انتخاب صفحه

چکیده

تداخل زمینه‌ای، به تداخل کارکردی ناشی از تمرین کردن چند مهارت متفاوت در یک جلسه اطلاق می‌شود. اغلب تحقیقاتی که در زمینه تداخل زمینه‌ای انجام شده است، در محدوه‌های بالا یا پایین تداخل زمینه‌ای (تمرین قالبی و تصادفی)، بوده است، لذا هدف از این مطالعه، بررسی اثر افزایش تدریجی سطح تداخل زمینه‌ای بر اکتساب، یادداری و انتقال سه نوع سرویس والیبال بوده است. بدین منظور 48 دانش آموز پسر غیر مبتدی (سن، 04/1 ± 06/16 سال و قد 5 ± 171 سانتی متر) به طور تصادفی در چهار گروه تمرینی دسته کوشش های زنجیره ای، تصادفی، افزایش تدریجی تداخل زمینه ای در طول جلسه (ترکیبی نوع اول) و افزایش تدریجی تداخل زمینه ای در طول برنامه (ترکیبی نوع دوم) قرار گرفتند. شرکت کنندگان در مرحله اکتساب، طی شش جلسه و در شش روز متوالی، 45 کوشش (15 کوشش برای هر تکلیف) را در هر جلسه بر طبق روش تمرینی خود در سه نوبت تمرینی انجام دادند. در انتهای جلسه ششم آزمون انتقال و 48 ساعت بعد آزمون یادداری به صورت قالبی و تصادفی به عمل آمد. نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب در یک طرح (جلسات تمرین) 6 × (گروه) 4 نشان داد که در مرحله اکتساب، چهار گروه تحقیق پیشرفت معنی داری داشته اند اما تفاوت معنی داری بین گروه ها مشاهده نشد. همچنین نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که تفاوت معنی داری بین چهار گروه تمرینی در آزمون یادداری و انتقال وجود نداشت. یافته های این تحقیق پیشنهاد می کند که آرایش های تمرینی دسته کوشش های زنجیره ای، تصادفی، ترکیبی نوع اول و ترکیبی نوع دوم می توانند برای یادگیری سه نوع سرویس والیبال مورد استفاده قرار گیرند.

واژه های کلیدی: اثر تداخل زمینه ای، تمرین دسته کوشش های زنجیره ای، تمرین تصادفی، افزایش تدریجی تداخل زمینه ای، سرویس والیبال.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق

1-1- مقدمه 1

1-2- بیان مسأله 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 6

1-4- اهئاف تحقیق 7

1-5- فرضیه های تحقیق 8

1-6- محدودیت های تحقیق 8

1-7- تعریف واژه ها 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه 13

2-2- مبانی نظری تحقیق 13

2-2-1- تغییر پذیری تمرین 13

2-2-2- سودمندی تغییر پذیری در اجرای آینده 14

2-2-3- تغییر پذیر کردن تمرین 14

2-2-4- تغییر دادن زمینه های تمرین 14

2-2-5- سازماندهی تمرین تغییر پذیر 15

2-2-6- تداخل زمینه ای 15

2-2-7- اثر تداخل زمینه ای 16

2-2-8- تبیین های نظری در مورد تداخل زمینه ای 16

2-2-8-1- فرضیه بسط 16

2-2-8-2- فرضیه بازسازی طرح عمل 17

2-2-8-3- فرضیه بازسازی پس گستر 18

2-2-8-4- فرضیه تلاش شناختی 20

2-2-9- عوامل تأثیر گذار بر اثر تداخل زمینه ای 20

2-2-9-1- ویژگی های آزمودنی 21

2-2-9-2- ویژگی های تکلیف 24

2-3- پیشینه تحقیق 25

2-3-1- تحقیقات خارج از کشور 25

2-3-2- تحقیقات داخل کشور 32

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه 38

3-2- روش تحقیق 38

3-3- جامعه آماری 39

3-4- نمونه و روش نمونه گیری 39

3-5- متغیر های تحقیق 40

3-5-1- متغیر مستقل 40

3-5-2- متغیر وابسته 40

3-6- ابزار گردآوری اطلاعات 40

3-7- فرایند تحقیق 42

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها 43

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه 45

4-2- توصیف آماری داده ها 45

4-3- اندازه متغیرها در مراحل مختلف تحقیق 46

4-4- بررسی فرضیه های تحقیق و ارائه نتایج 50

4-4-1- آزمون فرضیه اول 50

4-4-2- آزمون فرضیه دوم 52

4-4-3- آزمون فرضیه سوم 53

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه 55

5-2- خلاصه تحقیق 55

5-3- بحث و تفسیر یافته ها 57

5-3-1- مرحله اکتساب 57

5-3-2- آزمون انتقال 59

5-3-3- آزمون یادداری 60

5-4- پیشنهادات 61

5-4-1- پیشنهادهای برخاسته از تحقیق (آموزشی) 61

5-4-2- پیشنهادهای برای تحقیق بعدی (پژوهشی) 61

پیوست ها 62

منابع 73

فهرست جداول

جدول 3-1. طرح تحقیق مورد استفاده در این پژوهش 39

جدول 4-1. میانگین و انحراف استاندارد در گروه های چهارگانه 45

جدول 4-2. توصیف آماری امتیازات آزمودنی های گروه تمرینی قالبی در مراحل مختلف تحقیق 46

جدول 4-3. توصیف آماری امتیازات آزمودنی های گروه تمرینی تصادفی در مراحل مختلف تحقیق 47

جدول 4-4. توصیف آماری امتیازات آزمودنی های گروه ترکیبی نوع اول 47

جدول 4-5. توصیف آماری امتیازات آزمودنی های گروه ترکیبی نوع اول 48

جدول 4-6. یافته های حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک راهه در مقایسه امتیازات پیش آزمون 48

جدول 4-6. یافته های حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک راهه در مقایسه امتیازات پیش آزمون 48

جدول 4-7. یافته های حاصل از آزمون تحلیل واریانس مرکب 51

جدول 4-8. یافته های حاصل از آزمون تعقیبی بونفرونی در مقایسه میانگین امتیازات جلسات تمرین 51

جدول 4-9. یافته های حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک راهه در آزمون انتقال 52

جدول 4-10. یافته های حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک راهه در آزمون یادداری 53

فهرست نمودارها

نمودار 4-1. منحنی اجرای گروه های آزمایشی در مرحله اکتساب 49

نمودار 4-1. نمودار اجرای گروه های تمرینی در آزمون انتقال 49

نمودار 4-2. نمودار اجرای گروه های تمرینی در آزمون یادداری 50

فهرست شکل ها

شکل 3-1. زمین علامت گذاری شده آزمون ایفرد در مرحله اکتساب و آزمون یادداری 41

شکل 3-2. زمین علامت گذاری شده آزمون ایفرد در آزمون انتقال 42

شکل 4-1. منحنی اجرای گروه های آزمایشی در مرحله اکتساب 49


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از اثر افزايش تدريجی سطح تداخل زمينه ای بر اكتساب ،باداری و انتقال سه نوع سرويس واليبال

[purchase_link id=”8428″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید