انتخاب صفحه

مقدمه

سیکلودکسترین ها از خانواده الیگوساکاریدهای حلقوی هستند که از پیوند 4( →1)α گلیکو پیرانوز تشکیل می شوند. بسته به تعداد واحدهای گلیکوپیرانوز ( 6، 7 و8 واحد) سیکلودکسترین ها به صورت β ، α و γ سیکلودکسترین موجود می باشد. سیکلودکسترین ها به عنوان آمیلازهای حلقوی ،مالتوزهای حلقوی و دکسترین های اسکاردینگر نیز نام گرفته اند[1].
نحوه قرارگیری گروههای هیدروکسیل موجود درساختار سیکلودکسترین به گونه ای است که سطح بیرونی آن هیدروفیلیک و سطح داخلی به دلیل حضور گروههای اکسیژن با جفت الکترون غیر پیوندی هیدروفوبیک می باشد. این ساختار جالب سیکلودکسترین که امکان حبس مولکولهای مهمان مناسب را دارد، کاربردهای ویژه ای را برای سیکلودکسترین فراهم می کند

.

آشنایی با سیکلودکسترین ونحوه عملکرد آن و کاربرد های آن در نساجی

آشنایی با سیکلودکسترین ونحوه عملکرد آن و کاربرد های آن در نساجی

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

.چکیده………………………………………………………………………………………1.
.مقدمه……………………………………………………………………………………..2

فصل اول:آشنایی با سیکلودکسترین ونحوه عملکرد آن

مشاهداتی در مورد تشکیل تعدادی مواد کریستالی ناشناس در ساختار نشاسته با احیا آن در1891 گزارش گردید. ویلرز1نویسنده فرانسوی می پنداشت که این مواد نوعی از سلولز هستند و آن را سلولزین2 نامید .پانزده سال بعد، میکروبیولوژیست استرالیایی3 با تحقیق در مورد میکروارگانیسم های موثر بر غذا دریافت،با رشد میکروارگانیسمی تحت عنوان باسیلوز ماسرانز4 در محلول نشاسته، دو ماده کریستالی متمایز ایجاد می شود .از آن جا که بیشتر خواص آنها مشابه نشاسته تغییر یافته بود،آنها را دکسترینαوβ کریستالی نامیدند، البته ساختار شیمیایی آنها شناخته نشده بود ودرآن زمان مشخص نبود که نشاسته ماکرومولکولی شامل هزاران واحد گلیکوپیرانوز است[2].
فرودنبرگ5 وهمکارانش ساختار حلقوی این دودکسترین را در اواسط دهه 1930 شرح دادند. این 45 سال یعنی از1936-1891در تاریخ سیکلودکسترین ها را مرحله کشف6 نام نهادند[2].
در دهه 1930 فرودنبرگ وگروهش، بر اساس آزمایشات و مشاهدات منتشر شده کریر7 بحثی در مورد دکسترین های کریستالی حاصل از واحدهای مالتوز با پیوند α4( →1) گلایکوساید مطرح کردند. در 1936 ساختار حلقوی برای دکسترین های کریستالی فرض گردید. در 1942 ساختارهای β,α- سیکلودکسترین به کمکX-ray تعیین گردید. در سالهای1950-1948γ- سیکلودکسترین کشف شد و ساختار آن توسط X-ray مشخص گردید[2].
با شروع دهه 1950 دو گروه به رهبری فرانس1 وکرامر2 روی تولید آنزیمی سیکلودکسترین ها، تفکیک آنها به ترکیبات خالص و تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آنها کار کردند. در حالی که کرامر روی خواص کمپلکس های داخلی3 حاصل از دکسترین های حلقوی کار می کرد، فرانس کشف کرد که سیکلودکسترین های بزرگ تری هم وجود دارند و احتمال وجود ξ ، ζ، δ وη- سیکلودکسترین ها مورد بررسی قرار گرفت. ویژگی قابل توجه سیکلودکسترین ها توانایی آنها در تشکیل کمپلکس های داخلی با چندین ترکیب بود[2].
از ساختار X-ray به دست آمده به نظر می رسید که در سیکلودکسترین ها گروههای هیدروکسیل ثانویه ( 2C3 ,C) در لبه های پهن تر حلقه و گروههای هیدروکسیل اولیه ( 6C) در لبه دیگرآن واقع شده اند و هیدروژن های 3C و 5C غیرقطبی و اکسیژن ها با پیوند اتری در داخل مولکولهای مخروط شکل قرار گرفته اند .این نتایج، یک مولکول با سطح بیرونی هیدروفیلیک که قابلیت حلالیت در آب را دارد و یک حفره غیرقطبی که یک ماتریس هیدروفوبیک است، را نشان می دهد که به عنوان یک میکرو محیط نامتجانس توضیح داده می شود[1].
مهمترین کاربرد سیکلودکسترین ها را در فرمولاسیون دارو نشان دادند. با استفاده از چندین نمونه ،حفاظت آسان مواد اکسیدشدنی در مقابل اکسیداسیون اتمسفری، افزایش حلالیت داروهای باقابلیت انحلال پایین، کاهش فراریت مواد بی ثبات را نشان دادند[2].
فرانس روی مسمومیت سیکلودکسترین ها کارکرد و ازکربوهیدرات همراه β- سیکلودکسترین غذای رژیمی تهیه کرد. با توجه به اینکه موش ها مواد سمی را از طریق بوکشیدن تشخیص می دهند از خوردن این رژیم ممانعت می کردند و بعد از خوردن مقدار کمی از آن ظرف یک هفته مردند اما مرگ آنها را می توان مربوط به مواد آلی موجود و ناخالصی های دیگر دانست. چرا که در دفعات بعدی مقدار بیشتری از سیکلودکسترین ها به آنها خورانده شد که هیچ گونه امتناعی از طرف آنها مشاهده نگردید[2].
تا پایان دهه 1960 روشهایی برای آماده سازی سیکلودکسترین در مقیاس آزمایشگاهی و برای تعیین ساختار فیزیکی و خواص شیمیایی سیکلودکسترین ها به کار گرفته شد و سه نکته عنوان گردید:
– سیکلودکسترین ها مولکولهای جالبی هستند که می بایست مطالعات بیشتری روی آنها صورت گرفته شود و امکان کاربردهای صنعتی را نیز دارند.
– سیکلودکسترین ها مواد گرانی هستند و دسترسی به آنها فقط در مقادیر کم مناسب است.
– ظاهراَ سیکلودکسترین ها سمی به نظر می آمدند[2].
در دهه 1 970 مطالعات رضایت بخشی در بررسی مسمومیت سیکلودکسترین ها انجام شد که مشخص گردید هیچ گونه مسمومیت ذاتی در کمپلکس های خالص سیکلودکسترین ها وجود ندارد. به طور کلی طی مطالعات انجام شده روی مسمومیت سیکلودکسترین دریافتند که سیکلودکسترین های طبیعی و مشتقات هیدروفیلیک آنها فقط توانایی نفوذ به غشاء چربی دوست را دارند. همه مطالعات نشان می دهد که سیکلودکسترین ها سمی نیستند[1].

ساختاروابعاد سیکلودکسترین

ساختاروابعاد سیکلودکسترین

1-1:شناخت سیکلودکسترین…………………………………………………………… 4
1-2: خواص سیکلودکسترین ها…………………………………………………………. 6
1-2-1:ساختار ظاهری……………………………………………………………………. 6
1-2-2:مشتقات سیکلودکسترین………………………………………………………… 8
1-3:تشکیل کمپلکس داخلی…………………………………………………………….. 10
1-4:معادلات ترمودینامیکی………………………………………………………………. 14
1-4-1:اثر دما ………………………………………………………………………………17
1-5: عوامل مؤثر بر تشکیل کمپلکس………………………………………………….. 18
1-5-1:دینامیک محلولها………………………………………………………………….. 18
1-5-2:اثر حرارت………………………………………………………………………….. 19
1-5-3:حلالهای مورد استفاده………………………………………………………….. 19
1-5-4:اثر آب…………………………………………………………………………….. 19
1-6:تکنیک های کمپلکس سازی………………………………………………………. 20
1-6-1:رسوب مشترک…………………………………………………………………… 20
1-6-2:کمپلکس سازی آبکی………………………………………………………….. 20
1-6-3:کمپلکس سازی خمیری……………………………………………………….. 21
1-6-4:مخلوط کردن وحرارت در محیط مرطوب………………………………………… 21
1-6-5:اکسترژن………………………………………………………………………….. 21
1-6-6:مخلوط خشک…………………………………………………………………….. 22
1-7:خشک کردن کمپلکس ها ………………………………………………………….22
1-7-1:مهمان با فراریت بالا ……………………………………………………………..22
1-7-2:خشک کردن اسپری…………………………………………………………….. 22
1-7-3:خشک کردن در دمای پایین…………………………………………………….. 22
1-8:رهایش……………………………………………………………………………… 23

فصل دوم:کاربردهای سیکلودکسترین

یکی از ضرورت های استفاده از سیکلودکسترین در فرآیندهای آرایشی است که در پایداری و کنترل عطر و بهبود پروسه تبدیل یک جزء مایع به ساختار جامد قابل توجه است. کاربردهایی در تولید خمیردندان، کرم پوست، نرم کننده جامد و مایع پارچه، حوله و دستمال کاغذی و … دیده می شود[1].
فعل و انفعالات سیکلودکسترین با مهمان یک سد انرژی بالا برای غلبه بر بی ثباتی مهمان ایجاد می کند ،برای پایداری عطر ، سیکلودکسترین در حضور فسفات کلسیم بکار می رود [1]. ترکیب دترجنت ماشین ظرفشویی و لباسشویی با سیکلودکسترین می تواند بوی نا مطبوع موجود در مراحل شستشو را از بین ببرد. هیدروکسی پروپیل β- سیکلودکسترین به تنهایی و یا در ترکیب با اجزاء دیگر فعالیت ضدمیکروبی را بهبود می دهد. سیکلودکسترین ها در خمیردندان های بر پایه سیلیکون قابلیت تری کلوسان (یک ضدمیکروب) را به مقدار سه برابر افزایش می دهد. سیکلودکسترین ها در تهیه کرمهای ضدآفتاب با نسبت 1:1 (ضدآفتاب/ هیدروکسی پروپیل β- سیکلودکسترین) به کار میروند که حفره سیکلودکسترین ،واکنش بین فیلتر uv و پوست و کاهش اثر فرمولاسیون را محدود می کند[1].
2-2 :سیکلودکسترین و مواد غذایی :
سیکلودکسترین ها در فرمولاسیون غذا برای نگهداری طعم یا رهایش طعم بکار می روند . بیشتر طعم های طبیعی و مصنوعی روغن ها یا مایعات تبخیر شونده هستند و در کمپلکس با سیکلودکسترین ها طی تکنیک های اینکپسوله کردن برای محافظت طعم بکارمی روند. آنها می تواند برای کاهش کلسترول از محصولاتی چون شیر، کره و تخم مرغ ها نیز به کار گرفته شود. سیکلودکسترین ها مانند مولکولهای کپسو له شده عمل می کنند و عطر و طمع غذا در تمام روشهای فریز کردن و مایکروویو حفظ می شود[1]
2- 3: سیکلودکسترین و صنعت کشاورزی و شیمی:
سیکلودکسترین هاکمپلکس هایی باتنوع بسیار در تولید مواد کشاورزی مثل علف کش ها، ضد حشرات، قارچ کش ها و تنظیم کننده رشد را تشکیل می دهند .
در صنعت شیمی تعداد آزمایشات انجام شده به کمک سیکلودکسترین در حال افزایش است. سیکلودکسترین ها برای جداسازی ایزومرها، به عنوان کاتالیزور واکنش و برای برطرف کردن مسمومیت بکار می روند و همچنین در آنالیز اسپکتروسکوپی نیز استفاده می شوند. در مطالعات رزونانس مغناطیسی هسته1 سیکلودکسترین ها می توانند به عنوان عوامل شیفت دهنده عمل کنند. در الکتروشیمی نیز سیکلودکسترین ها به عنوان پوشش ترکیبات آلوده به مواد رادیواکتیو بکار می روند[1].
آلودگی زیست محیطی در سنتز محصولات کشاورزی در کمپلکس با سیکلودکسترین به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد[2].
2- 4: سیکلودکسترین ها و داروسازی:
بیشترین زمینه مطالعاتی کاربرد سیکلودکسترین ها در صنعت داروسازی به ویژه استفاده از سیکلودکسترین ها در فرمولاسیون دارو بوده است. یک ماده دارویی به دلیل داشتن سطح خاصی از حلالیت در آب به سرعت به غشاء سلولی می رسد اما برای عبور از غشاء نیاز به هیدروفوبیک بودن دارد. یکی از خواص منحصر به فرد سیکلودکسترین قابلیت آنها در افزایش رهایش دارو از غشاء بیولوژیکی است. سیکلودکسترین ها مولکولهای با وزن مولکولی 1000تا1500 با سطح خارجی هیدراته شده هستند و مولکولهای سیکلودکسترین تحت شرایط نرمال به طور موفقیت آمیزی به غشاء بیولوژیکی نفوذ خواهند کرد. این طور دریافت شده که سیکلودکسترین ها به عنوان کریر با نگه داشتن مولکولهای دارو در
محلول عمل می کنند و آنها را به سطوح غشاء بیولوژیکی مثل پوست یا مخاط می رسانند، که در غشاء از دارو جدا می شوند. غشاء نسبتاَ چربی دوست افینیته کمی به سیکلودکسترین هیدروفیلیک دارد و بنابراین سیکلودکسترین ها در غشاء بیرونی مثل سیستم حمل کننده مایع باقی می مانند .افزایش دهنده های نفوذی معمولی مثل الکل ها، اسیدهای چرب، لایه های چربی بیولوژیکی را تخریب می کند. اما سیکلودکسترین ها به عنوان افزایش دهنده نفوذ همراه با افزایش دسترسی به دارو درسطح بیولوژیکی عمل می کنند[1]. اصولاَ عوامل فعال داروسازی در آب حل نمی شوند و سیستم فرمولاسیون مرسوم برای داروی نامحلول شامل یک حلال آلی، سطح فعال ها و شرایط pH شدید است که باعث تحریک یا واکنش نامطلوب می شود. سیکلودکسترین ها مخاط و پوست را تحریک نمی کنند و مزایای چون پایداری ترکیبات فعال، کاهش تبخیر مولکولهای دارو و مخفی کردن بوی بد و جایگزینی مزه های بهتر را دارد[1]. حلالیت ایتراکنازول1 ضعیف است،تا جایی که آماده سازی آن برای محلول مائی قابل تزریق بی نتیجه است. از فرمولاسیون آن با هیدروکسی پروپیل β- سیکلودکسترین یک محلول تزریقی تهیه شد، که تحت تحت عنوان اسپرانکس2 وارد بازار گردید[2].
سیکلودکسترین ها برای بهبود پایداری مواد در برابر هیدرولیز، اکسیداسیون، حرارت، نور و نمک های فلزی به کار می روند. وارد کردن ترکیبات محرک در سیکلودکسترین ها می تواند از مخاط معده در مصرف دارو از طریق دهان محافظت کند و کاهش خطرات پوستی نیز درمصارف پوستی مشاهده می شود[1].
برمید دکسترامتورفان دارویی تلخ است، با استفاده از سیکلودکسترین مزه تلخ آن تا سطحی کاهش می یابد، که می تواند با ترکیبات معطر شیرین پوشش داده شود. کریتیزین3 دارویی تلخ ضد آلرژی است، وقتی با β- سیکلودکسترین فرمولاسیون می شود، مزه تلخ آن برطرف می شود[2].

2-1: سیکلودکسترین و لوازم آرایشی………………………………………………….25
.2-2: سیکلودکسترین و مواد غذایی…………………………………………………..26
2-3: سیکلودکسترین و صنعت کشاورزی و شیمی………………………………….26
.2-4: سیکلودکسترین و داروسازی……………………………………………………..26
.2-5: سیکلودکسترین و صنعت نساجی………………………………………………27

فصل سوم:شاخه شدن سیکلودکسترین و مشتقات آن روی کالای نساجی

به منظور تثبیت دائمی انواع مشتقات روی سیکلودکسترین آزمایشاتی از طریق قرار دادن گروههای مؤثر روی سطح الیاف ، مانند قرار دادن مشتقات راکتیو روی الیاف سلولزی و مشتقات هیدروفوبیکی روی الیاف مصنوعی (کوپلیمر استایرن –پلی استر) و مشتقات اصلاح کننده آنیونی وکاتیونی روی پارچه های پلی آمیدی انجام گرفته است.
سیکلودکسترین عموماَ قادر به واکنش همزمان با دو یا چند ترکیب حاوی گروههای هیدروکسی با آماده سازی پلمیر سیکلودکسترین هستند. ترکیبات دو عاملی مثل دی ایزوسیانات1 یا دی اپوکسی ها2 برای این منظور مناسب می باشند ولی حلالیت را کاهش می دهند. بنابراین ترکیبات دو عاملی در تکمیل متداول که آب به عنوان واسطه بکار می رود نمی توانند استفاده شوند. به منظور پیوند شیمیایی سیکلودکسترین به الیاف با قابلیت تشکیل کمپلکس های ظرفیتی از چند طریق عمل می شود[5]. – شاخه شدن الیاف با مشتقات سیکلودکسترین: N ) CD-NMA- میتول اکریل آمید سیکلودکسترین ) و CD-MCT (منوکلروتری آزینیل – سیکلودکسترین )[5]،[6]،[7]. – اتصال سیکلودکسترین به الیاف از طریق پلی کربوکسیلیک اسیدها: BTCA 1(، 2،3،4بوتان تتراکربوکسیلیک اسید)، اسید سیتریک[4]،[8]. شکل3-1:انواع پیوند سیکلودکسترین به الیاف a)کلرید تری آزینیل با سیکلودکسترین و سپس با الیاف واکنش می دهدb) کربوکسیلیک اسید ها ابتدا با الیاف واکنش می دهند .استر حاصله به انیدرید تبدیل و با سیکلودکسترین پیوند می دهدc)سیکلودکسترین واپی کلروهیدرین سلولز قلیایی واکنش می دهند.
3 – 1 : سنتز CDNMA و شاخه شدن آن روی الیاف:
به منظور واکنش شیمیایی مشتق سیکلودکسترین با الیاف ابتدا سیکلودکسترین با Nمتیلول اکریل آمید1 مصرفی در حضور کاتالیزور اسیدی (اسید فرمیک، اسیدهیدروکلریک، فسفات آمونیوم) برای به دست آوردن منومر وینیل با قابلیت اتصال به سلولز واکنش می دهد. واکنش (N (CH 2 = CHCONHCH 2OH- متیول اکریل آمید و سیکلودکسترین از نوع اسیدی- کاتالیزوری است که از یک آغازگر یون سریک استفاده می شود. باندهای دوگانه حاوی CD-NMA با افزایش نسبت مولی NMA/CD افزایش می یابد و یک CD-NMA شامل ماکزیمم سه مولکول NMA پیوند خورده در یک مولکول سیکلودکسترین است[5].

و شاخه شدن آن روی الیافCDNMA3-1:سنتز………………………………………… 31
CD-MCT3-2:شاخه شدن الیاف با………………………………………………………. 36
PCA3-3:شاخه شدن سیکلودکسترین به الیاف با……………………………………. 38
.3-4:پیوند سیکلودکسترین روی پشم………………………………………………….42
.3-5:شاخه شدن سیکلودکسترین روی پلی پروپیلن………………………………….43

فصل چهارم:کاربرد سیکلودکسترین در فرآیندهای نساجی

کاربرد سیکلودکسترین ها در صنعت نساجی به عنوان مواد تعاونی نیز مدنظر بوده است. میزان اکسیژن مورد نیاز1 سیکلودکسترین ها در پساب پایین تر از مواد تعاونی معمولی نساجی است. در حالی که COD برای 01-NP2 برابر mg/g 2020 و برای uniperalo3 برابر mg/g 1930 و برای 1459Caisepon 4 برابر mg/g 2290 است، برای β- سیکلودکسترین فقط mg/g 1060 است.
سیکلودکسترین ها کمپلکس هایی را با مولکولهای دترجنت تشکیل می دهد و می تواند به عنوان عامل ضد کف به کار رود. افزودن سیکلودکسترین به محلول شستشو در ماشین شستشوی خانگی نقش دترجنت ها را ثابت نگه خواهد داشت. بااستفاده از ضدکف مصرف آب نیزکاهش می یابد[3].
پروسه شستشوی معمولی، سیکلی شامل دو مرحله شستشو، یک مرحله با آب سرد نرم و یک مرحله به همراه آب سرد سخت انجام می شود، هر یک 3 دقیقه طول می کشد. افزودن g/L3 سیکلودکسترین به محلول شستشوی نهایی، کششش سطحی باقی مانده پارچه شسته شده رااز 209 به ppm 134تقلیل می دهد [3].
بخش مهمی از عطرهای موجود در دترجنت که معمولاَ در زمان تولید و نگهداری از بین می روند، در کمپلکس با سیکلودکسترین ها ماندگار می شوند ودر تماس با آب با مولکولهای دترجنت جایگزین خواهند شد. همه دترجنت ها مولکولهای مهمان رقابتی مناسبی نیستند. بوی عطر به راحتی از کمپلکس سیکلودکسترین با عوامل سطح فعال آنیونیکی آزاد می شود، در حالی که آلیفاتیک نانیونیکی اکسیداتیلن و سطح فعال های مشتق شده کاتیونیک، آمونیوم چهارگانه رهایش ضعیفی را ایجاد می کنند. درجه تبخیر از کمپلکس های خشک بستگی به رطوبت نسبی دما دارد. در شرایط نگهداری نرمال کمپلکس سیکلودکسترین معطر با دترجنت ثبات خوبی دارد ودرتماس باآب رهایش آنها انجام می شود[3].

4-1: سیکلودکسترین و دترجنت ها …………………………………………………….45
4-2: سیکلودکسترین در رنگرزی………………………………………………………… 45
4-2-1: سیکلودکسترین دررنگرزی منسوج پنبه ای…………………………………… 46
4-2-2: سیکلودکسترین در شستشوی بعد از رنگرزی پنبه…………………………. 48
4-2-3: سیکلودکسترین در رنگرزی پلی آمید…………………………………………. 51
4-2-4: سیکلودکسترین در رنگرزی پلی استر………………………………………… 59
4-3: سیکلودکسترین در منسوجات معطر…………………………………………….. 59
.4-4: سیکلودکسترین در منسوجات پزشکی………………………………………….62
.4-5: سیکلودکسترین و دیگر مصارف آن………………………………………………..63

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری……………………………………………………………………………….65
پیشنهادات………………………………………………………………………………..66
فهرست منابع……………………………………………………………………………67
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………….68

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جدول ها

جدول 1-1:برخی خواص فیزیکی سیکلودکسترین ها………………………………….. 7
جدول 3-1:بررسی اثر Hp محیط و نقش کاتالیزور در شاخه دار کردن………………… 39
جدول 4-1:هشت رنگزای مستقیم مصرفی……………………………………………… 47
جدول 4-2:مراحل و شرایط شستشو…………………………………………………….. 49
.جدول 4-3:اختلاف رنگی بعد از شستشو در شرایط مختلف……………………………51
.جدول 4-4:E تعیین شده در نسبت های متفاوت سیکلودکسترین/رنگ……………..52
جدول 4-5:ساختار رنگزای مورد استفاده………………………………………………….. 54
جدول 4-6: E نایلون 6 ………………………………………………………………………..58
جدول 4-7: E میکروفایبر نایلون …………………………………………………………..66 58
جدول 4-8:ثبات شستشویی نایلون 6و ………………………………………………….66 58
جدول 4-9:ارزیابی سنسوری عطرهای مختلف…………………………………………… 62

فهرست نمودارها

نمودار 1-1:رابطه حلالیت-فاز………………………………………………………………. 15
.نمودار 3-1:اثر کاتالیزور و زمان واکنش روی پیوند دوگانه DC-AMN…………..ا………31
.نمودار 3-2:اثر دمای واکنش روی پیوند دوگانه…………………………………………..32
.نمودار 3-3:ارتباط باند دوگانه موجود با نسبت مولیDC-AMNا………………………….33
نمودار 3-4:مصرف یون سریک در پنبه ،سیکلودکسترین…………………………………. 35
نمودار 3-5:ارتباط بازده شاخه دار کردن با زمان شاخه دار کردن………………………. 35
نمودار 4-1:درجه رمق کشی با استفاده از سیکلودکسترین…………………………… 48
نمودار 4-2: درجه رمق کشی در استفاده ازیکنواخت کننده……………………………. 48
نمودار 4-3:جذب کلی محلول در سه مرحله…………………………………………….. 50
.نمودار 4-4:ایزوترم حلالیت رنگ 3………………………………………………………..55
.نمودار 4-5: ATD,AGT رنگ 3……………………………………………………………56
.نمودار 4-6: ATD,AGT متیل β-سیکلودکسترین……………………………………..56
نمودار 4-8: ATD,AGT کمپلکس رنگ 3و متیل β-سیکلودکسترین …………………57
نمودار 4-9:سرعت رهایش عطرهای مختلف…………………………………………… 61

فهرست شکل ها

شکل 1-1: ساختار شیمیایی β ، α و-γ سیکلودکسترین…………………………….. 4
.شکل 1-2:ساختار و ابعاد سیکلودکسترین……………………………………………..6
.شکل 1-3:نمای داخلی و خارجی سیکلودکسترین ها و هیدروکسیل………………7
شکل 1-4:ساختار 6،2اورتو دی متیل و هیدروکسی پروپیل-β سیکلودکسترین…………………………………………………………………………… 10
شکل 1-5:تشکیل کمپلکس داخلی……………………………………………………. 10
.شکل 3-1:انواع اتصال سیکلودکسترین روی الیاف…………………………………….30
.شکل 3-2:ساختارDC-AMNا………………………………………………………………31
.شکل 3-3:مکانیزم اکسیداسیون سیکلودکسترین با یون سریک……………………..32
.شکل 3-4:طیفRITF سیکلودکسترین و DC-AMNا……………………………………33
شکل 3-5: طیف β RITF-سیکلودکسترین و سلولز …………………………………..36
شکل 3-6:طیفRITF پنبه و الیاف شاخه دار شده……………………………………. 36
.شکل 3-7:ساختار DC-CTMا…………………………………………………………….36
.شکل 3-8:طیف جذبی DC-CTM و DC-CTM وصل شده………………………………37
.شکل 3-9:اتصال β-سیکلودکسترینروی سلولز از طریقACTB……………………..ا….38
شکل 3-01:شاخه کردن سیکلودکسترین بر سلولز باACP ا……………………………..38
شکل 3-11:افزایش وزن پنبه با ACTB وAAPو کاتالیزور…………………………………. 40
شکل 3-21:افزایش وزن پنبه در حضور سه کاتالیزور و RTC ت…………………………40
.شکل 3-31:تبدیل گروه کربوکسیلیک اسید به آنیون کربوکسیلات…………………….40
.شکل 3-41:طیفRITF پارچه پنبه ای تکمیلی با اسید کربوکسیلیک…………………..41
.شکل 3-51:طیفRITF پنبه و پنبه به همراه RTC وDC β-ا………………………………42
شکل 3-61: طیفRITF پشم و پشم به همراه RTC وDC β- ا………………………….42
شکل 4-1: ساختار رنگینه 1و2 ……………………………………………………………..52
.شکل 4-2:مراحل آزاد سازی عطر………………………………………………………….61
.شکل 4-3:ساختار وانیلین………………………………………………………………….62
.شکل 4-4:ساختارPMD,PEEDغا…………………………………………………………..63

 

Abstract
Cyclodextrins are from the group of cyclic oligosacarids. Outside of surface of cyclodextrin is hydrophilic and inside of these are hydrophobic. Guestes molecules that have low solubility in water and the size of these is suitable for inlet of cycloextrin, can fit cyclodextrin and solubility of guests increase.otherwise when guest fit in host, release do in long time.whit this property of cyclodextrin, we can use this in different industry such as dosmetic, chemistry and textile.
For producing of medical and odour textile, we can put suitable anti bacterial or odour in cyclodextrin.
Also for leveling dyeing, we can put some suitable dyes in cyclodextrin.


قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل pdf به همراه فایلword

قیمت:35هزار تومان