انتخاب صفحه

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین میزان آمادگی جسمانی، درصد چربی بدن و چربی های سرم خون و تفاوت آن در دانش آموزان پسر 13-15 ساله دوره راهنمایی شهری و روستایی بود. به همین منظور 60 دانش آموز پسر از مدارس راهنمایی شهرستان جوانرود با دامنه سنی 13-15 سال از دو گروه شهری (30نفر) و روستایی (30 نفر) انتخاب شدند. میانگین سنی، قد و وزن گروه شهری به ترتیب 0.778 = 13.97 سال، 9.579 = 157.20 سانتی متر و 8.159 = 44.70 کیلوگرم و میانگین سنی، قد و وزن گروه روستایی به ترتیب 0.83 = 14 سال، 7.803 = 153.73 سانتی متر و 9.225 = 40.17 کیلوگرم بود به منظور انجام این تحقیق از آزمون برتر ایفرد که شامل آزمون های دراز و نشست، بارفیکس اصلاح شده، انعطاف پذیری و دو 530 متر می باشد. جهت سنجش میزان آمادگی جسمانی دو گروه استفاده شد و همچنین جهت بدست آوردن درصد چربی بدن از دستگاه کالیپر و با استفاده از فرمول دو نقطه ای (سه سر بازو-ساق پا) لومان و اسلانر استفاده گردید و میزان چربی های سرم خون نمونه ها بر اساس نمونه خونی که در آزمایشگاه پزشکی از آن ها گرفته شد، به دست آمد. ابزار اندازه گیری شامل آزمون برتر ایفرد، دستگاه کالیبر و نمونه خونی آزمودنی ها بود. جهت تجزیه و تحلیل آماری، از آزمون تی مستقل برای مقایسه متغیر های بین دو گروه و از آزمون همبستگی پیرسون برای ارتباط بین گروهی متغیرها استفاده گردید و نتایج زیر حاصل شد(0.05 = α).

بین میانگین نمرات آمادگی جسمانی در دو گروه شهری و رستایی، اختلاف معناداری به نفع گروه روستایی مشاهده شد (0.05 => p). بین میانگین درصد چربی بدن دو گروه شهری و روستایی اختلاف معناداری به نفع گروه روستایی مشاهده شد (0.05 => p) (گروه روستایی درصد چربی خون کمتری داشتند). بین متغییر های چربی سرم خون (HDL,LDL,TG,TC) دو گروه شهری و روستایی، فقط در دو فاکتور HDL و TC اختلاف معناداری به نفع گروه روستایی مشاهده شد (0.05 => p) (گروه روستایی مقادیر بیشتری HDL و TC نسبت به گروه شهری داشتند). بین سطح آمادگی جسمانی و درصد چربی بدن دو گروه شهری و روستایی ارتباط معناداری در هر دو گروه شهری (0.069=r) و روستایی (0.211=r) مشاهده نشد. بین سطح آمادگی جسمانی و چربی های سرم خون دو گروه شهری و روستایی فقط بین میانگین آمادگی جسمانی با HDL دو گروه شهری (0.410=r) ارتباط مستقیم معناداری مشاهده شد (0.05=>p) و در گروه روستایی هیچ ارتباط معناداری پیدا نشد. بین درصد چربی بدن و چربی های سرم خون دو گروه شهری و روستایی، فقط بین درصد چربی بدن با TG در گروه شهری (0.367 = r) ارتباط مستقیم معناداری مشاهده شد (0.05 =>p)

واژه های کلیدی: آمادگی جسمانی، درصد چربی، دانش آموزان، شهری، روستایی

فهرست

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه  2

بیان مساله  3

ضرورت و اهمیت تخقیق  5

اهداف تحقیق  6

اهداف کلی  6

اهداف تخصصی  6

فرضیه های تحقیق  6

محدودیت های تحقیق  7

محدودیت های قابل کنترل 7

محدودیت های غیرقابل کنترل  7

تعاریف واژه ها و اصطلاحات  7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه  10

مبانی نظری  10

پیشینه تحقیق  13

مروری بر تحقیقات داخلی  13

مروری بر تحقیقات خارجی  14

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه 24

نوع تحقیق  24

جامعه آماری  24

نمونه آماری و روش نمونه گیری  24

متغییرهای تحقیق  25

متغییر مستقل  25

متغییر وابسته  25

ابزار گردآوری اطلاعات  25

فرمول 3-1  25

وسایل و تجهیزات جمع آوری اطلاعات  26

روش جمع آوری اطلاعات  26

روش اجرای تحقیق  27

روش های آماری  29

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه   31

توصیف متغییرها  31

بررسی فرضیه های تحقیق و ارائه نتایج  38

فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها

مقدمه 47

خلاصه و نتایج تحقیق   47

بحث و بررسی 48

نتیجه گیری کلی  52

پیشنهادات 53

منابع  54

فهرست پیوست

پرسشنامه سلامت  60

فهرست جداول

جدول 2-1-خلاصه ای از تحقیقات داخل کشور  19

جدول 2-2-خلاصه ای از تحقیقات خارج از کشور  20

جدول 4-1-مشخصات آنتروپومتریکی دو گروه شهری و روستایی  31

جدول 4-2-توصیف آماری متغیرها  32

جدول 4-3-توصیف آماری متغیرهای آمادگی جسمانی  32

جدول 4-4-نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف  33

جدول 4-5-نتایج آزمون لوین  33

جدول 4-6-مقایسه میانگین نمرات آمادگی جسمانی دو گروه  38

جدول 4-7-مقایسه میانگین رکوردهای درصد چربی بدن دو گروه  38

جدول 4-8-مقایسه میانگین فاکتورهای چربی سرم خون دو گروه  39

جدول 4-9-ارتباط بین آمادگی جسمانی و درصد چربی بدن گروه شهری  40

جدول 4-10-ارتباط بین آمادگی جسمانی و درصد چربی بدن گروه روستایی  41

جدول 4-11-ارتباط بین آمادگی جسمانی و چربی های سرم خون گروه شهری  41

جدول 4-12-ارتباط بین آمادگی جسمانی و درصد چربی بدن گروه روستایی  43

جدول 4-13-ارتباط بین درصد چربی بدن و چربی های سرم خون گروه شهری  44

جدول 4-14-ارتباط بین درصد چربی بدن و چربی های سرم خون گروه روستایی  45

فهرست نمودارها

نمودار 4-1-میانگین دراز و نشست دو گروه  34

نمودار 4-2-میانگین بارفیکس دو گروه  34

نمودار 4-3-میانگین دو 540 متر دو گروه  35

نمودار 4-4-میانگین انعطاف پذیری دو گروه  35

نمودار 4-5-میانگین درصد چربی بدن دو گروه  36

نمودار 4-6-میانگین چربی های سرم خون دو گروه  36

نمودار 4-7-میانگین نمره آمادگی جسمانی دو گروه  37

نمودار 4-8-ارتباط آمادگی جسمانی با درصد چربی بدن گروه شهری 42

نمودار 4-9-ارتباط درصد چربی بدن با چربی های سرم خون گروه شهری  44


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از رابطه بین آمادگی جسمانی، درصد چربی بدن و چربی های سرم خون و تفاوت آن ها در دانش آموزان 13 تا 15 ساله راهنمایی شهری و روستایی

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید