چکیده

روش تدریس نوین زبان که توسط متخصصان آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی مورد بحث قرار گرفته است رویکرد ارتباطی آموزش زبان می باشد.این رویکرد بیشتر قواعد به کار گیری زبان متکی است تا قواعد دستوری و نمایان گر این واقعیت است که دانستن یک زبان و توانایی به کار گرفتن آن مفهوم یکسانی ندارند.رویکرد ارتباطی در یادگیری مهارت های زبان توصیه می شود و در طرح فرضیه های این تحقیق و انجام این تجربه به کار گرفته شده است.هدف این پژوهش مقایسه رویکرد ارتباطی آموزش زبان و شیوه سنتی دستور- ترجمه و مقایسه میزان اثر بخشی آن ها در یادگیری چهار مهارت اصلی زبان (خواندن،نوشتن ، گوش دادن و صحبت کردن ) و سه مهارت فرعی زبان (دستور ، لغت و تلفظ) دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان بود.فرضیه اصلی تحقیق این بود که میزان اثر بخشی رویکرد ارتباطی آموزش زبان بر یادگیری مهارت های زبان دانش آموزان نسبت به روش سنتی دستور- ترجمه بیشت است. به منظور تأکید یا رد فرضیه اصلی تحقیق از روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده است.جامعه  آماری کلیه دانش آموزان سال اول یک دبیرستان پسرانه و یک دبیرستان دخترانه در شهرستان اراک بودند. جامعه نمونه تحقیق جامعه در دسترس بود که از دو کلاس در دبیرستان پسرانه و دو کلاس در دبیرستان دخترانه با تعداد 120 نفر انتخاب شدند.آنها بر اساس معدل سال سوم راهنمایی آنها به طور همگون در چهار کلاس سازماندهی شده بودند. نمرات پیش آزمون  آزمودنی ها مبین این واقعیت بود که همه در یک سطح قرار داشتند.دو گروه با تعداد 60 نفر (30 نفر دختر و 30 نفر پسر) به شیوه ارتباطی با  استفاده از طرح درس هایی که تهیه شده بود آموزش دیدند و دو گروه دیگر با تعداد 60 نفر (30 نفر دختر و 30 نفر پسر) به شیوه مرسوم و سنتی دستور – ترجمه در طی 16 جلسه 90 دقیقه ای آموزش دیدند. ابزار تحقیق شامل آزمون های  پیش رفت تحصیلی  محقق ساخته(پیش آزمون و

پس آزمون) با 52 سوال کتبی مختص به مهارت های خواندن ، نوشتن ، تلفظ ، دستور ، لغت و 20 سوال شفاهی مربوط به مهارت های صحبت کردن و گوش دادن بود. روایی آزمون ها با روش صوری و محتوایی تعیین گردید. پایانی آزمون کتبی 82% و پایانی آزمون شفاهی 85 % به روش بازآزمایی محاسبه شد.داده های آزمون از طریق تحلیل آماری مانوا مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.نتایج تجربه نشان داد ، گروه آزمایشی که به روش رویکرد ارتباطی آموزش دیدند ،نسبت به گروهی که به شیوه سنتی دستور-ترجمه آموزش دیده بودند به طور معنادار نمرات پس آزمون بالاتری در هفت مهارت زبان کسب کردند.متغیر جنسیت تأثیری بر نتایج آزمون جز در مهارت دستور نداشت.میانگین نمرات مهارت دستور آزمودنی های دختر در مرحله پس آزمون بیشتر از پسران بود.تعامل دو متغیره شیوه تدریس و جنسیت نیز بر نتایج تأثیر نداشته است.

کلمات کلیدی : رویکرد ارتباطی آموزش زبان انگلیسی / شیوه دستور – ترجمه /مهارت های زبان/یادگیری

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش   1

1-1 مقدمه  2

1-2 بیان مسئله تحقیق  3

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق  5

1-4 اهداف اصلی و فرعی تحقیق  7

1-5 فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق  8

1-6 قلمرو تحقیق  10

1-6-1 قلمرو مکان   10

1-6-2 قلمرو زمانی  10

1-7 تعریف واژه ها ، اصطلاحات مهم تحقیق   10

1-7-1 تعریف نظری  10

1-7-2 تعریف عملیاتی   12

فصل دوم : مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق   15

2-1 مقدمه    16

2-2 طبقه بندی تاریخی روش ها و رویکرد های آموزش زبان انگلیسی   16

2-2-1 دوره ما قبل علوم جدید    16

2-2-2 دوره علمی   16

2-2-3 دوره مدرن   17

2-2-4 دوره ارتباطات   17

2-2-5 دوره ابداع   17

2-3 تاریخچه دستور – ترجمه   18

2-3-1 تعریف  شیوه دستور – ترجمه   18

2-3-2 ویژگی های شیوره دستور – ترجمه    19

2-3-3 برنامه درسی شیوه دستور – ترجمه   19

2-3-4 نقد شیوه دستور ترجمه 20

2-4 تاریخچه رویکرد ارتباطی آموزش زبان  21

2-4-1 تعاریف رویکرد ارتباطی   24

2-4-2 تعاریف توانش ارتباطی   26

2-4-3 ویژگی های رویکرد ارتباطی   28

2-4-4 رویکرد ارتباطی و نظریه زبان شناسی   30

2-4-5 رویکرد ارتباطی و نظریه یادگیری    31

2-4-6 برنامه درسی رویکرد ارتباطی   32

2-4-7 نقش های دانش آموز در رویکرد ارتباطی   36

2-4-8 نقش های معلم در رویکرد ارتباطی   37

2-4-9 کاربرد شیوه ارائه ،  تمرین ، تولید در رویکرد ارتباطی آموزش زبان   38

2-5 روش های مبتنی بر رویکرد ارتباطی   39

2-5-1 پاسخ های کاملا فیزیکی   40

2-5-2 شیوه سکوت   41

2-5-3 یادگیری زبان اجتماع نگر   42

2-5-4 روش تلفینی   43

2-5-5 رویکرد طبیعی   44

2-5-6 آموزش زبان تکلیف –محور   45

2-5-7 آموزش محتوا – محور   46

2-6 آموزش مهارت های هفتگانه زبان در دو شیوه دستور – ترجمه و رویکرد ارتباطی   48

2-6-1 آموزش مهارت خواندن    48

2-6-2 آموزش مهارت  نوشتن  50

2-6-3 آموزش مهارت   گوش دادن  52

2-6-4 آموزش مهارت   صحبت کردن  54

2-6-5 آموزش مهارت   دستور  56

2-6-6 آموزش مهارت   لغت  59

2-6-7 آموزش مهارت  تلفظ   60

2-7 رویکرد برنامه  درسی زبان خارجی و اصول حاکم بر آن  62

2-7-1 اهداف کلی   62

2-7-2 اهداف جزئی  63

2-7-3 محتوا   65

2-7-4 اصول ناظر بر فعالیت های  یاددهی – یادگیری و فنون یادگیری زبان خارجی   67

2-7-5 انواع ارزشیابی   68

2-8 بررسی پیشینه تحقیق  69

2-8-1 تحقیقات داخل کشور   69

2-8-2 تحقیقات خارجی  77

2-9 نتیجه گیری  78

فصل سوم : روش پژوهش    80

3-1 مقدمه   81

3-2 روش  وطرح تحقیق تحقیق 81

3-3 جامعه آماری 82

3-4 نمونه تحقیق و نحوه انتخاب آزمودنی ها  82

3-5 متغیر های پژوهش    83

3-5-1 متغیر های مستقل   83

3-5-2 متغیر های وابسته   83

3-6 ابزار و وسایل گرد آوری اطلاعات   84

3-6-1 آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته (پیش آزمون)   84

3-6-2 آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته (پس آزمون)  85

3-7 روش جمع آوری اطلاعات   86

3-8 روش های آماری 88

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها  89

4-1 مقدمه   90

4-2 مشخصات آزمودنی ها   90

4-3 توصیف متغیر ها  91

4-4 آزمون فرضیه های پژوهش و ارائه نتایج   98

فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری  و پیشنهاد ها   110

5-1 مقدمه  111

5-2 بحث و بررسی  120

5-3 نتیجه گیری  120

5-4 محدودیت های تغییر  120

5-4-1 محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر   120

5-4-2 محدودیت های در اختیار پژوهشگر    121

5-5 پیشنهاد های پژوهشی   121

5-5-1 پیشنهاد های برخواسته از تحقیق   121

5-5-2 پیشنهاد های برای برنامه ریزان  درسی زبان انگلیسی   123

5-5-3 پیشنهاد های برای سایر محققان   123

پیوست ها   125

منابع و ماخذ   135

فهرست جداول

جدول 2-1 مقایسه ویژگی های رویکرد ارتباطی آموزش زبان با شیوه دستور ترجمه  47

جدول 2-2 مقایسه آموزش مهارت خواندن در دو شیوه آموزش زبان ارتباطی و سنتی  49

جدول 2-3 مقایسه آموزش مهارت نوشتن در دو شیوه آموزش زبان ارتباطی و سنتی  51

جدول 2-4 مقایسه آموزش مهارت گوش دادن در دو شیوه آموزش زبان ارتباطی و سنتی   53

جدول 2-5 مقایسه آموزش مهارت صحبت کردن در دو شیوه آموزش زبان ارتباطی و سنتی  55

جدول 2-6 مقایسه آموزش مهارت دستور در دو شیوه آموزش زبان ارتباطی و سنتی   57

جدول 2-7 مقایسه آموزش مهارت لغت در دو شیوه آموزش زبان ارتباطی و سنتی   60

جدول 2-8 مقایسه آموزش مهارت تلفظ در دو شیوه آموزش زبان ارتباطی و سنتی  61

جدول 2-9 اهداف  جزئی برنامه درسی زبان خارجی دوره متوسطه در کشور ایران  63

جدول 2-10 جدول وسعت و توالی محتوا در دوه متوسطه و پیش دانشگاهی 65

جدول 3-1 خلاصه طرح تحقیق  81

جدول 3-2 توزیع جامعه  در دسترس نمونه   83

جدول 4-1 مشخصات آزمودنی ها  90

جدول 4-2  میانگین  کل و انحراف معیار مهارت گوش دادن آزمودنی ها در گروه ها 91

جدول 4-3 میانگین  کل و انحراف معیار مهارت لغت آزمودنی ها در گروه ها 92

جدول 4-4 میانگین  کل و انحراف معیار مهارت دستور آزمودنی ها در گروه ها  93

جدول 4-5 میانگین  کل و انحراف معیار مهارت تلفظ آزمودنی ها در گروه ها  94

جدول 4-6 میانگین  کل و انحراف معیار مهارت خواندن  آزمودنی ها در گروه ها  95

جدول 4-7 میانگین  کل و انحراف معیار مهارت نوشتن آزمودنی ها در گروه ها    96

جدول4 -8 میانگین  کل و انحراف معیار مهارت صحبت کردن آزمودنی ها در گروه ها   97

جدول 4-9 آزمون t برای بررسی معنادار بودن تفاوت  پیش آزمون ها    99

جدول 4-10 آزمون های چند متغیره (مانوا)   100

جدول 4-11 آزمون های اثرات بین آزمودنی ها   101

جدول 4-12 آزمون های اثرات بین آزمودنی ها    102

جدول 4-13 آزمون های اثرات بین آزمودنی ها     106

فهرست نمودار ها 

نمودار 4-1 میانگین مهارت گوش دادن آزمودنی ها در گروها و مراحل مختلف مطالعه 92

نمودار4-2 میانگین مهارت لغت آزمودنی ها در گروها و مراحل مختلف مطالعه 93

نمودار 4-3 میانگین مهارت دستور آزمودنی ها در گروها و مراحل مختلف مطالعه  94

نمودار4-5 میانگین مهارت تلفظ آزمودنی ها در گروها و مراحل مختلف مطالعه   95

نمودار 4-6 میانگین مهارت خواندن آزمودنی ها در گروها و مراحل مختلف مطالعه   96

نمودار4-7 میانگین مهارت نوشتن آزمودنی ها در گروها و مراحل مختلف مطالعه   97

نمودار4-8 میانگین مهارت صحبت کردن  آزمودنی ها در گروها و مراحل مختلف مطالعه   98

فهرست اشکال

شکل 2-1 عناصر توانش ارتباطی 27

شکل 2-2 توالی فعالیت های ارتباطی   35

فهرست پیوست ها

پیوست شماره یک : آزمون عملکردی مهارت  گوش دادن و صحبت کردن   114

پیوست شماره دو : پرسشنامه آزمون کتبی :لغت ، دستور ، خواندن ، نوشتن ، تلفظ  115

پیوست شماره سه : پاسخ نامه آزمون کتبی و آزمون شفاهی گوش دادن   118

پیوست شماره چهار : نمونه طرح درس بر مبنای رویکرد ارتباطی آموزش زبان  120

پیوست شماره پنج : نمونه طرح درس بر مبنای رویکرد ارتباطی آموزش   125

پویست شماره شش : نمونه طرح درس بر مبنای رویکرد ارتباطی آموزش   130


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از مقايسه ميزان اثر بخشی رويكرد ارتباطی با شيوه دستور ترجمه بر يادگيری مهارت های زبان انگليسی دانش آموزان سال اول دبيرستان شهرستان اراک

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید