انتخاب صفحه

چکیده

هدف تحقیق حاضر مقایسه اثر دو روش تمرین پلیوبال و وزنه تمرینی اندام فوقانی بر قدرت و دقت شوت هندبال در بازیکنان پسر هندبالیست دوره متوسطه می باشد . این تحقیق به صورت نیمه تجربی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان هندبالیست پسر دوره متوسطه است . نمونه آماری این تحقیق شامل 45 نفر از بازیکنان پسر کانون هندبال دوره متوسطه شهر بروجن می باشد که حداقل سابقه یک سال فعالیت در رشته هندبال را دارند . آزمودنیها به طور تصادفی در سه گروه تمرین هندبال(سن 04/1 ± 59/15 ، قد 56/4 ± 6/173 و وزن 26/4 ± 2/58 ) هندبال و وزنه تمرینی(سن 05/1 ± 65/15،قد 35/4 ± 7/172 ووزن 24/4 ± 4/59 )و هندبال وپلیوبال(سن15/1 ± 85/15 ، قد 29/5 ±

1/173 و وزن 44/4 ± 58 )تقسیم شدند . که هر گروه شامل 15 نفرمی باشد . متغییرهای مستقل این تحقیق شامل تمرینات هندبال ، با وزنه و پلیوبال و متغیر وابسته شامل دقت و قدرت شوت هندبال است . میزان تغییرات از طریق آزمونهای پرتاب 9 متر و کورنیش اندازه گیری شده است . در ابتدا پیش آزمون به عمل آمده و سپس هر سه گروه در یک دوره برنامه هشت هفته ای و دوبار در هفته(هرجلسه100- 80 دقیقه)درتمرینات منتخب شرکت نموده و در انتها پس آزمون به عمل آمد.داده های به دست آمده با استفاده از روشهای آماری توصیفی واستنباطی شامل:t همبسته،تحلیل واریانس(ANOVA )وآزمون شفه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.نتایج نشان داد1) دردقت شوت ؛ تنها درگروه پلیوبال افزایش معنی داری مشاهده شد،درحالیکه سه گروه در پس آزمون وتفاضل پیش وپس آزمون  با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشته اند .2) درقدرت شوت ، در گروه تمرین هندبال افزایش معنی داری ایجاد نشد.ولی در گروه های تمرین با وزنه و پلیوبال افزایش معناداری مشاهده شد. همچنین سه گروه درپس آزمون وتفاضل پیش وپس آزمون با یکدیگر اختلاف معناداری داشته اند،نتایج آزمون شفه نشان داد بین روش تمرین هندبال با تمرین با وزنه و تمرین پلیوبال اختلاف معناداری وجود دارد و بین دو روش تمرین با وزنه و تمرین پلیوبال اختلاف معنی داری مشاهده نشد . بنابراین این تحقیق بر نقش تمرینات پلیوبال بر افزایش دقت وقدرت شوت هندبال ،تمرین با وزنه برقدرت شوت و عدم تفاوت بین تمرینات با وزنه و پلیوبال در افزایش قدرت شوت هندبال دانش آموزان تاکید دارد .

واژه های کلیدی : تمرینات با وزنه ، تمرینات پلیوبال ، هندبال ، قدرت شوت، دقت شوت            

فهرست مطالب

بیان مسئله تحقیق.. 2

ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

اهداف ویژه تحقیق.. 5

هدف کلی : 5

اهداف اختصاصی : 5

فرضیه های تحقیق : 5

محدویت های تحقیق : 6

الف ) قابل کنترل. 6

ب ) غیر قابل کنترل. 6

واژگان شناسی   6

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..  8

مبانی نظری تمرینات قدرتی……………………………………………………………………………………………..  8

مفاهیم کلی قدرت و توان……………………………………………………………………………………………….   8

مفاهیم عمومی تمرینات و قدرتی………………………………………………………………………………………  9

اصول فیزیولوژیک تمرینات قدرتی…………………………………………………………………………………..   9

اصول تمرین در حرکات قدرتی………………………………………………………………………………………  10

اصول تمرینات توان……………………………………………………………………………………………………….  11

تاریخچه و مفاهیم تمرینات پلایومتریک…………………………………………………………………………….  11

اصول مکانیکی تمرینات پلایومتریک……………………………………………………………………………….  12

اصول فیزیولوژیک و نوروفیزیولوژیک تمرینات پلایومتریک………………………………………………..  14

تمرینات پلیومتریک در تنه و بالاتنه…………………………………………………………………………………..  15

  16  حرکات تمرینی تنه و بالاتنه…………………………………………………………………………………….
  16 نکات مهم در طراحی و اجرای تمرینات پلایومتریک……………………………………………………
  18 خصوصیات و جایگاه ورزش هندبال………………………………………………………………………….
  18 اهمیت مهارت پرتاب توپ (شوت) در هندبال……………………………………………………………..
  19 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….
  19    الف ـ تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………….
  23    ب ـ تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………..فصل سوم : روش شناسی تحقیق
  33 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………
  33 روش و طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………….
  34 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………..
  34  نمونه آماری و نحوه گزینش آزمودنیها…………………………………………………………………….
  34 متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………
  34 متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………………
  34 اندازه گیری وزن…………………………………………………………………………………………………..
  35 اندازه گیری قد……………………………………………………………………………………………………..
  35  اندازه گیری سن ………………………………………………………………………………………………….
  35 تمرینات هندبال…………………………………………………………………………………………………….
  35 تمرینات منتخب با وزنه………………………………………………………………………………………….
  35 تمرینات منتخب پلیوبال………………………………………………………………………………………….
  36 متغیرهای وابسته…………………………………………………………………………………………………….
  36 اندازه گیری قدرت شوت……………………………………………………………………………………….
  37 اندازه گیری دقت شوت………………………………………………………………………………………….
  37 ابزار و وسایل مورد استفاده …………………………………………………………………………………….
  38 روشهای آماری…………………………………………………………………………………………………….فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 
  40 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………
  40 الف ـ توصیف داده ها…………………………………………………………………………………………….
  40  مشخصات آزمودنیها……………………………………………………………………………………………..
  42  دقت شوت هندبال………………………………………………………………………………………………..
  43  قدرت شوت هندبال ……………………………………………………………………………………………..
  44 ب ـ آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………
  44 فرضیه اول …………………………………………………………………………………………………………..
  45 فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………
  46 فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………..
  47 فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………..
  49 فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………………….
  49 فرضیه ششم………………………………………………………………………………………………………….
  50 فرضیه هفتم………………………………………………………………………………………………………….
  50 فرضیه هشتم…………………………………………………………………………………………………………فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری   
  56  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………
  56  بحث و مقایسه ……………………………………………………………………………………………………………
  58 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….
  58 پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………

 

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………   61

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………..   82

فهرست جداول 

جدول2-1 راهنمای تمرین توسعه توان………………………………………………………………………………………              11

جدول 2-2 خلاصه مطالعات تحقیق پلیومتریک…………………………………………………………………………           28

جدول 4 -1 میانگین و انحراف معیار قد ، وزن و سن آزمودنی ها در گروه های سه گانه…………………  40

جدول 4 -2 میانگین تغییرات دقت شوت آزمودنی ها در مراحل مختلف مطالعه…………………………….            41

جدول 4 -3 میانگین تغییرات قدرت شوت آزمودنی ها در مراحل دوگانه مطالعه…………………………..             43

جدول 4-4 نتایج آزمون T همبسته از نمرات دقت شـوت آزمـودنی هـا در دو مرحلـه مطالعـه تمـرین گـروه 45

هندبال…………………………………………………………………………………………………………………………………….

جدول 4-5 نتایج آزمون T همبسته از نمرات دقت شوت آزمودنی ها در دو مرحله مطالعه در گـروه تمـرین

با وزنه…………………………………………………………………………………………………………………………………….

جدول 4-6 نتایج آزمون T همبسته از نمرات دقت شوت آزمودنی ها در دو مرحله مطالعه در گـروه تمـرین

پلیوبال……………………………………………………………………………………………………………………………………

جدول 4-7 نتایج تحلیل واریـانس یـک طرفـه میـانگین مقـادیر دقـت شـوت پـیش آزمـون گـروه هـای سـه

گانه……………………………………………………………………………………………………………………………………….

جدول 4-8 نتایج تحلیـل واریـانس یـک طرفـه میـانگین مقـادیر دقـت شـوت پـس آزمـون گـروه هـای سـه

گانه……………………………………………………………………………………………………………………………………….

جدول 4-9  میانگین تفاصل امتیازات دقت شوت در دو مرحله آزمون در گروه های سه گانه………….   48

جدول4-10 نتایج تحلیل واریانس یک طرفه از تفاصل مقادیر دقت شوت پیش آزمون و پس از هشت هفتـه

تمرین در گروه های سه گانه…………………………………………………………………………………………………….

جدول4-11 نتایج آزمون T همبـسته از نمـرات قـدرت شـوت آزمـودنی هـا در دو مرحلـه مطالعـه در گـروه

تمرین باهندبال………………………………………………………………………………………………………………………..

جدول 4-12 نتایج آزمون T همبسته از نمـرات قـدرت شـوت آزمـودنی هـا در دو مرحلـه مطالعـه در گـروه

تمرین باوزنه……………………………………………………………………………………………………………………………

جدول4-13 نتایج آزمون T همبـسته از نمـرات قـدرت شـوت آزمـودنی هـا در دو مرحلـه مطالعـه در گـروه

تمرین پلیوبال………………………………………………………………………………………………………………………….

جدول 4-14 نتایج تحلیل واریانس یک طرفه میانگین قدرت شوت پیش آزمون گروه های سه گانه….

جدول 4-15 نتایج تحلیل واریانس یک طرفه میانگین قدرت شوت پس آزمون گروه های سه گانه…..        51

جدول 4-16 نتایج آزمون شفه از مقادیر قدرت شوت پس آزمون در گروه های سه گانه…………………    52

جدول 4-17 میانگین تفاصل امتیازات قدرت شوت طی دو مرحله آزمون در گروه های سه گانه……..        52

جدول 4-18 نتایج تحلیل واریانس یک طرفه  از تفاصل مقادیر قدرت شـوت پـیش آزمـون و پـس از هـشت 52

هفته تمرین در گروه های سه گانه……………………………………………………………………………………………..

جدول 4-19 نتایج آزمون شفه از تفاصل مقادیر قدرت شوت پیش آزمون و پـس از هـشت هفتـه تمـرین در 53

گروه های سه گانه………………………………………………………………………………………………………………….

جدول 4-20 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………                                     

54

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                          صفحه

نمودار 4-1 مقایسه میانگین قد آزمودنی ها در گروه های سه گانه……………………………………..       41

نمودار4-2مقایسه میانگین وزن آزمودنی ها در گروه های سه گانه…………………………………….      41

نمودار4-3 مقایسه میانگین سن آزمودنی ها در گروه های سه گانه…………………………………….       42

نمودار4-4 میـانگین میـزان دقـت شـوت آزمـودنی هـای گـروه هـای سـه گانـه در مراحـل مختلـف 43

مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………

نمودار4-5 میانگین میزان قـدرت شـوت آزمـودنی هـای گـروه هـای سـه گانـه در مراحـل مختلـف 44

مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………….

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                          صفحه

شکل2 -1 مدل فرضی سه جزئی………………………………………………………………………………….  14

مقدمه 

در چند دهه اخیر شاهد پیشرفت گسترده در یکی از ابعاد زندگی اجتماعی و فردی افراد به نام تربیت بدنی و ورزش بوده ایم . امروزه دیگر هیچ کس به ورزش به دیده صرف تفریح و سرگرمی نگاه نمی کند . اینکه ورزش امروزه به عنوان یکی از عوامل منجر به ارتباط سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی افراد و حتی ملل مختلف است واقعیتی انکار ناپذیر می باشد . بی شک جدا از حرکت ، هیجان و لذت که همراه همیشگی ورزش است بخش زیادی از این ابهت و شکوه زایده تفکرات و پژوهش های علمی سالهای اخیر می باشد . پیشرفت و بهبود رکوردها ، مهارتها ، تکنیکها و تاکتیکهای ورزشی در یک صد سال گذشته نشانه گسترش و بسط زیر بنای علمی و دانش محققان و مربیان ورزش بوده است . امروزه یافته های علمی در زمینه تنظیم و اجرای برنامه های تمرینی ورزشکاران و قهرمانان نقش مهمی را بر عهده داشته است . مطالعه در مورد عوامل موثر در افزایش قدرت و در نتیجه کسب کارایی مطلوبتر در اجرای تکنیک های مختلف ورزشی موضوعی است که همواره مورد توجه پژوهشگران ورزش بوده است . ازتحقیقات چنین برمی آیدکه مهارتهای ویژه درورزشهای مختلف مانند دوی سرعت،شنا،پرتاب،سرعت وقدرت مهاجمین دربرخوردبامدافعین درفوتبال و پرش همه می توانند از طریق تمرینات با وزنه به طور قابل ملاحظه ای بهبود حاصل نمایند [27] . یکی دیگر از روشهای تمرینی برای کسب و افزایش قدرت و توان شیوه پلیومتریک  می باشد . مفهوم عملی و کاربردی تمرینات پلیومتریک یک حرکت قوی و سریع است که شامل کشش عضله و فعال کردن چرخه کشش ـ کوتاه شدن جهت ایجاد یک انقباض کانستریک قویتر می باشد [31] . در دهه 1970 در کشورهای شوروی سابق و اروپای شرقی تمرینات پلیومتریک در رشته دومیدانی در مواری چند از این رشته مانند پرش طول و سه گام مورد استفاده قرار گرفت و تاحد قابل توجهی باعث بهبود در رکوردها شد[17]. والری بوزف(1975) یکی از قهرمانان دومیدانی این تمرینات را اجرا کرد و نقش موثر این تمرینات را به همگان ثابت و باعث پیشروی عرصه قهرمانی در دو میدانی شد . از آن به بعد تحقیقات راجع به این شیوه تمرینی در زمینه سایر رشته های ورزشی شروع شد[17].

بیان مسئله تحقیق

بسیاری از حرکات و اجراهای ورزشی پیشرفته را به توسعه تکنیک های تمرینی و بویژه به توسـعه قدرت نسبت می دهند . قدرت از عناصر کلیدی در ورزشهاست و توان که عبارت اسـت از قـدرت همـراه با سرعت یکی  از عوامل مهم آمادگی جسماتی مرتبط با مهارت حرکتی می باشد [7]. بـسیاری از حرکـات ورزشی مستلزم نیروی انفجاری است . وقتی نیرو با سرعت تولید مـی شـود حرکـت بعنـوان یـک حرکـت توانی و قدرتی شناخته می شود . توان برای موفقیت در ورزش اساسی است و تمرین قدرتی صحیح عامـل توان را نیز توسعه می دهد [7] . تمرینات  ایزومتریک ، ایزوتونیک و ایزوکنتیک در توسعه قـدرت و تـوان موثرند [7] . وزنه هـای آزاد ماننـد دمبـل ، هـالتر و دسـتگاههای مختلـف از تجهیـزات تمـرین ایزوتونیـک       می باشند این تمرینات یکی از راههای عمومی و رایج برای توسعه قدرت و استقام ت هستند و میلیونها نفـر از آنها بهره می برند  [7] . علاوه بر تمرینات با وزنه در بین روشهای مختلـف تمرینـی ، یکـی از مـوثرترین آنها به ویژه برای پرورش قدرت ، سرعت ، ودر نهایـت تـوان ورزشـکاران ، تمرینـاتی بـه نـام پلیومتریـک است [31] . تمرینات پلایومتریک پلی است که سرعت و قدرت را به هم پیونـد مـی زنـد ، تـوان انفجـاری عضلات را بالا  می برد و ایجاد حرکت انفجاری ـ واکنشی می کند (رادکلیف[1] و فارنـستن [2] )(1994) [31] .تحقیقات داخلی حاکی از عدم قدرت و توان کافی در بالاتنه دانش آموزان مقاطع مختلف تحـصیلی دارد

[29،82،19]. از جمله جعفری ان (1382) در تحقیقی که برروی پـسران 17-9 سـال انجـام داد بـه ایـن نتیجـه رسید که میانگین کشش بارفیکس در تمام گروه های این سـنین در مقایـسه بـا همـسالان خـود در مـدارس آمریکا در سطح پایین تـری قـرار دارد . سـایر تحقیقـات ، جدیـدی (1374) ، قیـومی (1376) ، شـهیدی و کارگر (1376) و کاشف و مجتهدی (1372) نیز به نتایج مشابهه مبنی بر عملکرد نامناسب افـراد در آزمـون کشش بارفیکس و در نتیجه ضعف آشـکار در عـضلات انـدام هـای فوقـانی دسـت یافتنـد [28،29]. رشـته ورزشی هندبال از سال 1347 به عنوان یکی از رشته های ورزشی آموزشـگاهها شـناخته شـده اسـت [37] . اجزای آمادگی جسمانی ماننـد سـرعت ، قـدرت ، اسـتقامت مـورد لـزوم ایـن رشـته بـوده و در ایـن رشـته ورزشی پرورش می یابند [37] . در هندبال پرتاب توپ را با قدرت و سـرعت بـه سـوی دروازه تـیم مقابـل برای کسب امتیاز شوت می گوییم . شوت عامـل مهـم و اساسـی در هنـدبال بـوده و امـروزه مربیـا ن توجـه بسیار زیادی به افزایش قابلیت شوت بازیکنان خود معطـوف داشـته انـد [37] . از سـال 1960 کـه تمرینـات پلایومتریک برای اولین بار در شوروی سابق استفاده شد تا کنـون تحقیقـات زیـادی اثرگـذاری ایـن شـیوه تمرینی را در کسب قدرت و توان در اندام های فوقانی و تحتانی و در رشت ه های گونـاگون بررسـی کـرده اند [11،01،31] .

اما این شیوه تمرینی در رشته هندبال و بخصوص کسب قدرت در اندام های فوقانی کمتـر مـورد بررسـی و تحقیق قرار گرفته است . لذا با توجه به نیاز این رشته به قدرت و توان کافی در اندام های فوقـانی و ضـعف آشکار دانش آموزان ما در  این بخش و همچنین معضلاتی مانند نوع فعالیت دانش آموزان در مـدارس کـه عمدتاً به ورزش فوتبال می پردازند و کمتر به ورزش هایی نظیر والیبـال ، بـسکتبال و هنـدبال علاقـه منـدی نشان می دهند ، نبود امکانات و تجهیزات و بعضاً خطرآفرین بـودن کـار بـا وسـایلی ماننـد وزنـه هـای آزاد برای دانش آموزان و نیاز به نظارت زیاد از طرف مربی که مربیان ما در سطح مدارس و کانونهـای ورزشـی با آن مواجهه هستند . این تحقیق قصد دارد اثر تمرینات پلیوبال ( پلیومتریک با توپ مدیسن بال ) بالاتنـه و وزنه تمرینی را بر میزان قدرت و دقت شوت هنـدبال در بازیکنـان هنـدبا ل دوره متوسـطه مـورد ارزیـابی و مقایسه قرار دهد .

ضرورت و اهمیت تحقیق

از آنجا که مربیان در استفاده از روش کار با وزنه در راه افزایش قـدرت و تـوان دانـش آمـوزان و ورزشکاران کانونهای ورزشی با مشکلاتی نظیر : گران بودن تجهیـزات ، آسـیب زا بـودن و همچنـین نبـود مکان منا سب مواجهه هستند . یافتن راه کارهای مناسب برای افزایش  قدرت و تـوان کـه بتوانـد جـایگزین مناسبی برای تمرین با وزنه باشد ضروری به نظر می رسد . لذا تحقیق حاضر سعی بر ایـن دارد شـیوه جدیـد تمرینی پلیوبال ( پلیومتریک با توپ مدیسن بال ) و شیوه قدیمی تمرین با وزنه به منظـ ور افـزایش قـدرت و توان کافی در راه ارتقاء سطح قدرت و دقت مهارت شوت هندبال را مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهد .

تحقیق حاضر از آن جهت ضرورت دارد کـه روش پلیوبـال در صـورت ارزیـابی مثبـت مـی توانـد روشـی مناسب برای جایگزینی تمرینات با وزنه بوده و از آسیب های ناشی از ت مرین با وزنـه بکاهـد و همچنـین بـا توجه به در دسترس بودن و ارزان بودن توپهای مدیسن بال نسبت به وسایل کار با وزنـه از لحـاظ اقتـصادی می تواند کمک شایانی به ورزش مدارس بکند . مزیت دیگر روش پلیوبال نسبت به روش کار با وزنـه ایـن است که روش فوق به راحتی در مدارس و کانو نهای ورزشی قابل اجرا می باشد و در مقایسه با روش کـار با وزنه به مکان خاصی احتیاج ندارد .

مع هذا پژوهش حاضر نسبت به پژوهش های قبلی از چند جهت مـی توانـد نـوین و حـائز اهمیـت باشـد از جمله تمرینات منحصراً باتوپ مدیسن بال می باشد ، تمرکز فعالیـت هـا بـر روی بالاتنـه  اسـت و آزمـودنی های این طرح را برخلاف اکثر تحقیقات قبلی صورت گرفتـه کـه دانـشجویان و جوانـان تـشکیل داده انـد دانش آموزان دوره متوسطه تشکیل می دهند . بنـابراین نتـایج ایـن طـرح مـی توانـد مـورد اسـتفاده مربیـان هندبال  کانون های ورزشی و مدارس قرار گیرد .

اهداف ویژه تحقیق

هدف کلی :

این پژوهش سعی دارد اثر تمرینات پلیوبال (پلیومتریک با توپ مدیـسن بـال ) بالاتنـه و تمرینـات منتخب با وزنه را بر متغییرهای قدرت و دقت شوت هندبال مورد بررسی و مقایسه قرار دهد .

اهداف اختصاصی :

بررسی اثر تمرینات پلیوبال منتخب بر قدرت شوت هندبال .

بررسی اثر تمرینات پلیوبال منتخب بر دقت شوت هندبال.

بررسی اثر تمرینات منتخب با وزنه بر قدرت شوت هندبال .

بررسی اثر تمرینات منتخب با وزنه بر دقت شوت هندبال .

بررسی ومقایسه نقش تمرینات پلیوبال و تمرینات منتخب با وزنه در افزایش قدرت شوت هندبال .

بررسی ومقایسه نقش تمرینات پلیوبال و تمرینات منتخب با وزنه در افزایش دقت شوت هندبال.

– فرضیه اول

فرضیه های تحقیق :

تمرینات هندبال بردقت شوت هندبال اثری ندارد.

ـ فرضیه دو

تمرینات باوزنه بردقت شوت هندبال اثری ندارد.

3ـ فرضیه سوم 

تمرینات پلیوبال بردقت شوت هندبال اثری ندارد.

– فرضیه چهارم

بین تاثیر سه روش تمرینی باوزنه،پلیوبال وتمرینات هنـدبال بـر میـزان دقـت شـوت هنـدبال تفـاوتی وجـود ندارد.

– فرضیه پنجم

تمرینات هندبال برقدرت شوت هندبال اثری ندارد.

– فرضیه ششم

تمرینات باوزنه برقدرت شوت هندبال اثری ندارد.

-فرضیه هفتم

تمرینات پلیوبال برقدرت شوت هندبال اثری ندارد.

– فرضیه هشتم

بین تاثیر سه روش تمرینی باوزنه،پلیوبال وتمرینات هندبال بر میـزان قـدرت شـوت هنـدبال تفـاوتی وجـود ندارد.

محدویت های تحقیق :

الف ) قابل کنترل

آزمودنی ها همه مرد بودند .

دامنه سنی نمونه ها که بین 18-15 سال بود .

عدم آشنایی نمونه ها با چنین تمریناتی

میزان علاقه و انگیزه آزمودنی ها

درجه حرارت محیط

تغذیه روزانه افراد

عدم کنترل فعالیت های بدنی روزانه آزمودنی ها

عدم کنترل آزمودنیها از نظر قد و وزن

ب ) غیر قابل کنترل

  واژگان شناسی  

 

پلیومتریک[3] :  حرکتی سریع و پرتوان که شامل پیش کشش عضله و فعال ساختن چرخه کشش ـ انقباض ، به منظور ایجاد یک انقباض درون گرای قوی تر است[31].

پلیوبال[4] : نوعی تمرین پلیومتریک برای افزایش قدرت که با توپ های مدیسن بال اجرا می شود[49].

تمرینات با وزنه[5] : یک نوع تمرین برای کسب قدرت و استقامت عضلانی که همراه با اعمال نیرو در مقابل یک مقاومت خارجی می باشد [34].

قدرت شوت هندبال : پرتاپ توپ با نهایت سرعت را به سوی دروازه تیم مقابل می گوییم .

دقت شوت  هندبال  : پرتاپ توپ به سوی دروازه تیم مقابل با نهایت توجـه بـه منظـور کـسب امتیـاز  را می گوییم.

بازیکنان هندبالیست : افرادی که به طول منظم درتمرینات ومسابقات رشته هندبال شرکت می جویند .

توان [6]: کارانجام شده درواحد زمان می باشد[22].

دوره متوسطه : به دوره تحصیلات سه ساله بعد از دوره راهنمایی در نظام آموزشی ما اطلاق میگردد.

ایزومتریک[7] : انقباضات عضلانی در مقابل یک شی غیر قابل حرکت مانند دیوار می باشد[33].

ایزوتونیک[8] : تمریناتی که طول عضله هنگام بلند کردن جسم ثابتی تغییر می کند [33].

ایزوکینتیک[9] : انقباض درمقابل مقاومت متغیر با حفظ تنش بیشینه درسراسر دامنه حرکت  ودرحـالی کـه سرعت ثابت بماند[33].


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از مقایسه و اثر تمرینات پلیوبال و وزنه تمرینی اندام فوقانی برقدرت و دقت شوت هندبال در بازیکنان پسر هندبالیست

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید