مقدمه :
پلی پروپیلن یک ماده چند کاربردی است که سریعتر از الیاف پلیمر دیگر تولید می شود. پلی پروپیلن امکانات زیادی برای رسیدن به تولید مطلوب و آماده سازی نهایی را برای تولید کننده ها و مصرف کننده های نهایی ارائه می کند. پلی پروپیلن نقش مهم و فزاینده ای در کاربردهای نساجی ایفاد می کند. در واقع pp حدود 35% کل الیاف بشر ساخت (Man-made) و 23% کل الیاف مصرفی (الیاف طبیعی و مصنوعی) در صنعت نساجی را تشکیل می دهد.حتی در بدترین شرایط رکود اقتصادی، هنوز هم رشدی بین 6 تا 7 درصد در یـک سـال و از الیـافدیگر رشد بیشتری دارد. بعلت افزایش توسعه اخیر محصولات نـساجی، دیـدگاه محـصولات سـاختهشده از پلی پروپیلن قابل توجه است. با رسیدن محصولات جدید به بازار، ارزش پلی پـروپیلن بعلـتاستفاده در روکش صندلی، کف پوشها، رو به افزایش است.مواد اولیه برای تولید پروپیلن :
مـواد اولیـه ساخت پروپیلن، دو عنصر کـربن و هیدروژن است. این عناصر در طبیعت به وفور یافت می شوند اما تبدیل هیدورژن و کربن به پلی پروپیلن به طور مستقیم در سطح وسیعی عملی نشده است. [1]صنایع نفت و پتروشیمی پس از سالها کوشش مستمر موفق شدند که گاز پروپان و مشتقات آن را از فرایندهای متفاوت کراکینگ، تسویه و تصفیه و با قیمت مناسب تولید و برای تولید پلی پروپیلن در یک صنعت جدید استفاده کنند. کراکینگ، فرایند حرارت دهی به نفت خام است که در دماهای متفاوت، همراه یا بدون مواد دیگر انجام می شود و حاصل آن، بسیاری از مشتقات نفت مانند سوختها و گازهای مختلف دیگر و پروپیلن است[2]

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول: آشنایی با الیاف پلی پروپیلن

فرمول گسترده و شکل فضایی پروپان در شـکل 1-1 نـشان داده شـده اسـت. ایـن مـاده در دمـایمعمولی گاز است و در دمایC ° 187- جامد می شود. دمای جوش پروپان C° 42- اسـت و در ایـندما به گاز تبدیل می شود. پروپیلن در شرایط معمولی گاز است، در دمایC ° 185- ذوب می شـودو فرمول گسترده آن در شکل 1-1 نشان داده شده است.
شکل 1-1 : فرمول گسترده و شکل فضایی پروپان و فرمول گسترده پروپیلن
در فرمول شیمیایی پروپن یک پیوند دوگانه وجود دارد. این پیوند دوگانه مشخصه الکینهاست و چون در واکنشهای شیمیایی با مواد از پیوند دیگر سبقت می گیرد به آن “گروه عاملی” گفته می شود. مولکولهای پلی پروپیلن بسیار بلندند. از نظر جرم مولکولی یا تعداد منومر های به هم پیوند خورده با یکدیگر برابر نیستند، قابل انعطاف هستند و شکلهای فضایی متفاوتی را می توانند انتخاب کنند.
1-2-) مونومر- گاز پروپیلن
پروپیلن گازی است که در دمایC ° 47- و فشار760mmHg به مایع تبدیل می شود. پلی پـروپیلناز پلیمری شدن حاصل می شود که با استفاده از کاتالیزور مناسب واکنش انجام می پذیرد. پروپیلنمورد استفاده برای پلیمری شدن باید بسیار خالص باشد. ناخالصیها موجب غیر فعال شدن کاتالیزورمصرفی می شود. ناخالصی هایی که معمولاً در پروپیلن یافت می شوند عبارتند از:آب، کربن، دی اکسید کـربن، مونوکـسید کـربن، اکـسیژن، هیـدروژن، اسـتیلن، دی الفینهـا، غیـرهیدروکربنهایی حاوی عناصر گوگرد، نیتروژن و اکسیژن.پروپیلن همچنین ممکن است از محصولات جانبی کراکینـگ حرارتـی یـا کاتـالیزور گازهـای نفتـیهنگام تولید بنزن به دست آید. چنانچه به پروپیلن به تعداد زیاد نیاز باشد از کراکینگ حرارتی نفتبا بازده زیاد اتیلن و پروپیلن استفاده می شود. [1]
1-3) پلیمری شدن پروپیلن
پروپیلن با استفاده از انواع کاتالیزورهای کاتیونی، آنیونی، رادیکال آزاد می تواند به پـروپیلن تبـدیلشود، اما برخی از نظر تجاری مقرون به صرفه نیستند.پلیمری شدن در فشار زیاد -که برای پلی اتیلن معمول بـود- بـرای تولیـد پلـی پـروپیلن بـا درجـهپلیمری شدن کافی مناسب نیست، زیرا رادیکالهای پروپیلن بسرعت به 6C3H و در نهایت به رادیکالآلیلی تبدیل می شوند که فعال نخواهند بود. در سالهای اولیه، استفاده از روش کاتیونی مدنظر قـرارگرفت. در مقـیاس تجـارتی کاتالیزورهایی براساس اسید فسفریک و اسـید سـولفوریک بـرای تولیـددیمر، تریمر، تترامر پروپیلن استفاده شد که برای کاربرد در تولید پودر شوینده و بنزین مناسب بودهبه هر صورت استفاده از کاتالیزورهای فریدل کرافت مانند 3ALBr موجب شد پلی پروپیلن بی نظـمبا وزن مولکولی 10000-1000 به ست آید. شـایان ذکـر اینکـه اسـتفاده از کاتالیزورهـای فریـدلکرافت دو مشکل اساسی داشت: [1]
اول، ساختار پلیمر بدست آمده بسیار بی قاعده بود و نظم ساختاری در آن وجود نداشت. دوم ، نظم ساختاری لازم بوجود نمی آمد بنابراین امکان تولید پلیمری که بتواند متبلور شود میـسرنمی شد.با اختراع کاتالیزورهایی از نوع زیگلر کـه از طریـق کئوردیناسـیون آنیـونی، موجـب پلیمـری شـدنپروپیلن می شود. امکان تولید پروپیلن جامد بلوری میسر شد. مطالعات اولیـه در خـصوص ماهیـتنظم فضایی آن با استفاده از پلیمر به دست آمده از طریق تـری الکیـل آلومینیـوم وTicL3 بلـوری(α) صورت گرفت. دمای ذوب این پلیمر که از طریق حجم سنجی به دست آمد، برابرC ° 175 بودپلی پروپیلن ایزوتکتیک نام گرفت.در پلی پروپیلن ایزوتکتیک، تمام گروه های متیل در یک طرف مولکول زنجیره ای قرار می گیرنـد واز نظر فضایی محلهای مشابهی دارند. در پلی پروپیلن اتاکتیک گروه های متیل به طور تـصادفی دردو طرف مولکول زنجیره ای قرار می گیرند. بنابراین تقـارن و نظـم فـضایی نخواهـد داشـت و نظـمبلوری نیز به وجود نخواهد آمد. حالت سوم شکل فضایی سیندو تاکتیک است کـه در آن گروههـایمتیل، یک درمیان در دو طرف زنجیره ای قـرار مـی گیرنـد. در نتیجـه مولکـول هـا تقـارن و نظـممشخصی خواهند داشت و امکان متبلور شدن آنها زیاد است.موفق ترین کاتالیزور در این دسته، یکی از انواع TicL3 و دی اتیل آلومینیوم است که موجب تولید %99 -90 پلی پروپیلن ایزوتاکتیک می شوند. پلی پروپیلن تولید شده بـا اسـتفاده از کاتالیزورهـایمتفاوت می توانند دارای مولکولهای زنجیره ای سه نوع فضایی یاد شده باشند یـا پلیمـری کـه وزنمولکولی 100000-50000 داشته باشد. وقتی پلی پروپیلن بـه وسـیله حلالهـایی بـا دمـای بیـشتراستخراج می شود بتدریج پلیمرهایی با نظم فضایی بیشتر به دست می آید و دامنـه تکـرار قـسمتیکه دارای نظم فضایی بیشتر است، زیادتر می شود. پلیمری که در اکتان جوشان حل نـشود، از نـوعایزوتاکتیک است که مقدار کمی پلیمر از انواع بی نظم دارد.[1]

1- 1 مشخصات شیمیایی پروپیلن……………………………………………………………………. 4
1- 2 مونومر- گاز پروپیلن………………………………………………………………………………. 4
1- 3 پلیمری شدن پروپیلن……………………………………………………………………………. 5
1- 4 فرایند پلی پروپیلن ایزوتاکتیک…………………………………………………………………… 7
1- 4- 1 انبار کردن مواد خام…………………………………………………………………………… 7
1- 4- 2 آماده سازی و پلیمرشدن…………………………………………………………………….. 8
1- 4- 3 خالص سازی پلیمر……………………………………………………………………………. 9
1- 4- 4 تکمیل و مخلوط کردن با افزودنیها………………………………………………………….. 10
1- 4- 5 روشهای جدید……………………………………………………………………………….. 10
1- 5 پارامترهای مهم…………………………………………………………………………………. 11
1- 5- 1 وزن مولکولی………………………………………………………………………………… 11
1- 5- 2 توزیع مولکولی……………………………………………………………………………… 12
1- 5- 3 دمای ذوب…………………………………………………………………………………… 12
1- 5- 4 دمای تبدیل شیشه ای……………………………………………………………………. 12
1- 5- 5 تبلور………………………………………………………………………………………….. 13
1- 6 الیاف…………………………………………………………………………………………….. 14
1- 6-1 بی بافتها ……………………………………………………………………………………..16
1- 6-2 ذوب ریسی نخ چند رشته ای مداوم پلی پروپیلن………………………………………. 18
1- 7 نوارهای تزئینی……………………………………………………………………………….. 20
1 8 روکش کاری فلزی……………………………………………………………………………… 21

مراحل ذوب ریسی پلی پروپیلن

مراحل ذوب ریسی پلی پروپیلن

فصل دوم: بررسی خواص الیاف پلی پروپیلن

الیاف PP دارای چگالی یا جرم مخصوص3gr/cm91/0-9/0 هستند. این الیاف سبکتر از آب هستند .آنها به طوری عملی بالاترین حجم مخصوص را دارند. بنابراین بالاترین قدرت پوششی را نیز دارا می باشند. الیاف PP بهترین پوشش را نسبت به پلی آمید ،اکریلیک و پلی استر دارند. [3] الیاف PP هیچ آبی جذب نکرده و یا به مقدار کم آب را به خود جذب می کند و این امر باعث می شود که جریان برق را از خود عبور ندهد. پس عالی ترین ماده عایق جاذب است .[4]الیافPP مقاومت بالایی در برابر قارچ ها، میکرو ارگانیسم ها و حشرات موذی از خود نشان می دهند و به پوست آسیب نمی رسانند همچنین فعل و انفعالات شیمیایی آنها با انواع اسید و باز کم است. مقاومت این الیاف نسبت به تمام محلولهایی که در نساجی برای تمیز کردن محصولات نساجی استفاده می شود بیشتر است .حلال های معمولی و بخصوص حلال های مخصوص خشک شوئی، بر روی الیاف در دمای اتاق تأثیر نمی گذارند، هر چند که می توانند خواص شیمیایی الیاف را از بین ببرند.در کنار تمام مزایا، الیاف PP یک مزیت اقتصادی بر دیگر الیاف دارند، بخاطر اینکه از یک منومر تنها که به طور نسبی ارزان تهیه میشوند، که احتیاج به مرحله پلیمریزاسیون ندارند و از نظر محیط زیست جایگاه مطلوبی دارند و این بخاطر آسان بودن باز یافت آنها است .علیرغم این خواص مطلوب، این پلیمر یکسری نقاط ضعف هم دارد تحت گرمای زیاد، لیف ذوب می شود قدرت آتش گیری آن زیاد است و به آسانی ذوب شده و می سوزد.

2-1 )مدول اولیه پلی پروپیلن
مدول اولیه پلی پروپیلن بسیار زیاد است، مدول اولیه و مقاومت در برابر سائیدگی خوب این لیف باعث شده که پارچه بدست آمده بادوام و قابل استفاده هم در صنعت و هم در خانه باشد.
2-2 )الاستیسیته پلی پروپیلن
الیاف پلی پروپیلن دارای الاستیسیته کمتری نسبت به نایلون هستند .بعد از تنش در یک محدود زمانی با مقدار مشخص ازدیاد طول مشاهده میشود.
2-3 )رسانایی گرمایی
یکی از مزیت های خیلی مهم لیف پلی پروپیلن سبک بودن آن است. این خاصیت باعث می شود که این لیف عایق بسیار خوبی باشد به همین دلیل می توان از آنها پتوهای گرم و راحت تولید کرد.[4]
2-4 )جذب رطوبت
پلی پروپیلن ذاتاً جذب رطوبت ندارد. این لیف در مقابل موادی همچون روغن، آب میوه، نوشابه، قهوه و تخم مرغ مقاوم است و این مواد روی سطح الیاف PP می ایستد به همین دلیل توسط تمیز کننده های معمولی و یا آب قابل بر طرف شدن می باشند .
2-5 )اثر حرارت روی پلی پروپیلن
این لیف در مقابل حرارت همانطور که ذکر شد حساس است البته این نخ Heat-set می شود تا فرم اصلی خود را در کار حفظ کند. به هر حال بسته به نوع نخ پلی پروپیلن این الیاف در دمای بالاتر C◦100 در حدود 5-12 در صد جمع شدگی دارند و در دمای بالاتر از C◦140نرم میشود
،آنها در دمای بالاتر از C◦ 160 ذوب می شوند و در دمای C◦288دچار تخریب می شوند .
2-6 )اثر سفید کننده ها روی پلی پروپیلن
پلی پروپیلن مقاومت خوبی در برابر انواع مواد شوینده محتوی سفید کننده تا دمای C◦65 دارد. آب رفتن پارچه زمانی آغاز می شود که دما بالا می رود.
2-7 )چروک خوردگی پلی پروپیلن
پلی پروپیلن بوسیله آب تحت تأثیر قرار نمی گیرد و چروک نمی خورد بلکه چروک خوردگی پارچه وابسته به نخ پلی پروپیلن می باشد .این پارچه ممکن است در دمای بالاتر از C◦ 100چروک خوردگی پیدا کند.
2-8) شستشوی الیاف پلی پروپیلن
پارچه های پلی پروپیلن به راحتی شستشو و خشک شوئی می شوند . خاک وگرد و غبار بر روی سطح الیاف قرار می گیرند به راحتی قابل پاک شدن هستند. این پارچه ها در هنگامی که خیس می شوند و یا در محلول صابون یا سفید کننده قرار می گیرند هیچ گونه آب رفتگی ندارند .
به دلیل حساسیت این پارچه ها در برابر گرما توصیه می شود که از آب ولرم به جای آب گرم استفاده شود. این پارچه ها به زودی خشک می شوند و حالت اولیه خود را حفظ می کنند. اگر این پارچه ها خشک شوئی شوند ممکن است به دلیل حلال پر کلرواتیلن در خشک شوئی آسیب ببینند.
2-9 )مقاومت در مقابل عوامل شیمیایی
اسید و قلیاییها اثر کمی روی پلی پروپیلن دارند. این الیاف به مراتب بهتر از پلی استر و پلی آمید هستند ، بعنوان مثال اگر الیاف تریلن را برای مدت یک هفته در 20 در صد سودکستیک در حرارت 70 درجه سانتیگراد، یا نایلون را در اسید کلریدریک غلیظ در درجه حرارت اتاق قرار دهند، بکلی از بین می رود، در حالی که چنین شرایطی پلی پروپیلن آسیب فوق العاده کمی می بیند .در مقابل حلالهای آلی در حالت سرد مقاوم است ولی در محلول جوشان تترا کلرو اتان حل میشود و همچنین تری کلرو اتان جوشان باعث جمع شدگی الیاف میشود.

– 1 مدولاولیه پلی پروپیلن……………………………………………………………………………. 25
2- 2 الاستیسیته پلی پروپیلن……………………………………………………………………….. 25
2- 3 رسانایی گرمایی………………………………………………………………………………… 25
2- 4 جذب رطوبت……………………………………………………………………………………… 25
2- 5 اثر حرارت روی پلی پروپیلن…………………………………………………………………….. 25
2- 6 اثر سفید کننده ها روی پلی پروپیلن………………………………………………………….. 26
2- 7 چروک خوردگی پلی پروپیلن……………………………………………………………………. 26
2- 8 شستشوی الیاف پلی پروپیلن………………………………………………………………… 26
2- 9 مقاومت در مقابل عوامل شیمیایی…………………………………………………………… 26

واحد تمیزکننده گلوله های کثیف

واحد تمیزکننده گلوله های کثیف

فصل سوم: تکنولوژی تولید و ریسندگی الیاف پلی پروپیلن

تکنولوژی اکستروژن برای کسب ظرفیت بالاتر در ارتباط با کیفیت بهینه ذوب است. کیفیت ذوب به معنی یکنواخت کردن جریان ذوب در هر زمان و مکان است. یکنواختی در زمان می تواند از طریق خروجی ثابت، دمای ثابت، غلظت ثابت ماده اضافه کننده و ثابت تفکیک ذرات ایجاد شود. یکنواختی در محل، به معنی دمای یکنواخت، توزیع یکنواخت ماده اضافه شونده و تفکیک یکنواخت ذرات بر بخش مقطعی ذوب است. مهمترین پارامتر طرح مارپیچ است. در طراحی مارپیچ برای تثبیت بار دمایی و مکانیکی زمان اقامت مذاب باید حداقل باشد.. جداره مارپیچ ها مناسب برای نیازهای مشتری با تنوع تعداد نواحی، طول ناحیه توزیع، تعداد واحدها ، عمق واحدها، ارتفاع واحدها و ترتیب و هم گنی مخلوط و پارامترهای برش طراحی می شوند. جدایی قسمتهای ذوب و انجماد به وسیله واحدهای اضافی در اکثر موارد مفید است. با طراحی مناسب، پیچ حایل در مقایسه با پیچ های معمولی بیشترین مذاب را فراهم می کند. در کل، چهار ناحیه پمپ کردن، گرم کردن، متراکم کردن و مخلوط کردن وجود دارد.

این مخلوط کن ها متشکل از چند رشته سیلندر با شیارهای کمانی شکل در داخل و یک سیلندر جامد با یک نوع شیار در خارج است. تمام شیارها در اطراف توزیع شده اند. وقتی مذاب وارد جریان مخلوط می شود، به طور متناوب در داخل شیار به سمت جلو می رود. اگر در این هنگـام سیلندرهـای داخلـی بچرخند، مذاب به تکه هـایی بریده می شود که وابسته به خروجی و سرعت دورانی می باشد . اگر چه این مخلوط کن ها به صورت منحصر به فرد طراحی می شوند، در اکثر موارد این ها در سر پیچ خارجی قرار می گیرند، ذرات رنگی از طریق اکسترودر جانبی اضافه می شود.[ 5]

3- 1 مرحله ذوب و ریسندگی……………………………………………………………………….. 29

3- 1- 1 اکستروژن و مخلوط…………………………………………………………………………. 29
3- 1- 2 توزیع مذاب – لوله های چند شاخه ……………………………………………………….34
3- 1- 3 هد های ریسندگی………………………………………………………………………….. 35
3- 1- 4 محفظه خنک کننده ، لوله داخلی زیری ، کاربردهای تکمیل در ریسندگی …………….37
3- 2 نخ تکسچره شده……………………………………………………………………………….. 39
3- 2- 1 نخ طراحی شده (FDY) با بالاترین درجه کریستالی…………………………………….. 40
3- 2- 2 تولید نخ به روش BCF – جعبه تراکمی (Stuffer box) ا……………………………………41
3- 2- 3 تکسچرایزینگ به روش تاب مجازی…………………………………………………………… 43

3 2- 4 نخ های تکسچره شده هوا …………………………………………………………………….44
3- 2- 5 خنک کردن بعد از روند شکل گیری…………………………………………………………….. 45
3- 3 گره زنی داخلی……………………………………………………………………………………… 46
3- 4 تنظیم حرارت…………………………………………………………………………………………. 50
3- 5 توصیف روند تولید الیاف پلی پروپیلن به شکل های متفاوت……………………………………. 56
3- 6 رشته ساز، Spin Pack ، هد ریسندگی…………………………………………………………… 59
3- 6-1 هد ریسندگی……………………………………………………………………………………… 59
3- 6-2 اصول طراحی Spin Pack : راهنمای انتخاب اجزا……………………………………………… 60
3- 6-2-2 صفحات توزی…………………………………………………………………………………….. 63
3- 6-2-3 فیلتر ………………………………………………………………………………………………..64
3- 6-2-4 حرارت دادن spin pack ا…………………………………………………………………………69
3- 6-2-5 واشر و درزگیر…………………………………………………………………………………… 70
3- 6-2-6 رشته ساز………………………………………………………………………………………. 74
3- 6-3 رشته ساز………………………………………………………………………………………… 75
3- 6-3-1 تکنولوژی ریسندگی……………………………………………………………………………. 75
3- 6-3-2 جریان از طریق رشته ساز مویین…………………………………………………………….. 81

فصل چهارم: آزمایشات

جهت بررسی خواص یک نخ با سطح مقاطع مختلف اولین گام بررسی سطح مقطع نخ و فیلامنتهای موجود می باشد برای تعیین سطح مقاطع نخ و فیلامنتها ابتدا می بایست جعبه ای تهیه شود. برای این منظور از قوطی کبریت استفاده می شود بواسطه یک سوزن، نخ و تک تک فیلامنتها باید از یک لبه قوطی کبریت وارد و از طرف دیگر آن خارج شود و محل ورود و خروج سوزن کاملاً مسدود شود به این ترتیب جعبه های قوطی کبریت آماده می شود گام دوم تهیه زرین پلی استر می باشد که به ترتیب زیر عمل می شود:
ابتداCC 210 پلی استر مایع داخل یک بشر ریخته می شود سپس به آن 30 قطره کبالت اضافه می شود اضافه کردن کبالت به صورت قطره قطره و همراه با هم زدن می باشد و در نهایت 50 قطره کاتالیزور (به طریقه کبالت ) به محتویات بشر اضافه می شود به این ترتیب زرین پلی استر آماده می گردد جعبه های قوطی کبریت از قبل آماده شده زیر هود قرار می گیرد و سطح قوطی کبریت های حاوی نخ و فیلامنتها از زرین پلی استر پر می شود پس از گذشت 48 ساعت زرین پلی استر خود را کاملاً می بندد. سپس به وسیله اره تک تک قوطی کبریت های حاوی نخ و فیلامنتها برش عرضی داده می شود و یک ورقه کالباسی شکل از آن جدا می شود سطح آن بوسیله کاغذهای سنباده شماره 400 ،800 ،1200 ،2000 کاملاً سنباده زده می شود برای صافی بیشتر، سطح با کمی جلاسنج و پارچه، پولیش داده می شود پس از اتمام کار نمونه ها به زیر میکروسکوپ پروژکتینا منتقل می شوند و از سطح مقطع نخ و فیلامنتها عکس گرفته می شود که مشخص می گردد نخ دارای سه نوع سطح مقاطع مختلف می باشد که در شکل های زیر نشان داده شده است: شکل 4-1 : سطح مقطع دایره ای (بزرگنماییx20)

4- 1 دستگاههای اندازه گیری و مواد مورد مصرف در آزمایشات………………………………………. 90
4- 1- 1 مشخصات دستگاه آزمایشگاهی………………………………………………………………… 90
4- 1- 2 مواد مصرفی در آزمایشات……………………………………………………………………….. 90

4 2 بررسی سطح مقطع…………………………………………………………………………………. 90
4- 3 بررسی نمره………………………………………………………………………………………….. 93
4- 3- 1 بررسی نمره نخ………………………………………………………………………………….. 93
4- 3- 2 بررسی نمره فیلامنتها ……………………………………………………………………………94
4- 4 بررسی درجه کریستالیته…………………………………………………………………………… 95
4- 5 روش بحث و بررسی آماری نتایج………………………………………………………………….. 96
4- 5- 1 اصول اساسی طرح و تحلیل آزمایش ها………………………………………………………. 96
4- 5- 2 تحلیل آزمایشی………………………………………………………………………………….. 97
4- 5- 2-1 روش تحلیل واریانس…………………………………………………………………………… 97
4- 5- 2-2 تحلیل واریانس آزمایشات………………………………………………………………………. 98
4- 5- 2-3 آزمون دانکن……………………………………………………………………………………… 99
4- 5- 2-4 آزمون توکی……………………………………………………………………………………. 100
4- 6 آزمایش استحکام…………………………………………………………………………………… 100
4- 6-1 روش آزمایش استحکام فیلامنتها……………………………………………………………….. 100
4- 6-1-1 نتایج آزمایش استحکام فیلامنتها……………………………………………………………… 100
4- 6-1-2 تحلیل واریانس آزمایش استحکام ……………………………………………………………..101
4- 6-1-3 نتایج آزمایش استحکام فیلامنتها با سه سرعت……………………………………………. 104
4- 6-2 روش آزمایش استحکام نخ………………………………………………………………………… 105
4- 6-2-1 نتایج آزمایش استحکام نخ ………………………………………………………………………105
4- 7 آزمایش مدول اولیه…………………………………………………………………………………….. 105
4- 7- 1 روش آزمایش مدول اولیه فیلامنتها………………………………………………………………. 105
4- 7- 1-1 نتایج آزمایش مدول اولیه فیلامنتها……………………………………………………………. 106
4 7- 1-2 تحلیل واریانس آزمایش مدول اولیه…………………………………………………………….. 107
4- 7- 2 روش آزمایش مدول اولیه نخ……………………………………………………………………… 109
4- 7- 2-1 نتایج آزمایش مدول اولیه نخ ……………………………………………………………………109
4- 8 آزمایش کرنش………………………………………………………………………………………… 110
4- 8- 1 روش آزمایش کرنش فیلامنتها ……………………………………………………………………110
4- 8- 1-1 نتایج آزمایش کرنش فیلامنتها …………………………………………………………………110.
4- 8- 1-2 تحلیل واریانس آزمایش کرنش…………………………………………………………………. 111
4- 8- 2 روش آزمایش کرنش نخ…………………………………………………………………………… 113
4- 8- 2-1 نتایج آزمایش کرنش نخ ………………………………………………………………………….113

انواع مختلف واشر ) ( sealو درزگیر )[9] (g

انواع مختلف واشر ) ( sealو درزگیر )[9] (g

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. 116

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….. 117

پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………118
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………147

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………….. 148

فهرست منابع لاتین…………………………………………………………………………………………. 149
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 150

فهرست جدول ها

2- 1 مزایای الیاف PP ا……………………………………………………………………………………………24
2- 2 معایب الیاف PP ا…………………………………………………………………………………………….24
3- 1 ویژیگی های الیاف مصنوعی………………………………………………………………………………. 53
3- 2 سیستم فیلتری متداول و مقایسه عملکرد آنها ………………………………………………………….66
3- 3 مواد رایج برای تولید رشته سازها…………………………………………………………………………. 77
3- 4 اثر دمای ذوب و ویسکوزیته در تورم مرده دو نوع PPا……………………………………………………. 86
4- 1 مشخصات دستگاه آزمایشگاهی………………………………………………………………………….. 90
4- 2 مقایسه سطح مقطع فیلامنتها…………………………………………………………………………….. 94
4- 3 بررسی درجه کریستالیته نخ و فیلامنتها ………………………………………………………………….95
4- 4 نتایج آزمایش استحکام فیلامنتها…………………………………………………………………………. 101
4- 5 آزمون لیون برای برابری واریانس های تیماری استحکام فیلامنتها……………………………………. 102
4- 6 تحلیل واریانس تک عاملی(ANOVA) داده های تیماری استحکام…………………………………….. 102
4- 7 نتایج آزمون توکی روی استحکام…………………………………………………………………………. 103
4- 8 نتایج آزمون توکی و دانکن برای رتبه بندی سطوح همگن برای یک عامل……………………………… 103
4- 9 نتایج استحکام فیلامنتها با سه سرعت………………………………………………………………….. 104
4- 10 نتایج استحکام نخ…………………………………………………………………………………………. 105
4- 11 نتایج آزمایش مدول اولیه فیلامنتها ……………………………………………………………………….106
4- 12 آزمون لیون برای برابری واریانس های تیماری مدول اولیه فیلامنتها………………………………….. 107
4- 13 تحلیل واریانس تک عاملی(ANOVA) داده های تیماری مدول اولیه فیلامنتها ………………………..107
4- 14 نتایج آزمون توکی روی مدول اولیه……………………………………………………………………….. 108
4- 15 نتایج آزمون توکی و دانکن برای رتبه بندی سطوح همگن برای یک عامل…………………………….. 109

4- 16 نتایج مدول اولیه نخ………………………………………………………………………………………… 110
4- 17 نتایج کرنش فیلامنتها………………………………………………………………………………………. 110
4- 18 آزمون لیون برای برابری واریانس های تیماری کرنش فیلامنتها………………………………………. 111
4- 19 تحلیل واریانس تک عاملی(ANOVA) داده های تیماری کرنش…………………………………………. 112
4- 20 نتایج آزمون توکی روی کرنش………………………………………………………………………………. 112
4- 21 نتایج آزمون توکی و دانکن برای رتبه بندی سطوح همگن برای یک عامل ……………………………….113
4- 22 نتایج کرنش فیلامنتها با سه سرعت………………………………………………………………………… 114
پ-1 ریز نتایج آزمایش استحکام نخ با سرعت mm/min 200ا……………………………………………………..119
پ-2 ریز نتایج آزمایش استحکام نخ با سرعت mm/min 500 ا…………………………………………………….121
پ-3 ریز نتایج آزمایش استحکام نخ با سرعت mm/min 1000ا…………………………………………………. 123
پ-4 ریز نتایج آزمایش استحکام فیلامنت ستاره ای با سرعت mm/min 20ا………………………………….. 125
پ-5 ریز نتایج آزمایش استحکام فیلامنت ستاره ای با سرعت mm/min 50 ا…………………………………..127
پ-6 ریز نتایج آزمایش استحکام فیلامنت ستاره ای با سرعت mm/min 100ا…………………………………. 129
پ-7 ریز نتایج آزمایش استحکام فیلامنت مثلثی با سرعت mm/min 20 ا……………………………………….131
پ-8 ریز نتایج آزمایش استحکام فیلامنت مثلثی با سرعت mm/min 50ا……………………………………….. 133
پ-9 ریز نتایج آزمایش استحکام فیلامنت مثلثی با سرعت mm/min 100 .ا……………………………………..135
پ-10 ریز نتایج آزمایش استحکام فیلامنت دایره ای با سرعت mm/min 20ا……………………………………. 137
پ-11 ریز نتایج آزمایش استحکام فیلامنت دایره ای با سرعت mm/min 50ا……………………………………. 139
پ-12 ریز نتایج آزمایش استحکام فیلامنت دایره ای با سرعت mm/min 100 ا…………………………………..141

 

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست نمودارها

4- 1 میانگین تیماری آزمایش استحکام فیلامنتها…………………………………………………………………….. 101
4- 2 میانگین تیماری آزمایش مدول اولیه فیلامنتها…………………………………………………………………… 106
4- 3 میانگین تیماری آزمایش کرنش فیلامنتها………………………………………………………………………… 111
پ-1-1 منحنی تنش-کرنش نخ با سرعت mm/min 200ا …………………………………………………………….120
پ-2-1 منحنی تنش-کرنش نخ با سرعت mm/min 500 …………………………………………………………….ا122.
پ-3-1 منحنی تنش-کرنش نخ با سرعت mm/min 1000ا…………………………………………………………… 124
پ-4-1 منحنی تنش-کرنش فیلامنت ستاره ای با سرعت mm/min 20ا……………………………………………. 126
پ-5-1 منحنی تنش-کرنش فیلامنت ستاره ای با سرعت mm/min 50 ا……………………………………………..128
پ-6-1 منحنی تنش-کرنش فیلامنت ستاره ای با سرعت mm/min 100 ا…………………………………………..130
پ-7-1 منحنی تنش-کرنش فیلامنت مثلثی با سرعت mm/min 20 ا………………………………………………..132
پ-8-1 منحنی تنش-کرنش فیلامنت مثلثی با سرعت mm/min 50ا……………………………………………….. 134
پ-9-1 منحنی تنش-کرنش فیلامنت مثلثی با سرعت mm/min 100 ا………………………………………………136
پ-10- 1 منحنی تنش-کرنش فیلامنت دایره ای با سرعت mm/min 20 ا…………………………………………..138
پ-11- 1 منحنی تنش-کرنش فیلامنت دایره ای با سرعت mm/min 50 ا……………………………………………..140
پ-12- 1 منحنی تنش-کرنش فیلامنت دایره ای با سرعت mm/min 100…………………………………….ا………..142

فهرست شکل ها

1- 1 فرمول گسترده و شکل فضایی پروپان……………………………………………………………………………….. 4
1- 2 فرمول ذوب ریسی پلی پروپیلن……………………………………………………………………………………… 18
3- 1 فرایند ذوب-پارامترهای مهم تولید……………………………………………………………………………………. 29
3- 2 پارامترهای مهم در طیف فرایند فشار……………………………………………………………………………….. 29
3- 3 مناطق مختلف اکسترودر……………………………………………………………………………………………… 30
3- 4 طرح یک اکسترودر……………………………………………………………………………………………………… 31
3- 5 واحد تمیز کننده گلوله های کثیف……………………………………………………………………………………. 31
3- 6 نقش اکسترودر جانبی…………………………………………………………………………………………………. 33
3- 7 نقش مخلوط کننده 3DD ا………………………………………………………………………………………………33
3- 8 سیستم توزیع مذاب…………………………………………………………………………………………………… 34
3- 9 واحد تکسچرایزینگ- کشش…………………………………………………………………………………………. 41
3- 10 جعبه تراکمی ………………………………………………………………………………………………………….42
3- 11 ماشین تکسچرایزینگ هیتر و دوبل تاب کاذب برای نخ های…………………………………………………….. 44
3- 12 تکسچره هوا………………………………………………………………………………………………………….. 44
3- 13 درهم تنیدن فیلامنتها…………………………………………………………………………………………………. 47
3- 14 مراحل فرایند تولید نخ های الیاف……………………………………………………………………………………. 57
3- 15 اصول ریسندگی بدون godet و همراه با godet ا……………………………………………………………………58
3- 16 بیم ریسندگی…………………………………………………………………………………………………………. 59
3- 17 نمای جانبی اجزای مجموعه رشته ساز……………………………………………………………………………. 60
3- 19 هد ریسندگی و مدل هندسی spin pack در یک محفظه گرمکن ………………………………………………..61
3- 20 فرایند کلی……………………………………………………………………………………………………………… 62
3- 22 سیستم فیلتر درجه بندی شده……………………………………………………………………………………… 68
3- 23 دمای محاسبه شده در spin pack و جعبه حرارتی با ذوب……………………………………………………….. 69
3- 24 انواع مختلف واشر و درز گیر ………………………………………………………………………………………….72
3- 25 انواع رشته ساز………………………………………………………………………………………………………… 76
3- 26 نمونه فیلتر و واحد های رشته ساز-نمونه منتخب………………………………………………………………….. 78
3- 27 شکل های نمونه سوراخ رشته ساز برای سطح مقطع مدور و…………………………………………………… 80
3- 28 رفتار رئولوژیکی ذوب die-swell-PPا…………………………………………………………………………………… 82
3- 29 نمونه هایی از راه جریان رشته به صورت باریک……………………………………………………………………… 83
3- 30 اثر سرعت تغذیه بر میزان die-swell ا…………………………………………………………………………………87
3- 32 اثر قطر رشته ساز بر die-swellا……………………………………………………………………………………… 88
4- 1 سطح مقطع دایره ای…………………………………………………………………………………………………… 92
4- 2 سطح مقطع نخ………………………………………………………………………………………………………….. 92
4- 3 سطح مقطع ستاره ای…………………………………………………………………………………………………. 92
4- 4 سطح مقطع مثلثی……………………………………………………………………………………………………… 92

 

ABSTRACT

PP fibers have a density or special mass of 0.90 – 0.91 g/cm3. These fibers are lighter than water. In practice, they have the highest special volume. Therefore, they have the highest covering power. PP fibers provide the best cover in comparison with polyamide, acrylic, and polyester fibers with 19, 22 and 33%. It is why they have been paid much attention by the producers of machine floor coveringsThe physical properties of the fibers produced from one spinneret with different sections have been verified in this project. The following the most important activities performed in this projectFirst, we took into consideration the number of filaments. Then the sections of filaments were verified. Experiments on strength, primary module, and strain for filaments with different sections were implemented in three different speeds, and finally the crystalinity degree of filaments was verified. The same experiments were next done on the produced yarn. All experiments were completed in the textile laboratory of Science – Research Branch.
After the statistical analysis, results showed that filaments with a circular section had the most strength, primary module, and strain in comparison with two other filaments with triangular and star sections. Filaments with circular sections showed the least degree of crystalinity in comparison with the two other filaments


 


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت35000تومان