فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………… ١

١-١- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. ٢

فصل اول

ایده ریسندگی نخ با انتهای آزاد ایده ای بسیار قدیمی می باشد. سال ١٩٠٠ میلادی اولین اختراع در اینرابطه به ثبت رسید. به نظر می رسد اولین طرح آن توسط ساموئل ویلیامز ارائه شده باشد. البته عدهای از محققین اولین طرح ماشین ریسندگی چرخانه ای را به مخترعینی غیر از ایشان نسبت داده اند.در خواست های ارائه طرح این روش قبل از جنگ جهانی دوم مطرح شد. اولین طرح قابل استفاده دراواسط دهه ١٩۵٠ در کشور برمه ارائه گردید. اولین ماشین صنعتی با این ایده در سال ١٩۶٠ در کشور چک و به دست تکنسین های این کشور اختراع گردید. البته جهانی شدن این سیستم توسط شرکت سوسن ( Suessen ) صورت گرفت. [1]در حال حاضر در حدود ٢٠% از سهم بازار تولید کل نخ های ریسیده شده با الیاف کوتاه راریسندگی چرخانه ای به خود اختصاص می دهد که به طور پیوسته در حال افزایش است.بطوریکه این فرآیند ریسندگی در سرتاسر دنیا موقعیت خودش را تثبیت نموده و تاکنون تقریبًاًج زء فرآین دهای ریس ندگی مت داول ب ه ش مار م ی آی د. نظ ر ب ه اینک ه در آین ده روش ریس ندگی چرخان ه ای توانمن دی ه ای متن وعی را در مع رض ظه ور ق رار خواه د داد پ س لازم اس ت ت ازمینه تحقیقاتی و نوآوریهای بیشتری در این رابطه انجام گیرد. یکی از ویژگی های منحصربه فرد نخ چرخانه ای الیاف کمربندی می باشد که پارامترهای زیادی روی آن تاثیر گذار است و خ ود ای ن الی اف کمربن دی ب ر خ واص بس یاری از ن خ چرخان ه ت اثیر م ی گ ذارد. در ای ن ج ا مطالبی از این نوع الیاف گرد آوری شده است. با بررسی خواص الیاف کمربندی و تغییراتیکه می توان در آن ها ایجاد کرد می توان به خواصی بهینه از نخ چرخانه رسید.همانطور که در شکل شماره ١ هم مشخص شده نوع تغذیه مواداولیه در این سیستم فتیله است ( ی ا ک ارد ی ا کش ش ی ک مرحل ه ای ی ا دو مرحل ه ای) (ک ه اغل ب دو مرحل ه ای اس ت) فتیل ه ب ه شیپوری تغذیه رفته و غلتک تغذیه فتیله را می گیرد و آن را به صفحه فشارنده (صفحه تغذیه) فش رده و ب ه منطق ه غلت ک بازکنن ده ه دایت م ی کن د. در ریس ندگی چرخان ه ب رخلاف س ایرفرآیندهای ریسندگی متداول رشته الیاف به صورت الیاف تک تک و کاملا مجزا باز می شود. غلتک بازکننده پوشش دندانه اره ای دارد. این غلتک در واقع الیافی را که بین غلتک تغذیه و صفحه تغذیه هستند را شانه می کند و الیاف کنده شده را به لوله تغذیه منتقل می کند. برایانتقال بیشتر الیاف به چرخانه یک جریان هوا مورد نیاز است. جریان مکش در لوله تغذیهالیاف را از سطح غلتک زننده جدا نموده و آن ها را به سمت چرخانه هدایت می کند. در طیاین حرکت هم الیاف و هم هوا به دلیل شکل همگرای لوله تغذیه شتاب میگیرند. این عمل بهدنبال کشش اولیه بین محل تماس صفحه وغلتک تغذیه و غلتک بازکننده منجر به یک کششثانویه می شود که باعث جداسازی بیشتر الیاف می شود.جریان هواهم باعث صاف و موازیشدن جزئی الیاف می شود.به دلیل آنکه سرعت محیطی چرخانه چندبرابر سرعت الیاف می باشد سومین مرحله کششدرهنگام ورود الیاف به دیواره چرخانه ایجاد می شود و این موضوع در آرایش یافتگی خوبالیاف موثراست . آخرین مرحله صاف شدن الیاف هنگام لغزش آن ها از دیواره چرخانه بهشیار چرخانه تحت تاثیر نیروهای گریز ازمرکز بسیار شدید ناشی از دوران چرخانه به وجودمی آید . الیاف پس از اتصال به انتهای نخ در شیار چرخانه از لوله تغذیه خارج می شوند.چرخانه در زیر لوله تغذیه پیوسته در حال دوران است و الیاف در شیار چرخانه دائما رویهم انباشته می شود و عمل پس چندلاکنی( backdoubling ) شکل می گیرد. نیروی گریز ازمرکز انتهای نخ را به دیواره چرخانه می چسباند و انتهای نخ نیز با چرخانه دوران می کند.پس نخ تابیده می شود و وقتی به حداکثر تاب خود رسید دور محور خود دوران می کند وانتهای نخ مانند برس الیاف را می گیرد و نخ تشکیل می شود. نخ تشکیل شده توسط غلتکهای برداشت گرفته و روی بسته ای مناسب پیچیده می شود.[2

تاریخچه ای از سیستم ریسندگی چرخانه ای …………………………………………………………………………….. ٢
فرآیندریسندگی چرخانه ای(اجزاء سیستم ومسیرالیاف)…………………………………………………………………..٣
٢-١- تحقیقات انجام شده قبلی…………………………………………………………………………………………………۵
١-٢-١ – مقاله لارنس…………………………………………………………………………………………………………..۵
٢-٢-١ – فاکتورهای موثر بر تعداد الیاف کمربندی……………………………………………………………………………۶..
٣-٢-١ – آرایش الیاف در نخ چرخانه ای و تاثیرات الیاف کمربندی بر آن…………………………………………………..٨
۴-٢-١ – مقاله آقای س.میر عشقی…………………………………………………………………………………………١٣
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………١٣
٣-١- هدف ……………………………………………………………………………………………………………….. ٣١

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

تاب سنج

تاب سنج

فصل دوم

رای انجام این پروژه از مواد اولیه ویسکوز خالص استفاده شده است که محل تهیه این الیافاز کارخانه نخ و قرقره سمنان است که از کشور چین وارد شده بود. در ابتدای کار مقداری ازالیاف ویسکوز را با روش رنگ مستقیم مشکی رنگرزی می گردید. این کار در آزمایشگاهانجام شد که شرایط آن به صورت زیر می باشد.دستور رنگرزی : نمونه ویسکوز حدود یکنواخت کننده و سختی گیر RC (انگلستان) Trimazin حدود 1gr آب جوش رنگ مشکی (تایوان) Everzol Black Gsp نمک طعام ٠۴%ربنات سدیم برای انجام عملیات رنگرزی ابتدا در یک بشر ویسکوز و آب را به حالت جوش درآورده وس پس نم ک طع ام و ک ربن ات س دیم و رن گ را ب ه نمون ه60gr اض افه ک ردیم و آن را ب ه م دت60min در دمای o٠۶ قرار دادیم. وقتی که ٠۶ دقیقه تمام شد به آرامی الیاف را زیر آب سردشستشو دادیم تا آسیبی به آن وارد نشود. سپس الیاف رنگ شده را در فضای آزاد قرار دادیم تاخشک گردد.در مرحله بعد از این مقدار الیاف رنگ شده بعنوان الیاف رد یاب حدود40gr آنرا برداشته وبا الیاف ویسکوز یا نمونه اصلی رنگ نشده در حدود10kgr بصورت ساندویچی در سطح٩٠×٠۴٢ بر روی حصیر شوت فید قرار داده شد تا عمل مخلوط شدن بطور صحیح انجامگیرد. بعد از تغذیه الیاف به سیستم شوت فید الیاف به کاردینگ تغذیه شد و فتیله مورد نظر ازکاردینگ به وزن 5gr بدست آمد. بعد از این مرحله کاردینگ فتیله بدست آمده در دو مرحله ۶ لاکتی قرار گرفت، تا فتیله مورد نیاز برای تولید نخ با یکنواختی بهتری تولید شود. سپس اینفتیل ه تولی د ش ده ب ه آزمایش گاه انتق ال یاف ت. لازم ب ه ذک ر م ی باش د ک ه مشخص ات دس تگاههایاستفاده شده در تست حلاجی در تست ١-٢-٢ ذکر شده است.در آزمایش گاه ب ا اس تفاده از ماش ینOpen-End س اخته ش ده توس ط دانش جویانPHD دارای استانداردهای معین و با استفاده از چهار Plat چهار نمونه نخ 40 Ten به نام های نخ نمونه – تلسکوپی- فنری- میله ای با ایجاد شرایط رطوبتی مورد نیاز تولید شد.سپس بر روی این نخهای تولید شده آزمایشاتی از قبیل استحکام- پرز- سایش- تاب- نمره- نایکنواختی انجام شد که شرح کامل نوع دستگاهها و نحوه انجام آزمایشات و نتایج در قسمتهای بعد آمده است.در مرحله آخر از چهار نمونه بدست آمده تصاویر میکروسکوپی گرفته شد که در این عملیاتاز هر نمون ه حدود ١٠٠ تص ویر گرفته تا از آنها ب رای طبقه بن دی کمربندها و رفت ار الی افکمربن دی در چه ار ش رایط مختل ف م ورد بررس ی ق رار گی رد در ب ازبینی تص اویر ب ه ان واعکمربندها از قبیل کمربندهای گسترده، کمربندهای سفت، شل، کمربندهای متراکم و… مشاهدهمی شد. که این تقسیم بندی در زیر به طور کامل آمده است.

 

تجربیات ………………………………………………………………………………………………………………….. ٣٢

١-٢- تجربیات …………………………………………………………………………………………………………… ٣٣
٢-٢- مواد اولیه مصرفی …………………………………………………………………………………………………. ٣۴
٣-٢- دستگاهها و وسایل آزمایشگاهی …………………………………………………………………………………. ٣۵
١-٣-٢ – دستگاههای صنعتی مورد استفاده ……………………………………………………………………………. ٣۵
٢-٣-٢ – ماشین اپن اند …………………………………………………………………………………………………… ٣۵

ریسندگی چرخانه RU11 …………………………………………………………………………………………………. ٣۵

پایه دستگاه ……………………………………………………………………………………………………………….. ٣۵

انتقال حرکت به غلتک تغذیه …………………………………………………………………………………………….. ٣۶

انتقال حرکت به غلتک زننده …………………………………………………………………………………………….. ٣٧

انتقال حرکت به قسمت برداشت نخ ………………………………………………………………………………………. ۴٠

سیستم مکش هوا …………………………………………………………………………………………………………. ۴١

٣-٣-٢ – استحکام سنج …………………………………………………………………………………………………… ۴١
۴-٣-٢ -تاب سنج …………………………………………………………………………………………………………. ۴٣
۵-٣-٢ – نمره سنج ……………………………………………………………………………………………………….. ۴٣
۶-٣-٢ – پرز ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۴
٧-٣-٢ – نایکنواختی سنج ………………………………………………………………………………………………… ۴۵
٨-٣-٢ – میکروسکوپ ………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
۴-٢- مشخصات فنی تولید ……………………………………………………………………………………………….. ۴۶
١-۴-٢ – تغییرات ایجاد شده در کانال انتقال الیاف ………………………………………………………………………. ۴٨
١-١-۴ -٢- کانال یکپارچه مدل M2 ……………………………………………………………………………………… ۴٨
٢-١-۴ -٢- کانال انتقال تلسکوپی مدل M3 ………………………………………………………………………………. ۴٩
٣-١-۴ -٢- کانال انتقال مدل نهائی M4 ………………………………………………………………………………….. ۵٠
۵-٢- آزمایشات انجام شده ……………………………………………………………………………………………….. ۵١
١-۵-٢ – نمرۀ فتیله ………………………………………………………………………………………………………. ۵١
١-١-۵ -٢- روش انجام آزمایش …………………………………………………………………………………………. ۵١
٢-١-۵ -٢- نتایج نمره فتیله ………………………………………………………………………………………………. ۵١
٢-۵-٢ – نمرۀ نخ ………………………………………………………………………………………………………… ۵٢
١-٢-۵ -٢- روش انجام آزمایش ………………………………………………………………………………………… ۵٢
٢-٢-۵ -٢- نتایج آزمایش ………………………………………………………………………………………………… ۵٢
٣-۵-٢ – آزمایش تاب نخ ………………………………………………………………………………………………… ۵٢
١-٣-۵ -٢- روش آزمایش ………………………………………………………………………………………………… ۵٢
٢-٣-۵ -٢- نتایج آزمایش …………………………………………………………………………………………………. ۵٣
٣-۵-٢ – استحکام نخ …………………………………………………………………………………………………….. ۵٣
١-٣-۵ -٢- روش انجام آزمایش …………………………………………………………………………………………. ۵٣
٢-۴-۵ -٢- نتایج استحکام نخ، ازدیاد طول ………………………………………………………………………………. ۵٣
٣-۴-۵ -٢ نتایج مربوط به سنجش آار تا حد پارگی ………………………………………………………………………. ۵۴
۵-۵-٢ – نایکنواختی جرمی و عیوب نخ …………………………………………………………………………………. ۵۴
١-۵-۵ -٢- روش انجام آزمایش ………………………………………………………………………………………….. ۵۴
٢-۵-۵ -٢- نتایج آزمایش …………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۶-۵-٢ – آزمایش پرز نخ ………………………………………………………………………………………………… ۵۵
١-۶-۵ -٢- روش آزمایش ………………………………………………………………………………………………… ۵۵
٢-۶-۵ -٢- نتایج آزمایش …………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۶-٢- مطالعات میکروسکوپی الیاف کمربندی………………………………………………………………………………. ۵۵
١-۶-٢ – نحوۀ تشکیل الیاف کمربندی ……………………………………………………………………………………… ۵۶

مقدمه ای بر الیاف کمربندی – نحوه شکل گیری ………………………………………………………………………….. ۵۶

رابطه الیاف کمربندی با کاهش تاب در ریسندگی چرخانه ای ……………………………………………………………. ۶٠

ساختار ظاهری انواع نخ ها …………………………………………………………………………………………………… ۶٣

مقایسه ای بین نخ چرخانه و نخ رینگ ……………………………………………………………………………………. ۶۴

-۶-٢ – طبقهبندی شکل الیاف کمربندی …………………………………………………………………………………. ۶٧
٣-۶-٢ نتایج دسته بندی الیاف آمربندی …………………………………………………………………………………… ٧١
۴-۶-٢ -مقایسه نتایج این پروژه با نتایج س.میرعشقی ……………………………………………………………………. ٧۴

استحکام سنج

استحکام سنج

فصل سوم

در این تحقیق با کاهش فاصله در مسیر تغذیه تا چرخانه نخهای متفاوتی به لحاظ کیفی تولید شدکه با مطالعه ب ر روی کمربن دهای آنه ا طبق ه بن دی به لحاظ ط رز قرارگی ری الی اف کمربن دی صورت گرفت. که در این امر بر خواص نخ تأثیرگذار می باشد .و همچنین میتوان با توجه بهنوع کمربندهای تشکیل شده خصوصییاتی اعم از استحکام ،ازدیاد طول تا حد پارگی ،کار تاحد پارگی ،نپ ،پرز و …را پیش بینیی کرد. درپای ان الی اف کمربن دی ب ه ش ش ن وع طبق ه بن دی ش د ١-ش ل مت راکم ٢-ش ل گس ترده ٣-س فت متراکم ۴-سفت گسترده ۵-پاپیونی ۶-گروهی از الیاف هم ه کمربن دها در تم امی نمون ه ه ا ب ه تع داد گون اگون مش اهده ش د.م ثلا درM1نمون ه ش اهد١٢٪شل متراکم.٢٠٪شل گسترده.٣۵٪سفت متراکم.۶٪سفت گسترده.۶٪پاپییونی.۴٪گروهی از الی اف کمربن دی در ١٠٠٪نمون ه عک س مش اهده گردی د.در٢M م دل یکپارچ ه ٧٪ش ل مت راکم.٧٪ش ل گستردس فت مت راکم.١٢٪س فت گس ترده.٨٪پ اپییونی.۶٪گروه ی از الی افکمربندی.١٠٠٪نمونه عکس مشاهده شد. در٣ M تلسکوپی ١٠٪ش ل متراکم ٠۴٪شل گسترده٪ ۶١سفت متراکم ۵٢٪سفت گسترده و ٣٪ پاپییونی و ٩٪گروهی ازالیاف کمربندی ودر اخردر نمون ه ۴M م دل نه ایی ١٠٪ش ل مت راکم ٢٣٪ش ل گس ترده ٢١٪س فت مت راکم ٣٨٪س فت گسترده ۴٪پاپییونی ۴٪گروهی از الیاف کمربندی در ١٠٠٪نمونه عکس گرفته شده استخراجگردید. درنتیجه هر چقدرتعداد کمربندهای سفت گسترده ومتراکم در نمونه ها بیشترباشد نخ از نظراستحکام وخواصی چون پرز کیفیت مطلوبی خواهد داشت که این نتیجه ازمایشات قابلبرداشت است.

نتیجه گیری کلی و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………. ٧٧

-١- نتیجه گیری کلی ……………………………………………………………………………………………………. ٧٨

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………….. ٧٩

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………… ١۴٢

منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………. ١۴٢

 

Abstract
The imidazo[1,2-a]pyridinium heterocyclic system was used to prepare styryl dyes. Improved synthetic methods were proposed for the parent imidazo[1,2-a]pyridines and their corresponding quaternary salts. The standard method for preparing styrylcyanines was modified for the synthesis of the target imidazo pyridinium dyes. Spectral-luminescent properties of the obtained dyes infree state and in the presence of nucleic acids, BSA, and BSA/detergent system were studied. 7-[2-(4-Dihexylaminophenyl)- ethenyl]-2-(2,4-dimethoxyphenyl)-1-ethylimidazo[1,2-a]pyridin-1ium iodide (SIP-8) containing C6 aliphatic tails and 2,4-methoxy substituents in the 2-phenyl ring exhibited specificity to BSAVapor-phase esterification of cellulose was achieved by exposing filter paper and tunicate cellulose film to mixed vapor of rifluoroacetic anhydride (TFAA) and acetic acid (AcOH) or TFAA and acetic anhydride (Ac2O) at room temperature. Both treatments gave high hydrophobicity to the specimens. The hydrophobicity of TFAA/AcOH-treated sample was resistant to water immersion, but that of TFAA/Ac2Otreated sample was lost due to hydrolysis. In spite of high hydrophobicity, the bulk degree of substitution for acetyl groups was as low as 0.07, indicating localization of acetyl groups on the fibril surfaces. Detection of ester groups by X-Ray photoelectron spectroscopy corroborated this feature. Infrared spectroscopy of tunicate cellulose revealed that the esterification occurred preferentially to the weakly hydrogen-bonded hydroxyl groups. This vapor-phase process is potentially useful in modifying cellulosic materials without immersing in solvents or liquid reagents.


 


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت35000تومان