انتخاب صفحه

در این تحقیق به اندازه گیری مقاومت مکانیکی اتصالهای جداشدنی  شامل اتصال گوشه ای فلزی و الیت۱ و مقایسه آنها با  اتصالهای ثابت شامل دوبل چوبی، پیچ و بیسکویت چوبی در دو آزمون بار برشی جانبی۲ و کششی در چند سازه تخته فیبر بادانسیته متوسط (MDF)3 پرداخته شده است.

بر اساس استاندارد ASTM D1761 , ، نمونه های مورد آزمایش به شکل ال ، از دو قطعه MDF به ابعاد  که بصورت ال ساخته شدند و تکرار در نظر گرفته شده برای هر تیمار، ۵ نمونه می باشد. تعداد یکصد و شصت نمونه مورد بررسی در این مطالعه عبارتند از: اتصالهای ثابت شامل اتصال دوبل چوبی آجدار با قطرهای mm8 وmm10 آغشته شده با چسب پلی وینیل استات، اتصال پیچ با طول هایmm40 وmm50 ، اتصال بیسکویت چوبی شماره ۱۰ آغشته شده با چسب پلی وینیل استات و اتصالهای جداشدنی شامل اتصال الیت ، اتصال الیت تقویت شده با دوبل به قطرهایmm8 وmm10، اتصال جداشدنی فلزی با خار و بدون خار  تقویت شده با دوبل به قطرهای   mm 8 وmm10 می باشد. در اتصالهای ثابت جهت بررسی تاثیر روکش، از صفحات MDF با روکش و بدون روکش استفاده گردید.

نتیجه مطالعه نشان داد در آزمون بار برشی جانبی وکششی مقاومت اتصال گوشه ای جداشدنی خاردار بیشتر از اتصال گوشه ای جداشدنی بدون خار می باشد، همچنین مقاومت اتصال گوشه ای جداشدنی اتصال الیت با دوبلmm 10 در هر دو آزمون بیشتر از اتصال الیت با دوبلmm8 و اتصال الیت بدون دوبل می باشد. مقاومت اتصال ثابت دوبلmm 10  در هر دو آزمون بیشتر از مقاومت اتصال ثابت دوبلmm8 می باشد. مقاومت اتصال ثابت پیچ cm 5 بدون روکش در هر دو آزمون بیشتر از مقاومت پیچ cm 4 بدون روکش می باشد. بالاترین میزان مقاومت در اتصالهای جداشدنی در آزمون بار برشی جانبی اتصال گوشه ای خاردار با دوبل mm10 و در آزمون کششی اتصال گوشه ای خاردار با دوبلmm 8 تشخیص داده شد. در اتصالهای ثابت در آزمون بار برشی جانبی اتصال دوبل mm10 و در آزمون کششی اتصال پیچ cm5 بدون روکش دارای بالاترین مقاومت هستند. برای اتصال جداشدنی در آزمون بار برشی جانبی تاثیر متقابل خار و قطر دوبل به ترتیب به میزان ۸/۳۰ و ۸۷ درصد است که در افزایش مقاومت این اتصال موثر هستند. طول پیچ و روکش به ترتیب به میزان ۴/۹۰ و ۱/۸۴ درصد در بهبود مقاومت اتصال پیچ در آزمون کششی تاثیر گذار هستند. بر اساس نتایج بدست آمده در آزمون بار برشی جانبی بین تیمار برتر دو گروه، اتصال جداشدنی خاردار با دوبلmm8 (61/191 نیوتن) و اتصال دوبل mm10 (14/135 نیوتن)معرفی گردیدند. در آزمون کششی بین تیمار برتر دو گروه، اتصال جداشدنی خاردار با دوبل mm8 (93/2434 نیوتن) و اتصال پیچcm5 بدون روکش(۷۶/۳۱۵۴۵ نیوتن) تشخیص داده شدند.

بررسی مقاومتهای مکانیکی دو نوع اتصال گوشه ای جداشدنی و مقایسه آنها با اتصالات ثابت

بررسی مقاومتهای مکانیکی دو نوع اتصال گوشه ای جداشدنی و مقایسه آنها با اتصالات ثابت

2         ۱-۱- مقدمه

۳         ۱-۲- عنوان تحقیق

۴         ۱-۳- بیان مساله

۵         ۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق

۶         ۱-۵- اهداف تحقیق

۷         ۱-۶- قلمرو تحقیق

۷         ۱-۷- سوالات و فرضیههای تخصصی

۸         ۱-۸- تاریخچه استفاده ازچوب

۱۰         ۱-۹– تعریف اتصال

۱۱         ۱ -۱۰-ضرورت استفاده ازاتصال

۱۲         ۱-۱۱- عوامل موثر در طراحی اتصال های چوبی

۱۲                  ۱ -۱۱-۱ – چگونگی وضعیت تنش در اتصال

۱۲                  ۱-۱۱-۲ – بررسی نقش جهت الیاف در اعضای اتصال

۱۴                  ۱-۱۱-۳ -تغییر ابعاد اتصال در اثر نوسان رطوبت در اعضای آن

۱۵                  ۱-۱۱-۴ – چگونگی سطح در اتصال های زبانه دار

۱۵         ۱-۱۲- صنعت مبلمان ایران

۱۶                  ۱-۱۲-۱ – بررسی روند واردات مبلمان به ایران

۱۸         ۱ -۱۳- سازه های چوبی در صنعت مبلمان

۱۸                  ۱-۱۳-۱ -مبلمان اسکلت ماسیو(قابی)

۱۹                  ۱-۱۳-۲ -مبلمان اسکلت صفحه ای

۱۹         ۱-۱۴-صفحات فشرده چوبی

۲۰                 ۱-۱۴-۱- وضعیت صفحات فشرده چوبی در کشور

۲۱                         ۱-۱۴-۱-۱- میزان وارداتMDFبه کشور در سال ۱۳۸۹

۲۳                 ۱-۱۴-۲- میزان واردات مبلمان چوبی به کشور در سال ۱۳۸۹

۲۴        ۱ -۱۵-اتصال ثابت در صنعت مبلمان

۲۵                  ۱-۱۵-۱ -اتصال ماسیو

۲۵                           ۱-۱۵-۱ -۱-اتصال طولی

۲۵                           ۱-۱۵-۱ -۲- اتصال عرضی

۲۶                           ۱-۱۵-۱ -۳- اتصال گوشه ای

۲۶                           ۱-۱۵-۱ -۴- اتصال دوبل

۲۷                           ۱-۱۵-۱ -۵-چسب

۳۰                 ۱-۱۵-۲- اتصال فلزی.

۳۰                           ۱-۱۵-۲ -۱- پیــــچ

۳۲                           ۱ -۱۵-۲-۲- میــــــخ و منگنه

۳۳                           ۱-۱۵-۲ -۳- صفحات فلزی اتصال دهنده(پلیت)

۳۷                 ۱-۱۷-۲-تنش

۳۸                 ۱-۱۷-۳- خستگی

۳۸                     ۱-۱۷-۳-۱- فاکتورهای موثر بر خستگی

۳۹                 ۱-۱۷-۴- الاستیسیته

۴۰                 ۱-۱۷-۵- بارهای سرویس

۴۲    فصل دوم

۴۳         ۲-۱-سابقه تحقیق

۵۱    فصل سوم

۵۲         ۳-۱- عوامل تاثیر گذار در تحقیق

۵۳                 ۳-۱-۱- عوامل ثابت

۵۳                        ۳-۱ -۱-۱ – صفحات چند سازه

۵۳                        ۳-۱ -۱-۲ – دمای محیط

۵۴                        ۳-۱ -۱-۳ – ابزار سنجش

۵۴                        ۳-۱ -۱-۴ – شیوه سنجش

۵۵                 ۳-۱-۲- عوامل متغیر

۵۵                        ۳-۱ -۲-۱ – اتصال ها

۵۶          ۳-۲- جامعه آماری

۵۷                 ۳-۲-۱-طرح آماری

۵۷          ۳-۳- طراحی اتصال

۵۸          ۳-۴- ساخت نمونه های آزمونی

۵۸          ۳-۴- ساخت نمونه های آزمونی

۵۸                  ۳-۴-۱- اتصال الیت

۶۰                  ۳-۴-۲- اتصال گوشه ای جداشدنی

۳-۴-۳- اتصال دوبل     ۶۰

۳-۴-۴- اتصال پیچ     ۶۱

۳-۴-۵- چسب     ۶۲

۳-۴-۶- اتصال بیسکویتی     ۶۳

۳    -۵ -آزمون ها      ۶۳

۳-۶- روش تجزیه وتحلیل داده ها     ۶۵

فصل چهارم             ۶۷

 ۴-۱- بررسی تاثیر عوامل متغیر                ۶۸

              ۴-۱-۱-تاثیر مستقل خاردر اتصال گوشه ای جداشدنی آزمون بار برشی جانبی  ۶۸

              ۴-۱-۲- تاثیر مستقل خاردر اتصال گوشه ای جداشدنی آزمون کششی    ۶۹

              ۴-۱-۳- تاثیر مستقل قطردوبل در اتصال گوشه ای جداشدنی آزمون بار برشی   جانبی

              ۴-۱-۴- تاثیر مستقل قطردوبل در اتصال گوشه ای جداشدنی آزمون کششی    ۷۱

              ۴-۱-۵- تاثیر مستقل قطردوبل در اتصال الیت آزمون بار برشی جانبی  ۷۲

              ۴-۱-۶- تاثیر مستقل قطردوبل در اتصال الیت آزمون کششی ۷۴

              ۴-۱-۷- تاثیر مستقل طول پیچ دراتصال ثابت پیچ آزمون بار برشی جانبی  ۷۵

              ۴-۱-۸- تاثیر مستقل طول پیچ دراتصال ثابت پیچ تست کششی ۷۶

              ۴-۱-۹- تاثیر مستقل روکش در اتصال ثابت پیچ آزمون بار برشی جانبی  ۷۷

             ۴-۱-۱۰- تاثیر مستقل روکش در اتصال ثابت پیچ آزمون کششی  ۷۸

             ۴-۱-۱۱- تاثیر مستقل قطردوبل در اتصال دوبل آزمون بار برشی جانبی  ۸۰

             ۴-۱-۱۲- تاثیر مستقل قطردوبل در اتصال دوبل کششی ۸۱

4-       -بررسی تاثیر عوامل متغیر         ۸۲

۴-۲-                 ۱-تاثیر متقابل خار و دوبل در اتصال گوشه ای جداشدنی آزمون باربرشی جانبی ۸۲

             ۴-۲-۲-تاثیر متقابل خار و دوبل در اتصال گوشه ای جداشدنی آزمون کششی    ۸۳

             ۴-۲-۳-تاثیر متقابل طول پیچ و روکش در اتصال پیچ آزمون باربرشی جانبی  ۸۴

۴-۲-۴-تاثیر متقابل طول پیچ و روکش در اتصال پیچ آزمون کششی  ۸۵

۴-۳-تعیین تیمار برتر               ۸۵

۴-۲-۱-اتصالهای گوشه ای جداشدنی در آزمون بار برشی جانبی  ۸۵

۴-۲-۲-اتصالهای گوشه ای جداشدنی در آزمونکششی ۸۷

۴-۲-۳-اتصالهای ثابت در آزمون باربرشی جانبی ۸۹

۴-۲-۴-اتصالهای ثابت در آزمون کششی  ۹۰

۴ -۴-مقایسه میانگین های تیمار برتر اتصال های ثابت و جداشدنی          ۹۲

و

۹۲             ۴-۴-۱- مقایسه میانگین های تیماربرتر اتصال ثابت و جداشدنی در آزمون باربرشی جانبی
۹۳             ۴-۴-۲- مقایسه میانگین های تیمار برتر اتصال ثابت و جداشدنی در آزمون کششی
  ۹۵ فصل پنجم
  ۹۶             نتیجه گیری
  ۱۰۶             پیشنهادات
  ۱۰۷ ضمیمه
  ۱۱۳ منابع

فهرست جداول

میزان واردات MDF و ارزش اظهار شده در شش ماهه نخست سال ۱۳۸۹
فاکتورهای موثر بر خستگی
مشخصات صفحه MDF استفاده شده در این تحقیق
مشخصات دستگاه آزمون
مشخصات پیچ های مورد استفاده در تحقیق
مشخصات چسب مورد استفاده در تحقیق
آمار توصیفی تاثیر مستقل خار آزمون بار برشی
آزمون آماری تاثیر مستقل خار آزمون بار برشی
آمار توصیفی تاثیر مستقل خار آزمون کششی
آزمون آماری تاثیر مستقل خار آزمون کششی
آمار توصیفی تاثیر مستقل قطر دوبل در اتصال گوشه ای آزمون بار برشی
آزمون آماری تاثیر مستقل قطر دوبل در اتصال گوشه ای آزمون بار برشی
آمار توصیفی تاثیر مستقل قطر دوبل در اتصال گوشه ای آزمون کششی
آزمون آماری تاثیر مستقل قطر دوبل در اتصال گوشه ای آزمون کششی
آمار توصیفی تاثیر مستقل قطر دوبل در اتصال الیت آزمون بار برشی
آزمون آماری تاثیر مستقل قطر دوبل در اتصال الیت آزمون بار برشی
آمار توصیفی تاثیر مستقل قطر دوبل در اتصال الیت آزمون کششی
آزمون آماری تاثیر مستقل قطر دوبل در اتصال الیت آزمون کششی
آمار توصیفی تاثیر مستقل طول پیچ آزمون بار برشی
آزمون آماری تاثیر مستقل طول پیچ آزمون بار برشی
آمار توصیفی تاثیر مستقل طول پیچ آزمون کششی
آزمون آماری تاثیر مستقل طول پیچ آزمون کششی
آمار توصیفی تاثیر مستقل روکش در اتصال پیچ آزمون بار برشی
آزمون آماری تاثیر مستقل روکش در اتصال پیچ آزمون بار برشی
آمار توصیفی تاثیر مستقل روکش در اتصال پیچ آزمون کششی
آزمون آماری تاثیر مستقل روکش در اتصال پیچ آزمون کششی
آمار توصیفی تاثیر مستقل قطر دوبل در اتصال دوبل آزمون بار برشی
آزمون آماری تاثیر مستقل قطر دوبل در اتصال دوبل آزمون بار برشی
آمار توصیفی تاثیر مستقل قطر دوبل در اتصال دوبل آزمون کششی
آزمون آماری تاثیر مستقل قطر دوبل در اتصال دوبل آزمون کششی
آنالیز واریانس اتصال گوشه ای شامل خار و دوبل در آزمون بار برشی جانبی
آنالیز واریانس اتصال گوشه ای شامل خار و دوبل در آزمون کششی
آنالیز واریانس اتصال ثابت پیچ در آزمون بار برشی جانبی

آزمون دانکن اتصالهای جدا شدنی آزمون بار برشی جانبی  آنالیز واریانس اتصال های جدا شدنی در آزمون کششی  آزمون دانکن اتصال های جدا شدنی در آزمون کششی  آنالیز واریانس اتصال های ثابت در آزمون باربرشی جانبی   آزمون دانکن اتصال های ثابت در آزمون باربرشی جانبی   آنالیز واریانس اتصال های ثابت در آزمون کششی آزمون دانکن اتصال های ثابت در آزمون کششی

کلیــــــات تحقـــــیق

 

۱ –۱مقدمه         

رشد مصرف وتوسعه صنعت مبلمان در بازارهای مختلف جهان با سهفاکتور رشد اقتصادی،سرانه تولید ناخالص ملی و ساختار فرهنگی کشورها رابطه مستقیم با درجه همبستگی بالا دارد. بر همین اساس با توجه به روند ناگزیر و غیر قابل برگشت توسعه جوامع در دنیا، صنعت مبلمان از جمله صنایع با افق رشد دراز مدت محسوب میشود که هرچند ممکن است با افت های مقطعی مواجه شود، اما برآیند حرکت آن صعودی خواهد بود. به همین دلیل می توان صنعت مبلمان را از مهمترین صنایع استراتژیک در زمینه تولید ثروت و افزایش سرانه تولید ناخالص ملی، در حوزه صنایع بهره مند از تکنولوژی سطح پایین قلمداد کرد. صنعت مبلمان ایران با توجه به برخورداری از مزیت های مناسب ملی، قرار داشتن در میان کشور های صاحب صنعت مبلمان در جهان (به تشخیص موسسات معتبر بین المللی) و قرار گرفتن در نزدیکی عمده بازارهای آینده مصرف مبلمان در جهان (روسیه ، کشورهای خاورمیانه ، کشورهای اروپای شرقی، مرکزی) از تمامی ویژگی های لازم برای توجه و حمایت دولت برخوردار است. با عنایت به پیشرفت روز افزون صنعت صنایع چوب در بخش طراحی و تولید مصنوعات مدرن چوبی، جهت بالا بردن سطح کیفی محصولات نیاز به انجام تحقیق مشهود است. در صنعت مبلمان نیز جهت رسیدن به نتایج مطلوبتر در ساخت مصنوعات و همچنین تلاش برای حفظ بیشتر منابع طبیعی، تحقیقات تخصصی می بایست انجام گیرد تا بتوان هزینه های تولید را کاهش داده و راندمان تولید را نیز بالا برد. صنعت تولید مبلمان و سایر صنایع جانبی و مرتبط با آن از تمامی ویژگی های یک صنعت استراتژیک برای حمایت برنامه ریزی شده و هدفمند دولت با هدف تولید ثروت ملی وایجاد اشتغال برخوردار است. از سویی دیگر صنعت مبلمان از جمله صنایع غیر متمرکز  محسوب می شود و مهمترین ویژگی صنایع غیر متمرکز این است که در اینگونه صنایع تعداد بسیار زیادی از واحدهای کوچک ومتوسط تولیدی مشغول فعالیت هستند و شرکت های بزرگ در ابعادی که بتوانند رهبری صنعت را به دست گرفته و ضمن تعامل با فاکتورهای موثری نظیر دولت روند تحولات صنعت را شکل دهند وجود ندارد[۱].

افزایش تولید مبلمان اسکلت صفحه ای و انتظارات مصرف کنندگان نسبت به استحکام سازه ساخته شده از MDF نیازمند بررسی اتصالهای جداشدنی موجود جهت مشخص شدن مناسبترین آنها از لحاظ مقاومتهای مکانیکی است. با عنایت به اینکه ساخت مبلمان نیاز به اتصال دارد و هر مبلمان با دارا بودن اسکلت یک سازه چوبی محسوب می شود، هر سازه ای به هنگام بهره برداری معمولا از ضعیفترین قسمت آسیب دیده و دچار شکستگی می شود . ضعیفترین قسمت در مبلمان و خصوصا قفسه های چوبی اتصالهای آنهاست که تجزیه و تحلیل مقاومتهای مکانیکی اتصالهای جداشدنی و مقایسه با اتصالهای ثابت در مبلمان اسکت صفحه ای هدف اصلی این تحقیق می باشد. تحقیق حاضر آزمایشاتی در مورد مقایسه مقاومت مکانیکی اتصالهای جداشدنی و اتصالهای ثابت و انتقال بارنهایی به وسیله ی صفحه های انتقال نیرو به اتصال است.

۱ –۲ -عنوان تحقیق  

مقایسه ای انجام پذیرفت تا میزان مقاومت اتصالهای ثابت و جداشدنی محاسبه گردد و بهترین تیمار از لحاظ مقاومت مکانیکی معرفی گردد. با توجه به میزان بالای درخواست مصنوعات اسکلت صفحهای و همچنین نوآوری مورد تقاضا در طرح و مدل این گروه از محصولات، یراق آلات جدید و متنوعی تولید و به بازار عرضه میگردد. از اتصالهای ثابت جهت متصل کردن اعضای سازه استفاده میگردد. از جمله خصوصیات این گروه از اتصالها مقاومت مکانیکی بالا و توزیع تنش مناسب در هنگام بارگذاری است که موجب تحمل اتصال در برابر نیرو می شود و چون اصولا ساخت محصولات اسکلت صفحهای با اتصالهای ثابت مستلزم زمان زیاد در پروسه تولید است لذا از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست. سرعت ساخت و مونتاژ سازه ها با استفاده از اتصالهای قدیمی و ثابت بسیار پایین و زمانبر است و به ماشین آلات متنوع جهت برشکاری و پرداخت نیاز دارد، در حالی که اتصالهای جداشدنی بسرعت و بدون نیاز به ماشین آلات، دو قطعه را بهم متصل میکنند. استفاده از  اتصالهای جداشدنی توجیه اقتصادی و فنی دارد لذا انتخاب بهترین نوع اتصال در این تحقیق مورد بحث است.

  ۱۳-بیان مساله 

در سال ۱۹۵۶ اولین طیف از اتصالهای جداشدنی در آلمان ساخته شد که جنبه آزمایشی و ارزیابی بازار داشت. با استقبال از این محصول و نیاز بازار به اتصال دهنده های جدید، روند تکامل آن تا به امروز ادامه دارد. در صنعت چوب و در بخش محصولات صفحه ای هر روزه شاهد استفاده بیشتر مواد اولیه جدید(چند سازه) از قبیل MDF هستیم که میزان مصرف سالیانه آن هم اکنون در سطح جهان سالانه ۵۰ میلیون متر مکعب و متوسط مصرف جهانی برای هر ۱۰۰۰ نفر ۴/۷متر مکعب می باشد. با عنایت به اینکه استفاده از MDF جهت ساخت مصنوعات چوبی و افزایش سرعت مونتاژ در تولید، نیاز به اتصالهای خاص خود را دارد لذا میبایست جهت انتخاب مناسبترین اتصالها در مصنوعات چوبی اسکلت صفحه ای تحقیقات انجام گردد[۲]. 

اتصالهای ثابت دارای مقاومت مکانیکی بیشتری نسبت به اتصالهای فلزی جداشدنی هستند، اما وقتی صحبت از ساخت سازه های اسکلت صفحه ای می شود اتصالهای ماسیو کاربرد نخواهند داشت و از طرفی مقدار مقاومت مکانیکی اتصالهای فلزی جداشدنی به میزانی هست که جوابگوی نیاز مصنوعات صفحه ای باشد. لازم به ذکر است سرعت ساخت و مونتاژ سازه ها با استفاده از اتصالهای سنتی و ثابت بسیار پایین و زمانبر است و به ماشین آلات متنوع جهت برشکاری و پرداخت نیاز دارد، در حالی که اتصالهای فلزی جداشدنی بسرعت و بدون نیاز به ماشین آلات، دو قطعه را بهم متصل میکنند[۳].

در کارگاههای تولیدی که MDF ماده اولیه مورد استفاده است، از اتصال پیچ جهت مونتاژ محصولات استفاده می شود. استفاده از پیچ بعنوان اتصال دهنده، سبب شکاف خوردگی در ضخامت صفحات MDF و نهایتا افت کیفیت محصول و کاهش مقاومت های مکانیکی آن هنگام کاربرد          می گردد. از سویی دیگر چون اتصال پیچ میبایست از قسمت رویه سطح به عمق ضخامت پیچانده شود  شیار ایجاد شده در سطوح محصول جهت عبور پیچ موجب زشتی و نازیبایی سطح کالا در آن نقطه      می گردد.   

اتصالهای مورد بحث در این تحقیق، برطرف کننده عیوب اتصال پیچ است . مزیت این نوع از اتصال در مخفی بودن آن پس از نصب و عدم ایراد خدشه به سطح کالاست. همچنین پیچ های مورد استفاده جهت این اتصالها موجب شکاف و ترک خوردگی صفحات MDFنخواهد شد. این نوع از اتصالها را می توان برای اتصال دادن هر نوع مصنوعی حتی در صنایع دیگری غیر از صنعت چوب و مبلمان بکار برد. مزیت بسیار مهم در استفاده از اتصالهای جداشدنی این است که با عنایت به وضعیت سکونت آپارتمانی بیشتر افراد جامعه و دشواری جابجایی اشیای حجیم، سازه ساخته شده با اتصالهای جداشدنی را می توان بارها دمونتاژ و در محل دیگری مونتاژ نمود و می توان گفت مبلمان با قابلیت بسته بندی و مونتاژ در محل استفاده بیشتر مورد تقاضا و استقبال مصرف کنندگان است. در این تحقیق از اتصالهای جدید مورد مصرف در صنایع مبلمان جهت مقایسه مقاومتهای مکانیکی با اتصالهای ثابت استفاده خواهد شد.با عنایت به اینکه استفاده از MDF جهت ساخت مصنوعات چوبی و افزایش سرعت مونتاژ در تولید، نیاز به اتصالهای خاص خود را دارد لذا میبایست جهت انتخاب مناسبترین اتصالهای مورد نیاز در مصنوعات چوبی اسکلت صفحه ای تحقیقات انجام گردد. تا کنون طرحهای شکیل و با مقاومت مکانیکی مناسبی به بازار عرضه شده است. با پیدایش صفحات فشرده ای از قبیل  MDF  اتصالهای چوبی مرسوم در گذشته جوابگوی این طیف از مواد نبود.   

۱۴-اهمیت و ضرورت تحقیق

 با عنایت به پیشرفت روز افزون صنعت صنایع چوب چه در بخش تولید ماشین آلات پیشرفته تولید مبلمان و چه در بخش طراحی و تولید مصنوعات مدرن چوبی، جهت بالا بردن سطح کیفی محصولات نیاز به انجام تحقیق مشهود است. همچنین جهت رسیدن به نتایج مطلوبتر در ساخت مصنوعات و همچنین تلاش برای حفظ بیشتر منابع طبیعی،  تحقیقات تخصصی می بایست انجام گیرد تا بتوان هزینه های تولید را کاهش داده و راندمان تولید را نیز بالا برد. افزایش تولید مبلمان اسکلت صفحه ای و انتظارات مصرف-کنندگان نسبت به استحکام سازه ساخته شده از MDF  نیازمند بررسی اتصالهای جداشدنی موجود جهت مشخص شدن مناسبترین آنها از لحاظ مقاومتهای مکانیکی است.


مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحات فایل : 113

دانلود بخشی از بررسی مقاومتهای مکانیکی دو نوع اتصال گوشه ای جداشدنی و مقایسه آنها با اتصالات ثابت

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید