مقدمه :

 پیش از دهه 70، دنیای صنعتی به سمت روش هایی جذب شده بود که بر مبنای دانش کار می کردند . تلاش های بسیاری در این زمینه به عمل امده و نتهیج قابل توجهی هم بدست امده بود . اما به دلیل موانعی که در راه کسب دانش افراد خبره وجود داشت ، ایجتد سیستم های مبتنی بر دانش با اشکال مواجه شده بود . بنابراین تکنولوژی سیستم های خبره ، عملا جایی در دنیای اقتصادی باز نکرده بودتحصیل دانش که عبارت است از انتقال و تبدیل از یک منبع دانش به یک برنامه و نخستین ومهم ترین گام در ایجاد سیستم خبره به شمار می رود ، یکی از موانع موجود بر سر راه ایجاد سیستم خبره بوده . مشکلاتی از قبیل عدم وجود مدیریت و سازماندهی ، چگونگی کد کردن دانش ، تطبیق دانش انسانی با شکل کامپیوتر ی ، گسترش سیستم از محدوده اولیه ، ایجاد تغییرات روی سیستم موجود وارزیابی سیستم موجب شده بود تا تحصیل دانش بعنوان یک تنگنا مطرح باشد . محققان روش های مختلفی را جهت کنترل این فرایند ابداع کردند . این روش ها عمدتا برای تولید سیستم خبره به کار می رفتند ، اما بطور کامل عملی نبودند و از انجا که دامنه دانش همواره رو به گسترش بود ، باید سیستم مبتنی بر دانش نیز می توانستند بطور همزمان گسترش یابند و دانش جدید را در برگیرند . اما روش های اولیه تحصیل دانش چنین قابلیتی را فراهم نمی کردند و چرخه حیات ایجاد سیستم را بطور کامل پوشش نمی دادند . علاوه بر این کیفیت مناسبی هم ارائه نمی دادند .به موازات کار محققین ، تولید کنندگان محصولات نرم افزاری هم در دنیای اقتصاد ، مولد های سیستم خبره را ارائه کردند . این مولد ها که اولین نسل از ابزار های تولید سیستم خبره به شمار می روند ، با ایجاد توضیحات در مورد پاسخ سیستم ف از گسترش سیستم حمایت می کردند ، یافتن بخش هایی از پایگاه دانش که بر اثر افزودن یا کتهش دانش ف اختلال پیدا می کردند ، اسانتر می شد این نرم افزار ها به دلیل نتایج سریع و عینی که بوجود می اورند ، برای مدتی مورد توجه دنیای اقتصادی قرار گرفتند . اما در دراز مدت مشخص شد که این ابزار ها فقط در زمینه طراحی شده قابل استفاده اند و حتی از اجزاء انها نمی توان جهت طراحی سیستم های جدید ، بهره برد . به همین دلیل ، نخستین مولد های سیستم خبره نیز با شکست مواجه شدند .بنابراین ضروری به نظر می رسید که ابزار هایی ساخته شود ، مرکب از روش های تحصیل دانش و نتایج حاصل از کار مولد های سیستم خبره ف مدلسازی ، یکی از روش های تحصیل دانش بود که دانش مورد نیاز را استخراج کرده پس از تجزیه و تحلیل و ترکیب ، نهایتا مدلی را ایجاد می کرد . مدل تولید شده ، نمایش مناسبی از دامنه بود که در مرحله بعد ، جهت طراحی و تولید سیستم ، مورد استفاده قرار می گرفت . رفته رفته سعی شد کلیه بخش های تولید سیستم اعم از مدلساز ی ، طراحی و توسعه سیستم ، به صورت خودکار در اید . سپس با افزودن جوانب مختلف در مهندسی نرم افزار ، ابزار هایی بوجود امد که بتدریج تکامل یافتند و کیف مطلوب را ایجاد کردند .

فهرست مطالب

  بخش اول – تحصیل دانش تنگنایی در ایجاد سیستم خبره
6 1-1-مروری بر سیستم خبره
7 1-2- شناسایی دانش
7 1-2-1- طبیعت دانش
9 1-2-2- طبقه بندی دانش
10 1-3- مفهوم تحصیل دانش
10 1-4- فرایند تحصیل دانش
13 1-5- مرتحل تحصیل دانش
16 1-7-1- عدم وجود مدیریت و سازماندهی
19 1-7-2- تبدیل کردن دانش از شکل صورت جلسه به فرم کد
20 1-7-2-1- انطباق دانش انسانی بر دانش کامپیوتری
21 1-7-3- انعطاف پذیری دانش
22 1-7-3-1- تقسیم بندی جهت ایجاد تغییرات
23 1-7-3-2- مستند سازی جهت ایجاد تغییرات
ابزار های تحصیل دانش برای محیط های ویژه1

بخش دوم – تحصیل دانش خودکار بر اساس روش مدلسازی

    1-2- مدلسازی دانش       25

1-1-2- نمایش دهی میانجی گرانه      26

2-1-2- نمایش دهی میانه    28

2-2- قالبی برای مدلسازی          30

3-2- تحصیل دانش برمبنای مدلسازی       33

4-2-         تحصیل دانش به صورت خودکار         34

1-4-2- ابزرامند گرا      35

2-4-2- ابزارهای با معماری انتزاعی        36

3-4-2- ابزارهای سازمانی      39

5-2- مزایا و معایب ابزارهای تحصیل دانش    42

5-2- ابزارهای ترکیبی     53

6-2- تحصیل دانش در آینده  5 5

نتیجه گیری   55

منابع و ماخذ     61

چکیده انگلیسی     62

ابزار های تحصیل دانش برای محیط های ویژه2

hayes roth

فرایند ایجاد و توسعه یک سیستم خبره ، تحت عنوان مهندسی دانش مطرح می شود .طبق تعریف (1983) ایجاد یک سیستم خبره عبارت است از تولید سیستم خبره بعنوان ابزار و تولید روش هایی برای توسعه ان . طبق تعریف kahn ( 1985) هدف از مهندسی دانش ،فرایند کسب کردن دانش از فرد خبره در حوزه کار سیستم است و دریافت اینکه چگونه فرد خبره فرایند ها را کنترلو پیش بینی می کند . نتیجه نهایی مهندسی دانش باید قوی بوده ، روی کارایی سیستم خبره تاثیر به سزایی داشته باشد .مهندسی دانش ، فرد مسوولی است که وظیفه ترکیب کردن و یا ساختن سیستم خبره را بر عهده دارد . مهندس دانش باید دانش مورد نیاز را بگیرد ، ترکیب مناسبی را ارائه دهد ، مکانیسمی جهت نمایش دانش پیشنهتد کند و رکورد های مناسب را به گونه ای نگهداری نماید که دانش قابل رد یابی باشد .خبره ، فردی است که در زمینه مورد نیاز مهارت دارد و قادر است دانش خود را ارائه دهد. در برخی موترد لازم است از چند فرد خبره جهت همکاری دعوت به عمل اید تا با ترکیب مهارت های انها ، دانش مورد نیاز استخراج گردد .کلید کار سیستم خبره ، دانش است وبدون دانش سیستم خبره بی معناست . بنابراین بدست اوردن و تحصیل دانش مهم ترین بخش از توسعه سیستم خبره و در عین حال مشکل بر انگیزترین قسمت ان است . طبق تعریف hayes –roth (1983) تحصیل دانش عبارت است از انتقال و تبدیل مهارت ، از یک منبع دانش مانند انسان خبره ، استاد خبره ، وغیره به یک برنامه . این تعریف ، فرایند دو گانه استخراج دانش از سطح خبره یا از تجربه ها و ترجمه ها ان به قواعد را بیان می کند .

پیش از پرداختن به جزئیات مربوط به تحصیل دانش ، ابتدا لازم است مفهوم دتنش که واحد عملیاتی تحصیل دانش می باشد ، شناسایی گردد .


مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان