انتخاب صفحه

فهرست مطالب
فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه:
خشونت و پرخاشگری، در سطوح و جنبه های مختلف معضلی بزرگ و جهانی به شمار می آید و ریشه بسیاری از جرائم، انحرافات و حتی جنگ ها را باید در این امر جستجو کرد. در یک نگاه، عامل انحطاط اخلاقی و سکوت معنوی بسیاری از افراد، گروه ها و جوامع، خشونت و پرخاشگری است و جنگ، قتل، تخریب، درگیری و ضرب و جرح، مصادیق بارز این رفتار هستند. طی چندین دهه اخیر، خشونت و پرخاشگری افزایش فراوانی نشان داده است. برخی پژوهشگران افزایش فقر را عمده ترین دلیل بالا رفتن آمار رفتارهای پرخاشگرانه و خشونت آمیز می دانند. گروهی دیگر، به نقش بسیار زیاد رسانه های گروهی اشاره می کنند. به اعتقاد این محققین، رسانه های گروهی و به خصوص تلویزیون، عامل مهم افزایش رفتارهای خشونت آمیز می باشند. اما کاملترین دیدگاه در زمینه پرخاشگری، به تأثیر عوامل زیست شناختی، یادگیری و شناختی اشاره می کند.. این روش یک درمان ترکیبی است، که به طور معمول مواجهه را با بازسازی شناختی ترکیب می کند. در واقع قوانین شناختی را که موجب اختلال در رفتار می شود، تغییر می دهد(سادوک و سادوک، 2005).با این نگاه پرخاشگری رفتاری غیرقابل تغییر تلقی نمی شود و می توان با اصلاح تفکرات و باورهای شناختی غیر منطقی و آموزش مهارت های رفتاری مناسب همچون مهارت کنترل خود، ابراز وجود، تنش زدائی و حل مسئله، سبک های غلط پاسخ دهی پرخاشگرانه مواجه شویم. درمانگران پیشرو شناختی- رفتاری، آلبرت الیس و آئورن بک هستند، که هر دو در تألیفاتی به طور خاص بر روی خشم متمرکز شده اند.به اعتقاد آنها، احساسات خشمگینانه به طور غیر قابل تغییری همراه با افکار خشمگینانه است. بنابراین، باید تمرکز بر توانایی مراجع جهت کنترل و تغییر رفتار وی صورت گیرد(نلسون ، 2004). گاهی تعصب های ایدئولوژیک و سیاسی نیز در بعضی از نوجوانان منجر به بروز پرخاشگری می شود. برخی از نوجوانان ممکن است به دلیل عدم کنترل پدران و مادران بر رفتار و کردار آنان درصدد ارضای لذت گرایی و کام جویی برآیند و از پرخاشگری برای دستیابی به اهدافشان استفاده کنند(ابوالمعالی، موسی زاده، 1391).
خشم در محیط پیرامون ما فعال می شود، ما را به توجه و هشیاری به خطرهای بالقوه فرمان می دهد نظام درون ما را فعال می سازد، به ما نیرو و جهت می دهد و از طرف دیگرموجب تشویش و شرمساری می شود؛ در پاسخ به شرایط طاقت فرسا، ابراز آن اغلب رهایی از تنش را به همراه دارد.کارکرد مثبت و فواید خشم در جرأت ورزی و واکنش به بی عدالتی ها غیر قابل انکار است.با وجود این،توان بالقوه خشم در تخریب و رساندن آسیب های فردی و اجتماعی بسیار زیاد است. خشم مهار نشده ویژگی بسیاری از اختلال های جسمی و روانی است.آثار ضعف و کاستی در مدیریت خشم از ناراحتی فردی در تخریب روابط بین فردی فراتر است و به اختلال در سلامت عمومی ، ناسازگاری و پیامد های زیانبار رفتار پرخاشگرانه منجر می شود. در صورتی که این هیجان نیرومند به درستی مهار نشود، می تواند مانع موفقیت همه جانبه شود و کارکرد بهینه افراد جامعه را به شدت تهدید کند(تیلر و نواکو ، 2005).
خشم یکی از هیجان های طبیعی انسان است و در مولفه های هیجانی جایگاه خاصی دارد.با وجود این، با توجه به عوارض منفی و مخرب فردی و اجتماعی خشم، کنترل خشم از اهمیت به سزایی برخوردار است. هدف از درمان و کنترل مداخلات خشم، کاهش احسسات هیجانی و برانگیختگی فیزیولوژیکی ناشی از خشم، افزایش آگاهی افراد نسبت به خشم و آموزش شیوه ها و راهبردهای موثر به منظور کنترل آن است(انجمن روان شناختی آمریکا ،2004).
نواکو معتقد است که کودکان و نوجوانان پرخاشگر مشکلاتی در منطبق کردن اهداف چندگانه دارند، پاسخ ها را به صورت نامناسب ارزیابی می کنند و احساس می کنندکه اجرای رفتار پرخاشگرانه موثر است. آنها پاسخ های پرخاشگرانه را به صورت مطلوب ارزیابی کرده و اخلاقی می دانند .نواکو در تبیین خشم، مولفه های محیطی و شناختی، یعنی روان شناختی و رفتاری (حرکتی) را مورد توجه قرار می دهد. در الگوی نواکو فرایند تأییدات شناختی بسیار اهمیت دارد و وقایع محیطی به تنهایی برانگیزاننده خشم نیستند، بلکه آنها فقط زمانی خشم را برمی انگیزند که توسط دستگاه های شناختی دریافت شوند و از صافی این دستگاه عبور کنند. در واقع واحد های سه گانه شناخت، رفتار و عاطفه و ارتباطات درونی آنها در برانگیختگی خشم ایفای نقش می کنند. (مک گوایر ،2006 به نقل از ابوالمعالی و موسی زاده، 1391).

بیان مسأله:
از سال 1980به بعد رفتار پرخاشگرانه به طور فزاینده ای بر حسب نقایصی در شناخت اجتماعی توضیح داده شد. رویکرد شناخت اجتماعی در مورد پرخاشگری در مطالعاتی ریشه دارد که ویژگی ها و رشد پرخاشگری را بازتابی از رشد شناختی می دانند. توانایی درک کودکان برای درک فعالیت های متفاوت دنیای اجتماعی، فهم علت ها و نیات دیگران و پذیرش شناخت های اخلاقی به شناخت اجتماعی وابسته است(کلتی کانگاس- جاروینن،2005 به نفل از ابوالمعالی، 1389). همچنین طرحواه به عنوان یک ساختار شناختی-اجتماعی اهمیت بسیار زیادی در انتخاب پاسخ ها، از جمله پاسخ های پرخاشگرانه دارند. یک طرحواره ممکن است به عنوان یک چارچوب ساختاریافته از دانش مفهوم سازی شود که در حافظه بلند مدت انبار شده است. طرحواره دربرگیرنده اطلاعات و دانش های مرتبط با هم است که برگرفته از تجارب و یادگیری های قبلی هستند(ابوالمعالی، موسی زاده، 1391). “آموزش بازسازی شناختی ” از جمله روش های درمان شناختی – رفتاری است که در آن باورهای غیرمنطقی، افکار خودآیند، تعمیم های نادرست و تحریفات شناختی فرد به وی شناسانده می شود و مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد(کتیبایی و همکاران، 1390).

مقدمه ………………………………………………………………………………8
بیان مسأله ………………………………………………………………………..11
هدف پژوهش……………………………………………………………………….15
فرضیه‎های پژوهش…………………………………………………………………15
ضرورت و اهمیت پژوهش…………………………………………………………..15
تعریف واژه‎ها و اصطلاحات …………………………………………………………18
تعاریف مفهومی ……………………………………………………………………18
تعاریف عملیاتی ……………………………………………………………………19

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: پیشینه پژوهش

در داخل کشور پژوهشهایی در خصوص تاثیر آموزش مهارت های مدیریت خشم انجام شده است. از جمله شکوهی یکتا و همکاران(1387)، پژوهشی در حیطه تاثیر آموزش مهارت های مدیریت خشم بر کنترل خشم مادران دانش آموزان کم توان ذهنی و دیر آموز را انجام دادند. در این پژوهش شبه تجربی، 46 مادر به روش نمونه گیری در دسترس از دو مدرسه ویژه دانش آموزان کم توان ذهنی و دیر آموز در تهران انتخاب و از لحاظ ویژگی های جمعیت شناختی همگن شدند و در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند. داده ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد و نتایج نشان داد که آموزش مدیریت خشم بر کاهش خشم و افزایش استفاده از راهبردهای کنترل خشم تاثیر مثبت دارد. همینطور ابوالقاسمی و همکاران (2013)، تحقیقی با موضوع اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر مهارت های خودنظم دهی و تکانشگری مادران دانش آموزان بابل انجام دادند، در این پژوهش شبه تجربی، 30 مادر انتخاب شدند و در دو گروه 15 نفره کنترل و آزمایش به صورت تصادفی قرار گرفتند، نتایج تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق نشان داد که آموزش مدیریت خشم موجب افزایش مهارت های خودنظم دهی مادران و کاهش تکانشگری آنان می شود.
شکوهی یکتا، پرند و زمانی(1387)، در پژوهشی با عنوان« راهنمای آموزش مدیریت خشم برای مادران: رویکرد شناختی رفتاری» که تعداد 22 مادر داوطلبانه در آن شرکت کردند. برنامه آموزش مدیریت خشم را طی هفت جلسه دو ساعته اجرا نمودند. یافته ها نشان داد که آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری موجب کاهش خشم مادران در موقعیت های تعارض آفرین می شود.
در مورد اثربخشی آموزش کنترل خشم به شیوه شناختی- رفتاری، آذریان (1386)، تأثیر این روش را بر میزان خشونت زناشویی بررسی کرد. نمونه تحقیق این پژوهشگر 30 زوج مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان شهرکرد طی سال 1386 بودند. متغیر وابسته این پژوهش خشونت زناشویی بود که توسط آزمون محقق ساخته خشونت ارزیابی شد. متیر مستقل پژوهش فوق، کنترل خشم به شیوه شناختی- رفتاری بود. نتایج این پژوهش نشانگر تأثیر آموزش کنترل خشم به شیوه فوق بر خشونت زناشویی و ابعاد آن (جنسی، عاطفی و کلامی) و در نتیجه کاهش علائم ناشی از این خشونت ها بود(1./.. (pآقا محمدیان(1378)، در طی پژوهش خود به این نتیجه رسید که مشاور گروهی شناختی بر افزایش سازگاری نوجوانان مؤثر است.
در ارتباط با تأثیر آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی بر صمیمیت اجتماعی تحقیقی چه در داخل و چه در خارج کشور یافت نشد، اما معدود پژوهش هایی که در آن صمیمیت اجتماعی آزمودنی ها مورد بررسی قرار گرفته است، عبارتنداز: کاظمی و همکاران (1391)، در مطالعه ای نشان دادند که آموزش تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت اجتماعی دختران فراری مؤثر است. هالفورد بر این موضوع تأکید کرده است که افزایش خودافشاسازی صمیمیت را افزایش می دهد(ترکان، 1385). خدایاری فرد و همکاران(1390)، در پژوهشی تأثیر آموزش مؤلفه های هوش هیجانی را بر صمیمیت اجتماعی مطالعه کردند که این تحقیق نشان داد که توانایی شناخت احساسات دیگران و تعادل عاطفی رابطه زیادی با برقراری رابطه گرم و دوستانه با دیگران دارد. دانشورپور و همکاران(1386) در تحقیقی رابطه بین جنسیت و صمیمیت اجتماعی با تأکید بر نقش میانجی گر سبک های هویت در دانش آموزان دبیرستانی انجام دادند که 2099 دانش آموز(1008پسر و 1091دختر) از میان دانش آموزان دبیرستان های دولتی شهر تهران انتخاب شدند. نتایج نشان داد که در دانش آموزان دختر و پسر، بین نمرات صمیمیت اجتماعی و سبک های اطلاعاتی، هنجاری و تعهد رابطه مثبت و معنی دار و بین سبک سردرگم و صمیمیت اجتماعی در دختران رابطه منفی و غیرمعنی دار و در پسران رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای جنسیت، پایه تحصیلی و سبک های هویت اطلاعاتی، هنجاری و تعهد هویتی به طور معناداری صمیمیت اجتماعی را پیش بینی می کند.نتیجه گیری آن که با وجود رابطه معنی دار سبک های هویت اطلاعاتی و هنجاری با صمیمیت اجتماعی در بررسی رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی جنس و سن با صمیمیت اجتماعی، توجه به نقش میانجی گر سبک های هویت از اهمییت چندانی برخوردار نیست.
شکیبایی و همکاران(1383)، به بررسی میزان اثر گروه درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری مدیریت خشم در نوجوانان مؤسسه ای پرداختند. این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی با گروه شاهد انجام شد و جمعیت مورد مطالعه آن نوجوانان بی سرپرست بودند که در مؤسسات تحت پوشش سازمان بهزیستی نگهداری می شدند. از تعداد 40 نوجوان 16 نفر به گروه مورد و 24 نفر به گروه شاهد وارد شدند. نتایج نشان داد، در گروه مورد، گروه درمانی مدیریت خشم با کاهش مقیاس خشم واکنشی به میزان مرزی معنی دار و کاهش غیرمعنی دار آماری در مقیاس نمره کلی خشم و خشم ابزاری همراه بود. ابویی مهریزی و همکاران(1389)، تاثیر آموزش مدیریت خشم بر مهارت های خودنظم دهی خشم و تعارضات والد- نوجوان در دختران دوره راهنمایی شهر تهران مورد مطالع قرار دادند. در این موقعیت پژوهشی از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. 30 دانش آموز از طریق نمونه گیری در دسترس از دو مدرسه غیر دولتی انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند و برنامه مدیریت خشم به عنوان عامل آزمایشی در 10 جلسه 90 دقیقه ای به صورت هفتگی بر گروه آزمایش اعمال گردید. یافته های این تحقیق نشان داد که آموزش مدیریت خشم مهارتهای خودنظم دهی خشم را افزایش داده و موجب کاهش تعارض والد- نوجوان می شود. نویدی(1387)، تاثیر آموزش مدیریت خشم بر مهارت های سازگاری پسران دوره متوسطه شهر تهران را بررسی کرده است. برای انجام این بررسی، پرسش نامه ابراز حالت-صفت خشم به عنوان یک ابزار سرندبر روی 170 دانش اموز پایه های دوم و سوم دبیرستان اجرا شد. یافته ها نشان داد نسبت F مشاهده شده از نظر آماری معنی دار بود، در نتیجه اجرای برنامه آموزشی مدیریت خشم می تواند، مهارت های آزمودنی ها را در زمینه سازگاری گسترش دهد و از شدت ناسازگاری بکاهد.
یونسی و بهرامی (1387)، در تحقیقی نشان دادند که تفکر قطعی نگر پیش بینی کننده رضایت زناشویی در زوجین می باشد. نوابی نژاد و ملک (1389)، در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که، آموزش مقابله با تفکر قطعی نگر، بربهبود روابط زناشویی مؤثر است و موجب ارتقای روابط زناشویی آزمودنی ها می شود. مطالعات بالینی در زوج درمانی نیز مبین آن است که کاهش تفکر قطعی نگر زوج ها، همواره با سایر فنون شناختی، با افزایش رضایتمندی و کاهش تعارض زناشویی همراه است (یونسی، 1381؛ زارعی و محمودآبادی، 1385).
تحقیقات انجام شده در خارج کشور
دکتر جان هانز یک جراح معروف انگلیسی در قرن هجدهم بود که می گفت:«زندگی من در دست هر آدم بی شرفی است که بخواهد مرا عصبانی کند». درباره نقش خشم در تولید بیماری های قلبی- عروقی، ادراک شهودی خیلی بیش از دیدگاه های کارشناسانه طبی و پژوهش شاخص بارفوت و همکاران (1982) درباره رابطه اندازه های خصومت دانشجویان پزشکی با مرگ آنان در 25 سال بعد از آن، بود. اما با این مطالعه مرگ پزشکان به اخبار پزشکی تبدیل شد (تایلر و نواکو، 2005). در سال های اخیر، پژوهشگران سازه های خشم و خصومت را متمایز کرده اند و از نظر آنها خشم به عنوان یکی از عوامل خطرساز روان شناختی برای ابتلا به انسداد عروق کرونری محسوب می شود. این واقعیت به وسیله داده های مربوط به مرگ و میر مردان که از یک نمونه بزرگ در یک مطالعه آینده نگر که توسط ایکر، سالیوان، کلی هایس، دی آگستینو و بنیامین (2004) جمع آوری شد و نیز به وسیله تحقیق جالبی که به وسیله روزنبرگ و همکاران (2001) درباره رابطه بیان چهره ای با کم خونی موضعی انجام شد، تأیید شده است (به نقل از تایلر و نواکو، 2005). پور جوزی (1373) هم به این نتیجه رسید که تعداد و شدت انسداد عروق کرونری قلب با میزان خشم و خصومت رابطه نیرومندی دارد.

مقدمه ………………………………………………………………………………21
بررسی پیشینه مطالعاتی………………………………………………………….12
تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………..21
تحقیقات انجام شده درخارج کشور……………………………………………….23

فصل سوم: روش تحقیق

در فصل سوم به روش پژوهش پرداخته می شود. در ابتدا جامعه مورد مطالعه به اختصار معرفی می گردد، سپس نمونه مورد مطالعه و خصوصیات آن بیان می شود و روش نمونه گیری مطرح می شود. در ادامه این فصل به ابزارهای مورد استفاده، پایایی، روایی و نحوه نمره گزاری آنها به تفصیل پرداخته می شود. در خاتمه فصل نیز روش اجرای پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد.
طرح پژوهش
در این پژوهش از روش نیمه تجربی استفاده می شود که در آن یک گروه آزمایشی و یک گروه کنترل یا گواه وجود دارد.
نمودار طرح به شکل زیر می باشد:
پیش آزمون متغیر مستقل پس آزمون انتخاب تصادفی گروه ها
T1 X T2 R آزمایش
T1 – T2 R گواه
جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دبیرستان شهید بهشتی شهر شیراز می باشد که جمعا 112 نفرهستند.
حجم نمونه و روش نمونه گیری
شیوه نمونه گیری به کار برده در پژوهش حاضر، نمونه گیری در دسترس می باشد به طوری که از تمامی دانش آموزان مدرسه شهید بهشتی آزمون مقیاس خشم اسپیلبرگر گرفته می شود تا دانش آموزانی که نمره خشم آنها در رتبه درصدی 52 و بالاتر قرار دارند، مشخص شوند سپس از میان آنها به صورت تصادفی18 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و بالاخره آنها به صورت تصادفی در دوگروه کنترل و آزمایش قرار داده شدند (هر گروه9نفر).

ابزارها و مقیاس های پژوهش
پرسشنامه بیان حالت-صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2).
پرسشنامه 57 ماده ای STAXI-2 شامل سه بخش و 57 عبارت، است که بخش نخست، حالت خشم؛ بخش دوم، صفت خشم و بخش سوم، شیوه های بیان و کنترل خشم را می سنجد. هر یک از عبارات این پرسشنامه با استفاده از یک مقیاس لیکرت چهاربخشی، درجه بندی میشود؛ تکمیل پرسشنامه به حدود 12 تا 15 دقیقه وقت نیازمند است. مقیاس ها وخرده مقیاسهای این پرسشنامه به اختصار معرفی می شوند.
مقیاس حالت خشم: این مقیاس دارای پانزده عبارت است و شدت خشم و میزان تمایل فرد را به بیان کلامی یا جسمی خشم می سنجد (برای نمونه، همین الان احساس می کنم که عصبانی هستم). این مقیاس از سه خرده مقیاس که هر یک دارای پنج عبارت اند، تشکیل شده است: احساس خشم (برای نمونه، همین الان احساس می کنم که کلافه هستم)، تمایل به بیان کلامی خشم (رای نمونه، همین الان احساس می کنم که دوست دارم سر کسی فریاد بزنم) و تمایل به بیان جسمی خشم (برای نمونه، همین الان احساس می کنم که دوست دارم چیزی بشکنم).
مقیاس صفت خشم: این مقیا س دارای 10 عبارت است و تفاوت های فردی در گرایش (تمایل) به تجربه خشم را در طی زمان می سنجد (برای نمونه، اغلب احساس می کنم که سریع بدخلق می شوم). این مقیاس از دو خرده مقیاس که هر یک دارای چهار عبارتند، تشکیل شده است: خوی خشمناک ( برای نمونه، اغلب احساس می کنم که تندخو هستم) و واکنش خشمناک ( برای نمونه، اغلب احساس می کنم که وقتی جلوی دیگران از من انتقاد می شود، عصبانی می شوم). دو عبارت از عبارات مقیاس صفت خشم به هنگام محاسبه خرده مقیاس های آن، نمره گزاری نمی شوند.
مقیاس بیان خشم به طرف بیرون: این مقیاس دارای هشت عبارت است و فراوانی احساس خشمی را که به شکل کلامی یا رفتار پرخاشگرایانه جسمی به طرف سایر افراد یا اشیاء در محیط جهت می یابد می سنجد (برای نمونه، اغلب، وقتی عصبانی یا خشمگین هستم، عصبانیتم را بروز می دهم).
مقیاس بیان خشم به طرف درون: این مقیاس با هشت عبارت فراوانی احساس خشمی را که به تجربه در می آید اما بیان نمی شود (سرکوب می شود)، می سنجد (برای نمونه، اغلب وقتی عصبانی یا خشمگین هستم، مسائل را در دلم نگاه می دارم).
مقیاس کنترل خشم به طرف بیرون: این مقیاس، دارای هشت عبارت است و فراوانی مواردی را که شخص بیان خشم خود را به طرف بیرون کنترل می کند، می سنجد (برای نمونه، اغلب، وقتی عصبانی یا خشمگین هستم، با دیگران مدارا می کنم).
مقیاس کنترل خشم به طرف درون: این مقیاس با هشت عبارت، فراوانی مواردی را که فرد می کوشد تا خشم خود را با آرام شدن یا سرد شدن کنترل کند، اندازه گیری می کند (برای نمونه، اغلب وقتی عصبانی یا خشمگین هستم، سعی می کنم آرام شوم).
در این ابزار، شاخص بیان خشم نیز محاسبه می شود؛ این شاخص بر اساس پاسخ فرد به عبارات بیان خشم به طرف بیرون و درون و کنترل خشم به طرف بیرون و درون، استوار است.

مقدمه ………………………………………………………………………………..29
طرح پژوهش ………………………………………………………………………….30
جامعه آماری …………………………………………………………………………..30
حجم نمونه و روش نمونه‎گیری ………………………………………………………30
ابزارها و مقیاس‎های پژوهش ……………………………………………………….31
پرسشنامه بیان حالت- صفت خشم اسپیلبرگر(STAXI-2) ………ا………………31
پایایی پرسش‎نامه …………………………………………………………………….32
روایی پرسش‎نامه …………………………………………………………………….33
مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر (MSI) ……..ا…………………………………….33
پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………..33
روایی پرسشنامه……………………………………………………………………..33
پرسش‎نامه تفکر قطعی نگر……………………………………………………………34
روایی پرسشنامه……………………………………………………………………….35
پایایی پرسش‎نامه ………………………………………………………………………35
فرایند اجرای تحقیق …………………………………………………………………….36
روش تجزیه و تحلیل داده‎ها ……………………………………………………………36
جلسه های آموزشی…………………………………………………………………..37

فصل چهارم: یافته های تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………38
یافته های توصیفی و تحلیلی…………………………………………………………40
مقایسه میانگین خشم افراد در دو گروه کنترل و آزمایش…………………………40
مقایسه میانگین صمیمیت اجتماعی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون……..41
مقایسه میانگین تفکر قطعی نگر افراد در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون…….42
مقایسه میانگین صمیمیت اجتماعی افراد در دو گروه کنترل و آزمایش(مرحله پیش آزمون)………………………………………………………………………………………43
مقایسه میانگین تفکر قطعی نگر افراد در دو گروه کنترل و آزمایش(مرحله پیش آزمون)………………………………………………………………………………………44
مقایسه میانگین صمیمیت اجتماعی افراد در دو گروه کنترل و آزمایش(مرحله پس آزمون)………………………………………………………………………………………45
مقایسه میانگین تفکر قطعی نگر افراد در دو گروه کنترل و آزمایش(مرحله پس آزمون)……………………………………………………………………………………….46
مقایسه میانگین صمیمیت اجتماعی در دو گروه کنترل(مرحله پیش آزمون) و آزمایش (مرحله پس آزمون)………………………………………………………………………………..47
مقایسه میانگین تفکر قطعی نگر در دو گروه کنترل(مرحله پیش آزمون) و آزمایش (مرحله پس آزمون)…………………………………………………………………………………….48

فصل پنجم: بحث و نتیجه‎ گیری

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی در افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر بر روی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر شیراز انجام شد. پس از سرند کردن دانش آموزان این مدرسه، نمونه پژوهش حاضر 20 دانش آموز تشکیل دادند که سطوح خشم نسبتا بالایی را داشتند و در دو گروه 10 نفره کنترل و آزمایش به صورت تصادفی قرار گرفتند. در ادامه یک نفر از اعضای گروه آزمایش نتوانست جلسات را تکمیل کند، بنابراین هر گروه به 9 نفر تقلیل یافت. فرضیه های این پژوهش شامل 2 فرضیه بود. ابتدا نتایجی را که در راستای اهداف تحقیق و با تجزیه و تحلیل داده ها حاصل شد (که شرح مفصل آن در فصل چهار آمد)، ارائه شده و سپس این نتایج با نتایج تحقیقات مشابه مقایسه شده است. نکات علمی قابل استنباط از مطالعاتی که با فرضیه های تحقیق مرتبط هستند ارائه شده و در پژوهش حاضر ربط داده می شوند. در ادامه محدودیت های فرایند انجام تحقیق ذکر می شود. و در خاتمه در راستای نتایج به دست آمده پشنهادات کاربردی ارائه می شود. بنابراین فصل حاضر از بخش های زیر تشکیل شده است:
بحث و تفسیر نتایج
فرضیه اول: آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی موجب افزایش صمیمیت اجتماعی می شود.
نتایج تجزیه و تحلیل کواریانس نشان داد که تفاوت معناداری در صمیمیت اجتماعی گروه کنترل و آزمایش در نتیجه آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی وجود ندارد، بنابراین فرض صفر تایید و فرض خلاف رد شد. میانگین به دست آمده نشان دهنده این بود که میانگین صمیمیت اجتماعی گروه های کنترل و آزمایش قبل و بعد از آموزش آنچنان تغییری نکرد.

مقدمه ……………………………………………………………………………………50
بحث و تفسیر نتایج ……………………………………………………………………..50
محدودیت‎ها ………………………………………………………………………………55
پیشنهادهای پژوهش ……………………………………………………………………55
پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………………………..55
پیشنهادهایی برای پژوهش‎های بعدی ………………………………………………56
فهرست منابع ……………………………………………………………………………57
منابع فارسی …………………………………………………………………………….57
منابع لاتین ……………………………………………………………………………….58
پیوست ها ……………………………………………………………………………….65

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول

جدول1-3.رئوس مطالب عنوان شده طی 12 جلسه آموزش گروهی مدیریت خشم بر اساس رویکرد شناختی- رفتاری…………………………………………………………..31
جدول 1-4. جدول مقایسه میانگین میزان خشم آزمودنی ها در دو گروه کنترل و آزمایش……………………………………………………………………………….34
جدول2-4. جدول مقایسه میانگین میزان صمیمیت اجتماعی آزمودنی ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون…………………………………………………………………..35
جدول3-4. جدول مقایسه میانگین میزان تفکر قطعی نگر آزمودنی ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون……………………………………………………………………………36
جدول4-4. جدول مقایسه میانگین میزان صمیمیت اجتماعی آزمودنی ها در دوگروه کنترل و آزمایش( مرحله پیش ازمون)……………………………………………………….37
جدول5-4. جدول مقایسه میانگین میزان تفکر قطعی نگر آزمودنی ها در دوگروه کنترل و آزمایش( مرحله پیش ازمون)……………………………………………………….38
جدول6-4. جدول مقایسه میانگین میزان صمیمیت اجتماعی آزمودنی ها در دوگروه کنترل و آزمایش( مرحله پس آزمون)…………………………………………………………39
جدول7-4. جدول مقایسه میانگین میزان تفکر قطعی نگر آزمودنی ها در دوگروه کنترل و آزمایش( مرحله پس ازمون)…………………………………………………………..40
جدول8-4. جدول مقایسه میانگین میزان صمیمیت اجتماعی در دو گروه کنترل(مرحله پیش آزمون) و گروه آزمایش(مرحله پس آزمون)……………………………………………41
جدول9-4. جدول مقایسه میانگین میزان تفکر قطعی نگر در دو گروه کنترل(مرحله پیش آزمون) و گروه آزمایش(مرحله پس آزمون)……………………………………………42

Abstract
To point necessity of instruction skills training “Emotion management’, this research done with topic: Effectiveness group counseling of aggression management based on cognitive reconstructing in increase social intimacy and decrease deterministic thinking among high school boys of shiraz city. The design of this study is quasiexperimental with pretest-posttest control group design. For doing this study staxi-2 to screen instrument performed for 112 high school student. Student who get highest score defined as goal group and then 20 person selected between them and randomly subsistent in two group (). At continue the group counseling aggression management program on cognitive-behavior approach was implemented on experimental group in twelve sessions 90 munities each. Data were collected utilizing three questionnaires: Spielberger inventory (STAXI-2), Social intimacy inventory (MSI) and Deterministic thinking (UNESI & MIRAFZAL). This inventoris has done before and after training. For describing data’s used average and variance. The finding based on the analyze of covariance (ANOVA) revealed that group counseling aggression management had the following effects: 1- anger group counseling based on cognitive reconstructing didn’t cause increase social intimacy’s students. 2- Anger group counseling based on cognitive reconstructing decrease deterministic thinking’s students.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان