انتخاب صفحه

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش

شادمانی حالتی از ذهن است نه رشته ای از حوادث؛ احساسی آرامش بخش که می توانید همیشه تجربه اش کنید و با آن زندگی کنید و نه چیزی که برای یافتنش نیاز به جستجوی زیادی داشته باشید. در حقیقت هرگز نمی توانید با جستجوکردن به شادمانی دست یابید؛ زیرا با این کار به خود به طور ضمنی می گویید که باید در خارج از وجود خودتان به دنبال آن بگردید. شادمانی در خارج از وجود شما نیست؛ شادمانی یک احساس است؛ احساس طبیعی کارکرد روانی سالم فطری که وقتی درک کنید و بیاموزید که با کارکرد روانی خودتان حرکت کنید می توانید به مکانی در درون خودتان دسترسی پیدا کنید که آرامش خاطر در آنجاست، سپس می توانید تلاش برای شادمان بودن را متوقف کنید و به سادگی شادمان باشید، حتی وقتی اوضاع شما چندان مطلوب نیست باز هم می توانید به آن احساس خرسندی دسترسی داشته باشید؛ زیرا آن احساس از درون شما سرچشمه می گیرند نه از بیرون تان(زندگی شادمانه، ترجمه، شریفی درآمدی، 1380).
زندگی شغلی و خانوادگی دو جزء لاینفک زندگی اکثر افراد جامعه بشمار می آید. در حقیقت رمز موفقیت افراد در پیشبرد اهدافشان در این دو حیطه از زندگی یعنی خانواده و کار می باشد. چنانچه فرد در مسیر زندگی شغلی یا خانوادگی خود دچار مشکل شود عوارض آن نه تنها گریبانگیر خود فرد می گردد، بلکه سازمان ها و در سطح کلان جامعه نیز، بی نصیب نخواهد شد. امروزه تحقیقات زیادی در خصوص بررسی عوامل تأثیرگذار بر زندگی شغلی و خانوادگی افراد انجام شده است و این نشانه اهمیت و ضرورت این دو جزء مهم زندگی می باشد. در سطح کلان جامعه و خصوصاً در سازمان ها امروزه محققان به اهمیت منابع انسانی واقف شده اند و پی برده اندکه نیروی انسانی عامل باارزش و سرمایه ای بی پایان در جهت رشد و توسعه سازمان ها و کشورها می باشند، بطوری که در یک و نیم قرن گذشته، بخش قابل توجهی از پیشرفت کشورهای توسعه یافته، مرهون تحول منابع انسانی کارآمد بوده است. در سطح خرد نیز، خانواده یکی از بنیادی ترین هسته ی تشکیل دهنده جامعه است، بطوری که سلامت یا ناسالم بودن این هسته ی مرکزی، می تواند تمام سطوح جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. اولین قدم در ایجاد یک زندگی موفق ازدواج موفق است که باعث ارضای بسیاری از نیازهای جسمانی و روانی می شود و در صورت شکست، زن و شوهر به ویژه فرزندان با ضربه روانی شدید روبه رو می شوند. خانواده یک واحد اجتماعی است که وجود آن برای رشد و تحول اعضای مختلف خود و جامعه ضروری است، عدم وجود رضایت زناشویی باعث کاهش میزان رضایت از زندگی می شود(بروان ، 2002).
عوامل تعیین کننده رضایت شغلی و شادی چه هستند؟ مهم ترین عامل، خودمختاری یا میزان استقلال و آزادی در برابر کنترل مستقیمی است که شغل فرد به همراه دارد. سایر عوامل اصلی عبارتند از: انواع مهارتهای دخیل در عملکرد شغلی، مقدار اطلاعات در دسترس راجع به کارآمدی شغلی و میزان تأثیر آن شغل بر زندگی دیگران. رضایت شغلی با رضایت از زندگی مرتبط است. اما شاید این یافته را اینگونه تفسیر نمود که رضایت کلی از زندگی موجب رضایت بیشتر فرد از شغل خود می شود، نه اینکه رضایت شغلی موجب خشنودی کلی از زندگی می شود(آیزنک،1987، ترجمه: فیروزبخت، 1375).
2-1 بیان مسأله:
عابدی، (1383) در پژوهشی با عنوان «اثربخشی آموزشی شناختی رفتاری فوردایس بر شادمانی، اضطراب، افسردگی و روابط اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان» بر روی گروههای 10 و 20 و 70 نفری از دانشجویان برنامه شادمانی فوردایس را اجرا کرد و به این نتیجه رسید که با این برنامه می توان شادمانی دانشجویان را افزایش داد. اجرای این برنامه علاوه بر افزایش شادمانی، کاهش اضطراب و افسردگی را نیز به همراه داشته است.
همچنین عابدی،(1381) در بررسی الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش فرسودگی شغلی مشاوران آموزش و پرورش اصفهان نشان داد برنامه آموزش شادمانی فوردایس علاوه بر افزایش شادمانی، می تواند فرسودگی شغلی افراد را کاهش دهد.
همچنین عابدی،(1385) در پژوهشی با عنوان «اثربخشی آموزش شناختی رفتاری فوردایس در مقابل روش آموزش مهارتهای اجتماعی در افزایش میزان شادی دانش آموزان سال دوم دبیرستان شهر اصفهان را مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش شش گروه وجود داشت، نتایج نشان داد که آموزش به شیوه فوردایس در افزایش شادی موثر است.
عبدی مالیدره (1385) در تحقیق خود با اجرای مشاوره شغلی با استفاده از مدل شناختی رفتاری شادمانی فوردایس رضایت شغلی مشاوران را در پس آزمون و آزمون پیگیری با ضریب همبستگی اسپیرمن 81 /0افزایش داد.
همچنین حسینیان، خدابخشی (1386) در پژوهشی سودمندی روش فوردایس تحت عنوان اثربخشی مشاوره گروهی با الگوی شناختی رفتاری شادمانی فوردایس بر کاهش فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی، مورد بررسی قرار داده اند و به این نتیجه رسیدند که آموزش شلدمانی به شیوه فوردایس، بر کاهش فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی موثر بوده است.
چنانچه زوجین در برقراری تعادل بین نقش های شغلی و خانوادگی خود دچار مشکل گردند، کلیه ابعاد زندگی آنان تحت تأثیر این عدم تعادل قرار می گیرند. کاهش رضایت زناشویی از مهم ترین پیامدهای این نوع تعارض، بالاخص تعارض خانواده با کار است(جعفری، 1384).
ماتئوس، کانگرسی و ویک راما (1996) نشان دادند که تعارض کار- خانواده کیفیت و پایداری رابطه زناشویی را از طریق افزایش نارضایتی و فشارهای روانی و کاهش گرمی وحمایت زناشویی تحت تأثیر قرار می دهد.
با توجه به تحقیقات ذکر شده در این پژوهش، پژوهشگر در صدد است از مدل شناختی رفتاری شادمانی فوردایس که برنامه ای برای افزایش شادمانی افراد جامعه می باشد و دارای 14 مولفه رفتاری و نگرشی است در جلسات مشاوره گروه درمانی استفاده نموده تا با افزایش شادمانی معلمان، تأثیر آن را بر تعارض کار- خانواده بسنجد. به بیانی دیگر آیا مدل شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار- خانواده معلمان موثر است؟

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش:
کار و خانواده یکی از اجزای لاینفک در زندگی افراد است و بنابراین برای مدیریت مسئولیت های چندگانه این دو جزء زندگی، نیازمند زمان و انرژی زیادی می باشد. به عبارتی دیگر نقش های کار و خانواده می تواند رابطه معناداری با سلامت روانی و رضایت داشته باشد. تعارض کار – خانواده شکلی ار اصطکاک در فشارهای نقش در حوزه خانواده و کار است، که بطور متقابل در بعضی جوانب با هم ناسازگارند(هنسی ، 2005).

1-1مقدمه………………………………………………………………………..1
2-1 بیان مسأله…………………………………………………………………2
3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………..4
4-1 هدف های پژوهش…………………………………………………………..5
5-1 فرضیه های پژوهش………………………………………………………….5
1-5-1 فرضیه اصلی پژوهش……………………………………………………….5
2-5-1 فرضیه های فرعی پژوهش…………………………………………………5
6-1 تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح………………..6

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

ارسطو فیلسوف بزرگ یونانی می گوید: «عالیترین خوبیهای قابل دستیابی چیست؟… چه مردم عامی و چه خواص خواهند گفت: شادی». در گفتار یکی از مشهورترین کمدین های لیورپول به نام «کن داد« نیز همین نظر را می بینیم: «شادی، شادی، بزرگترین موهبتی که دارم». شاید بزرگترین توصیه در مورد اهمیت حقیقی شادی در روابط انسان ها، همان باشد که در دومین جمله بیانیه استقلال آمریکا از شادی به عنوان یکی از «حقوق جدایی ناپذیر» انسان یاد شده است: ما این حقایق را بدیهی می دانیم که تمامی انسانها مخلوقاتی برابرند، خالق آنها به ایشان حقوق جدایی ناپذیر معینی را تفویض نموده است که زندگی، آزادی و شادی از آن جمله اند»(روانشناسی شادی، ترجمه بیگی و فیروز بخت، 1384).
2-2 تعریف شادکامی
واژه شادکامی چندین مفهوم متفاوت را به ذهن متبادر می کند(برای مثال: شادی، خشنودی، لذت و خوشایندی و …). از این رو تعدادی از روان شناسان به اصطلاح خوشبختی ذهنی اشاره می کنند که دربرگیرنده انواع ارزشیابی هاست که فرد از خود و زندگی اش به عمل می آورد(داینر ، 2006).
گاهی گفته می شود که که مفهوم شادی مبهم و اسرارآمیز است، اما واضح است که اکثر مردم به خوبی می دانند که شادی چیست؟ در زمینه یابی هااز مردم سوال شده استکه معنی و منظور آنها از شادی چیست؟ در پاسخ گفته اند که غالباً شادی عبارت است از راضی بودن از زندگی خود. این دو جزء یعنی عواطف مثبت و رضایت . اغلب یک جزء سوم نیز وجود دارد که عبارت است از فقدان افسردگی، اضطراب یا دیگر عواطف منفی . در پژوهش های مربوط به هیجانات و حالات خلقی مثبت معلوم شده است که این حالات و هیجانات شامل احساسات لذت بخش، رهایی و اعتماد به نفس هستند. دلیل وجود هیجانات مثبت این است که برخی از انواع معاشرت پذیری که پیوند های اجتماعی را شکل می دهند، منجر می شوند. تجارب مثبت فعالیت های ارزشمند از لحاظ زیست شناختی را تقویت می کنند. حالات مثبت تأثیر قابل توجهی بر بهداشت، سلامت روان، کار و خلاقیت دارند(آرگایل ، ترجمه گوهری و همکاران، 1383).
مک گیل ( به نقل از آیزنک، 1990) معتقد است شادی حالتی پایدار است که فرد میان امیال ارضاشده و کل امیال خود مطلوب ترین نسبت را می یابد، به شرط آن که امیال ارضاء شده به طور غیرمنتظره اتفاق افتاده باشد، یعنی ما از مصاحبت با خودی که انتظار دیدن وی را نداشته ایم شاد می شویم. شادی و شادکامی همانند خوشبختی امری نسبی است. اکثر مردم چیزهایی را که با آن برخورد می کنند به صورت بد یا خوب مورد ارزشیابی قرار می دهند.
شادکامی احساسی است که همه خواهان آن هستند اما تعداد کمی از ما به آن دست می یابیم. نشانه مشخصه چنین احساسی قدردانی، احساس درونی، احساس رضایت و علاقه به خود و دیگران است( کارلسون ، ترجمه شریفی، 1380).
وینهاون (2004) معتقد است واژه شادمانی به پدیده ای تجربی اشاره می کند. به زعم وی شادمانی کلی به صورت زیر تعریف می شود: میزانی که یک فرد در مورد کیفیت کلی مطلوبیت زندگی قضاوت می کند. به عقیده وی در این تعریف چند واژه کلیدی وجود دارد که لازم است توضیح داده می شود.
1- میزان(درجه) :
منظور این است که شادمانی حد بهینه ندارد. بلکه همانند قد و وزن در مقایسه با دیگران کم و زیاد دارد. وقتی گفته می شود فردی شادمان است یعنی او زندگی را بیشتر مطلوب تلقی می کند تا نامطلوب.
2- فرد :
واژه شادمانی برای توصیف حالت یک فرد واحد بکار برده می شود. این واژه را برای جمعی یا برای حوادث یا اشیاء نمی توان بکار برد. مثلاً گفته نمی شود یک ملت شادند، در واقع شادمانی ارزیابی ذهنی یک فرد از زندگی اش است و استاندارد معینی برای آن وجود ندارد. مثلاً ممکن است فردی خود را شاد بداند ولی واقعاً ناشاد باشد و برعکس.
3- کلی :
در حالت کلی ارزیابی زندگی مورد بحث است، یعنی این قضاوت و عمق شناختی است که بر اساس ارزش ها و توضیحات شکل می گیرد. در این ارزیابی همه معیارها توسط فرد یکپارچه می شود.
4- قضاوت:
واژه شادمانی حاصل قضاوت کلی یک فرد در مورد کیفیت زندگی اش باشد، یعنی شادمانی جمع ساده لذت ها نیست بلکه سازه ای شناختی است که افراد با کنار هم قراردادن تجربیات مختلف شان به آن می رسند، یعنی فعالیتی شناختی است و شامل قضاوت فرد در مورد گذشته و برآوردش از آینده است.
5- زندگی به عنوان کل :
واژه شادمانی برای مشخص کردن جنبه های خاص زندگی بکار برده نمی شود بلکه به زندگی به طور کلی اشاره دارد. در واقع شامل گذشه، حال و انتظارات آینده می شود. این بدان معنی نیست که همه تجربیات وزنی مساوی در فرایند ارزیابی دارند بلکه ممکن است در جریان قضاوت به برخی تجربیات اهمیت بیشتری داده شود و برخی تجربیات مورد غفلت قرار گیرد.
6- مطلوبیت :
این واژه به خوشایندی نزدیک است ولی مترادف با آن نیست. در مطلوبیت ارزیابی شناختی وجود دارد ولی واژه خوشایندی ناشی از تجربه عاطفی مستقیم است. در واقع مطلوبیت زندگی هم به عاطفه و هم به تفکر مربوط است. پس می توان گفت در مطلوبیت فرد به این نتیجه می رسد که چیزی را دوست دارد یا نه(عابدی، 1381).

1-2 مقدمه……………………………………………………………………………8
2-2 تعریف شادمانی…………………………………………………………………8
3-2 نظریه های شادمانی………………………………………………………….11
4-2 تعریف روان درستی……………………………………………………………12
5-2 عوامل موثر در شادمانی………………..…………………………………………13
1-5-2 تفریح ………………………………………………………………………….14
2-5-2 ثروت…………………………………………………………………………….14
3-5-2 شخصیت……………………………………………………………………….14
4-5-2 جنسیت…………………………………………………………………………15
5-5-2 سن……………………………………………………………………………..15
6-5-2 روابط اجتماعی…………………………………………………………………16
7-5-2 کار و شغل………………………………………………………………………17
8-5-2 تحصیلات…………………………………………………………………………17
6-2 روش های افزاش شادمانی……………………………………………………..18
1-6-2 القاء منظم خلق مثبت………………………………………………………….18
2-6-2 شناخت درمانی ………………………………………………………………..19
3-6-2 آموزش مهارت های اجتماعی……………………….…………………………..20
7-2 صفات درونی افراد شادکام……………………………………………………….20
8-2 شرح حال مختصری درباره فوردایس………..……………………………………….21
9-2 اصول چهارده گانه فوردایس………………………………………………………22
1-9-2 اصل اول: فعال تر بودن و سرگر….…………………………..……………………22
2-9-2 اصل دوم: گذراندن اوقات بیشتر در اجتماعات و فعالیت های جمعی………23
3-9-2 اصل سوم: مولد بودن و انجام کارهای سودمند و معنادار…………………..23
4-9-2 اصل چهارم: برنامه ریزی و سازماندهی بهتر…………………………………..24
5-9-2 اصل پنجم: دور کردن نگرانی ها…………………………………………………24
6-9-2 اصل ششم: کاهش سطح توقعات و آرزوها…………………………………..25
7-9-2 اصل هفتم: افزایش تفکر مثبت و خوش بینی…………………………………25
8-9-2 اصل هشتم: زندگی در زمان حال………………………………………………26
9-9-2 اصل نهم: پرورش شخصیت سالم………………………………………………26
10-9-2 اصل دهم: پرورش شخصیت اجتماعی و برون گرا……………………..………27
11-9-2 اصل یازدهم: خود بودن………………………………………………………….27
12-9-2 اصل دوازدهم: از بین بردن احساسات و مسائل منفی……….……….……..28
13-9-2 اصل سیزدهم: ارتیاطات نزدیک و صمیمانه……………………………………28
14-9-2 اصل چهاردهم: اولویت و ارزش دادن به شادی……..……….….………..…….28
10-2 تعارض کار- خانواده…………………………………………………………………29
1-10-2 تعارض کار- خانواده……………………………………………………………….30
2-10-2 تعارض خانواده- کار……………………………………………………………….30
11-2 انواع تعارض کار- خانواده……………………………………………………………31
1-11-2 تعارض مبتنی بر زمان……………………………………………………………31
2-11-2 تعارض مبتنی بر فشار………………………………………………………….32
3-11-2 تعارض میتنی بر رفتار……………………………………………………………33
12-2 مدلهای تعارض کار- خانواده………………………………………………………..34
1-12-2 مدل ناسازگاری نقش های شغلی و خانوادگی گرینهاوس و بیوتل………..34
2-12-2 مدل تقاضاهای ساختاری خانواده و تعارض کار-خانواده وایدانوف…………..37
1-2-12-2 عوامل مرتبط با زمان ………………………………………………………….38
2-2-12-2 سرایت روانی از نقش های کاری یا خانوادگی…..…………………….……38
3-12-2 مدل پیشایندها و پیامدهای تعارض کار- خانواده دوکسبری و هیگینز………40
1-3-12-2 پیشایندهای مدل و ساز و کار آنها…………………………………………..40
2-3-12-2 پیامدها………………………………………………………………………….42
13-2 تفاوت های جنسیتی در تعارض کار- خانواده………………………………..…….43
14-2پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج از ایران…..……………………………47
15-2 پیشینه پژوهش های انجام شده در ایران………………………………………51

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

انتخاب روش پژوهش بستگی به هدف ها، ماهیت پژوهش و امکانات اجرایی دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد نوع پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف ها و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد.
پژوهش حاضر از نوع آزمایشی می باشد. طرح این پژوهش، طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. که در آن آزمودنی ها به صورت تصادفی انتخاب و به کمک همین روش در گروه های مختلف جایگزین می شوند. سپس قبل از اجرای متغیر مستقل((x آزمودنی های انتخاب شده در هر دو گروه به وسیله ی پیش آزمون مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نقش پیش آزمون در این طرح، اعمال کنترل(کنترل آماری) و مقایسه است و تعیین اینکه آیا تغییر ایجاد شده در پس آزمون ناشی از اجرای متغیر آزمایشی بوده است یا عوامل دیگر.
طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل0دلاور،1381)
RG1 T1 X T2
RG2 T2 _ T2
2-3 روش گردآوری داده ها و اطلاعات:
در این پژوهش ابزار گردآوری داده ها مقیاس تعارض کار- خانواده رستگار خالد می باشد.
3-3 مقیاس تعارض کار- خانواده رستگار خالد:
این پرسشنامه توسط آقای رستگار خالد ساخته و هنجاریابی شده است. مقیاس تعارض کار-خانواده مشتمل بر 17 گویه است که 8گویه آن تعارض کار- خانواده و 9 گویه دیگر تعارض خانواده – کار را می سنجد. گزینه سوالها عبارتند از: کاملاً موافقم، موافقم نظری ندارم، مخالفم و کاملاً مخالفم.
شیوه نمره گذاری: شیوه نمره گذاری این مقیاس بدین صورت است که تمام سوالات بصورت معکوس نمره گذاری می شدند. شاخص های مقیاس تعارض کار- خانواده و خانواده- کار در زیر آورده شده است.
ضریب گویه ها نسبت به مقیاس:
در بررسی مقدماتی تمامی گویه های مقیاس از ضریب نسبتاً خوبی برخوردارند و در هیچ مورد ضریب همبستگی هیچ یک از گویه ها به کل مقیاس کمتر از 3/0 نیست، در بررسی نهایی نیز صرفاً ضرایب دو گویه برابر با 27/0 و 24/0 است و باقی گویه ها از ضرایب نسبتاً قابل قبولی برخوردارند.

1-3 روش پژوهش………………………………………………………………………….56
2-3 روش گردآوری داده ها و اطلاعات…………………………………………………..56
3-3 مقیاس تعارض کار- خانواده رستگار خالد…………………………………………..56
1-3-3 پایایی مقیاس………………………………………………………………………58
2-3-3 روایی مقیاس………………………………………………………………………58
4-3 جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه…………………………………….59
5-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………59

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه………………………………………………………………………………..61
2-4 توصیف داده ها………………………………………………………………………..61
3-4 تحلیل استنباطی……………………………………………………………………..62
1-3-4 فرضیه اصلی………………………………………………………………………..65
2-3-4 فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………..67
3-3-4 فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………67

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

این پژوهش با عنوان تعیین اثربخشی مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار- خانواده در معلمان مدارس متوسطه تهران با طرح 3 فرضیه بر روی نمونه 24 نفری بصورت دو گروه 12 نفری (گواه و آزمایش) از معلمان تهران که به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند اجرا شد. از یک پرسشنامه تعارض کار- خانواده استفاده شد و در 2زمان بصورت پیش آزمون و پس آزمون اجرا و نمره گذاری شدند. سپس اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و روش های آمار استنباطی از جملهt اختلافی و تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم افزارهای spss16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
در فصل اول کلیات پژوهش، اهداف، فرضیات، سوالات پژوهش و تعاریف واژه ها و متغیرها آورده شده است. در فصل دوم چارچوب و مبانی نظری موضوع و نیز تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع بررسی شده ا ست. در فصل سوم به روش اجرای پژوهش، جامعه، نمونه، روش نمونه گیری، ابزار و روش گردآوری اطلاعات و داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج بدست آمده آورده شده است که در ادامه این فصل نتایج بدست آمده مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
در این پژوهش 3 فرضیه مطرح شده بود.
2-5 فرضیه اول: گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش نمره کل تعارض کار – خانواده موثر است.
جدول 7-4 نتایج تحلیل کوواریانس بین دو گروه در پس آزمون را با برداشتن اثر پیش آزمون را نشان می دهد. همان طور که سطر دوم نشان می دهد(786 / 596F(1: 21) = ، 0001 / .P = ) دو گروه از نظر نمره کل تعارض کار – خانواده پس از ارائه متغیر مستقل (گروه درمانی با الگوی فوردایس) از یکدیگر متفاوت هستند و گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار – خانواده موثر است. سطر اول نیز (154 / 39F(1: 21) = ، 0001 / .P = ) نشان می دهد که پیش آزمون با پس آزمون رابطه دارند. نمرات میانگین تعدیل شده نمره کل تعارض کار – خانواده پیشنهاد می کند که گروه درمانی فوردایس در مقایسه با گروه کنترل دارای نمرات کمتر و کاهش یافته ای هستند( 36 در مقابل 67).
در جدول شماره 8– 4 نتایج آزمون T مستقل بین میانگین نمرات اختلافی پیش آزمون و پس آزمون نمره کل تعارض کار – خانواده بین دو گروه آزمایش و کنترل آورده شده است. بر اساس نتایج مندرج در جدول (00 / 21 – t = ) می باشد. چون T محاسبه شده کوچکتر از t جدول با درجه آزادی 22 در سطح p = ./ 05) )یک دامنه (72 / 1-t = )معنادار می باشد. بنابراین فرضیه صفر را با احتمال 95 / . رد می کنیم و فرضیه اصلی مبنی بر این که گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش نمره کل تعارض کار – خانواده موثر است را تایید می کند.
3-5 فرضیه فرعی اول: گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار – خانواده موثر است.
جدول 11-4 نتایج تحلیل کوواریانس بین دو گروه در پس آزمون را پس از تعدیل نمرات پیش آزمون را نشان می دهد که اثر معناداری عامل بین آزمودنی های گروه وجود دارد . همان طور که سطر دوم نشان می دهد(477 / 386F(1: 21) = ، 0001 / .P = ) دو گروه از نظر نمره خرده مقیاس تعارض کار – خانواده پس از ارائه متغیر مستقل ( گروه درمانی با الگوی فوردایس) از یکدیگر متفاوت هستند و گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار – خانواده موثر است. سطر اول نیز (99 / 8F(1: 21) = ، 007 / .P = ) نشان می دهد که پیش آزمون با پس آزمون رابطه دارند. نمرات میانگین تعدیل شده نمره خرده مقیاس تعارض کار – خانواده پیشنهاد می کند که گروه درمانی فوردایس در مقایسه با گروه کنترل دارای نمرات کمتر و کاهش یافته ای هستند( 15در مقابل 32).
در جدول شماره 12– 4 نتایج آزمون T مستقل بین میانگین نمرات اختلافی پیش آزمون و پس آزمون نمره خرده مقیاس تعارض کار – خانواده بین دو گروه آزمایش و کنترل آورده شده است. بر اساس نتایج مندرج در جدول (1 / 15 – t = ) می باشد. چون T محاسبه شده کوچکتر از t جدول با درجه ازادی 22 در سطح p = ./ 05) )یک دامنه (72 / 1-t = )معنادار می باشد. بنابراین فرضیه صفر را با احتمال 95 / . رد می کنیم و فرضیه فرعی اول مبنی بر این که گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش نمره خرده مقیاس تعارض کار – خانواده موثر است را تایید می کند.
4-5 فرضیه فرعی دوم: گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض خانواده – کار موثر است.
جدول 15-4 نتایج تحلیل کوواریانس بین دو گروه در پس آزمون را پس از تعدیل نمرات پیش آزمون را نشان می دهد که اثر معناداری عامل بین آزمودنی های گروه وجود دارد . همان طور که سطر دوم نشان می دهد(41 / 413F(1: 21) = ، 0001 / .P = ) دو گروه از نظر نمره خرده مقیاس تعارض خانواده-کار پس از ارائه متغیر مستقل ( گروه درمانی با الگوی فوردایس) از یکدیگر متفاوت هستند و گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض خانواده-کار موثر است. سطر اول نیز (96 / 60F(1: 21) = ، 0001 / .P = ) نشان می دهد که پیش آزمون با پس آزمون رابطه دارند. نمرات میانگین تعدیل شده نمره خرده مقیاس تعارض خانواده-کار پیشنهاد می کند که گروه درمانی فوردایس در مقایسه با گروه کنترل دارای نمرات کمتر و کاهش یافته ای هستند( 20در مقابل 35).

1-5 مقدمه…………………………………………………………………………………72
2-5 فرضیه اول……………………………………………………………………………..72
3-5 فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………..73
4-5 فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………….73
5-5 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………77
6-5 پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………77
7-5 پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………77

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول

جدول(1-2) فرمت کلی جلسات گروه درمانی شادمانی فوردایس……………………28
جدول1-3 شاخص های مقیاس تعارض کار با خانواده، تعداد و شماره سوالات……..57
جدول2-3 شاخص های مقیاس تعارض خانواده با کار، تعداد و شماره سوالات………57
جدول 3-3 میانگین انحراف معیار و ضریب آلفای مقیاس تعارض کار-خانواده به تفکیک بررسی مقدماتی و نهایی……………………………………………………………………………58
جدول 1-4 نتایج توصیفی گروههای مورد مطالعه ……………………………………….61
جدول 2-4 نتایج توصیفی سن افراد مورد مطالعه……………………………………….61
جدول 3-4 نتایج توصیفی تحصیلات افراد مورد مطالعه..……………………………..……61
جدول 4-4 نتایج توصیفی سابقه کار افراد مورد مطالعه..…………………………..……..61
جدول 5 – 4 مفروضات تحلیل کوواریانس…………………………………………………62
جدول 6-4 بررسی خطی بودن رابطه پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه و همگنی ضرایب رگرسیون در در آنها…………………………………………………………………………63
جدول7– 4 نتایج مقایسه واریانس های دو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون با کنترل پیش آزمون………………………………………………………………………………………..64
جدول 8-4 نتایج نرمال بودن توزیع داده ها……………………………………………….64
جدول 9-4 نتایج توصیفی نمره کل تعارض کار- خانواده در پیش آزمون و پس آزمون………………………………………………………………………………………..65
جدول10-4: نتایجANCOVA بین پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش درنمره کل تعارض کار- خانواده با کنترل اثر پیش آزمون…………………………………………………………..65
جدول11-4: نتایج آزمون t مستقل بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش در متغیر نمره کل تعارض کار – خانواده……………………………………..66
جدول 12-4 نتایج توصیفی خرده مقیاس تعارض کار-خانواده در پیش آزمون و پس آزمون ……………………………………………………………………………………………..67
جدول13-4: نتایج ANCOVA بین پس آزمون دو گروه کنترل وآزمایش درنمره خرده مقیاس تعارض کار- خانواده با کنترل اثر پیش آزمون……………………………………………..67
جدول14-4: نتایج آزمون t مستقل بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش در نمره خرده مقیاس تعارض کار – خانواده…………………………………..68
جدول15– 4 نتایج توصیفی خرده مقیاس تعارض خانواده-کار در در پیش آزمون پس آزمون………………………………………………………………………………………..69
جدول16-4: نتایج ANCOVA بین پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش درنمره خرده مقیاس تعارض خانواده – کار با کنترل اثر پیش آزمون……………………………………………69
جدول16-4: نتایج آزمون t مستقل بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش در نمره خرده مقیاس تعارض خانواده – کار……………………………………70
منابع………………………………………………………………………………………..78
پیوستها…………………………………………………………………………………….84

 

Abstract
This study was done with the aim of investigating of the effect of Fordyce happiness group therapy on the family-work conflict reduction of Tehran teachers. The questionnaire used in this study was Rastegar Khaled family work conflict which has the reliability of 0.87. The statistical sample was all women teachers of Tehran. At first, a sample of 50 people was selected via multi-phase accidental sampling. Top 24 persons of them were divided into two groups of control and testing. The testing group underwent group therapy based on Fordyce happiness model through 8 sessions while the control group did not have any sessions. After finishing the therapy period, the family-work questionnaire was held again on both groups. Finally the information of pre-test and post-test periods and the comparison of testing and control groups was analyzed via description statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (quaviance analysis and T- test). The result of the main theory has shown that group therapy with the model of Fordyce happiness has reduced the family-work conflict total grade at the level of p=0.05. The result of first theory: group therapy with the model of Fordyce happiness has reduced the family-work conflict at the level of p=0.05. The second theory: group therapy with the model of Fordyce happiness has reduced the work-family conflict at the level of p=0.05.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان