي ظاهري و توده جنگلی درخت نوئل  ……………………………………………………………………….23

شکل 3-3- ساختار بلوري عنصر نقره در طبیعت، نمایی از عنصر نقره  …………………………………………..29

شکل 3-4- نمونه چوب نوئل به همراه خطوط شعاعی  ……………………………………………………………………….31

شکل 3-5- نمونه چوب کدگذاري شده  ………………………………………………………………………………………………33 

شکل3-6-کولیس دیجیتالی NSK و ترازوي دیجیتال AND   ……..ا………………………………………………………33 

شکل 3-7- سیلندر فولادي ضد زنگ جهت اشباع نمونه ها  ……………………………………………………………..34

شکل 3-8- پرس گرم آزمایشگاهی جهت متراکم کردن نمونه ها ……………………………………………………35

شکل 3-9- نحوه قرار دادن نمونه ها روي صفحه پرس گرم  ………………………………………………………………  36

شکل3- 10- نمونه چوب نوئل متراکم شده بعد از پرس ……………………………………………………………………  36

شکل3- 11- جانمایی قطعات بریده شده از نمونه چوب متراکم شده   …………………………………………..38

شکل3- 12- واکشیدکی نمونه چوب نوئل وصنوبر بعد از غوطه وري شده  …………………………………….39

شکل3- 13- آزمون خمش استاتیک خمش توسط دستگاه تست خمش  ………………………………………41

شکل3- 14- نمونه تست شده در آزمون مقاومت به ضربه  ……………………………………………………………….43

شکل4-1- اثرمستقل گونه روي میانگین درصد برگشت ضخامت بعد از متراکم سازي  ………………..47

شکل4-2- اثرمستقل تیمار هاي اشباعی بر میانگین درصد برگشت ضخامت بعد از پرس  …………..48

شکل4-3- اثرمستقل زمان پرس بر درصد برگشت ضخامت بعد از متراکم سازي   …………………………49

شکل4-4- اثرمستقل درجه حرارت پرس بر درصد برگشت ضخامت بعد از پرس  …………………………50

شکل 4-5- اثرمتقابل گونه، تیمار بر درصد برگشت ضخامت بعد از متراکم سازي ……………………….51

شکل4-6- اثرمتقابل نوع گونه و حرارت پرس بر درصد برگشت ضخامت بعد از پرس  ………………….52

شکل4-7- اثر متقابل تیمار اشباعی و زمان پرس بر درصد برگشت ضخامت بعد از پرس  ……………53

شکل4-8- اثرمتقابل تیمار و حرارت روي میانگین درصد برگشت ضخامت بعد از پرس ………………54

شکل4-9- اثرمتقابل زمان و درجه حرارت پرس بر درصد برگشت ضخامت بعد از پرس  ……………..55

شکل4-10-  اثرمتقابل گونه، تیمار، زمان بر درصد برگشت ضخامت بعد از پرس  …………………………..  56

شکل4-11-  اثر متقابل گونه، تیمار و حرارت روي میانگین برگشت ضخامت بعد از پرس  …………..57


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از اثر تیمار نانوسیلور بر خواص چوب هاي فشرده شده

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید