انتخاب صفحه

مــقدمـــه
پلها عناصر کلیدی بزرگراه ها تلقی می شوند و احداث آنها نسبت به بقیـه اجـزای راه بسـیار پـر هزینـه وبعلت ظرافت ساختار سیستم سازه ای آنها آسیب پذیرترین عناصر شبکه ترابری زمینی در برابر زلزله انـد. انهدام تعداد زیادی پل بزرگراهی در زلزله های اخیر ایالات متحده و ژاپن حتی با وجود بکارگیری آخرین دستاوردهای تحقیقاتی در این زمینه و آیین نامه های مدون مسئولان کشورهای لرزه خیز را متوجه اهمیـتمقاوم سازی پلهای موجود و تدوین ضوابط طراحی کرده است ؛ بدین لحاظ فنون طرح و اجرای عملیـاتمقـاوم سـازی لرزه ای پل ها با شتاب تصاعـدی رو به فزونـی دارد . کسـب آگـاهی از رو شـ های ممکـ ن و فن آوری موجود بویژه در مرحله اول پروژه های طراحی، که کمتر به محاسبه و بیشتر بـه طرحهـای کلـیمتکی است سودمند خواهد بود .
شبکه راه ایران دارای بیش از 200،140 کیلومتر خطوط راه شامل بزرگراهها و بیش از 090،5 کیلومتر خط راه آهن می باشد . در حدود 000،10 پل مهم موجودند که دهانه ای بیش از ده متـر دارنـد. زلزلــه هـایدهه های گذشته نشان داده اند که بسیاری از پلهای مو

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………..1
مقدمه……………………………………………………………………………………….2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول – کلیات (آسیبهای پلهای بزرگراهی در زلزله های گذشته و انواع خرابی آنها)

پلها عناصر کلیدی بزرگراه ها تلقی می شوند و احداث آنها نسبت به بقیـه اجـزای راه بسـیار پـر هزینـه وبعلت ظرافت ساختار سیستم سازه ای آنها آسیب پذیرترین عناصر شبکه ترابری زمینی در برابر زلزله انـد. انهدام تعداد زیادی پل بزرگراهی در زلزله های اخیر ایالات متحده و ژاپن حتی با وجود بکارگیری آخرین دستاوردهای تحقیقاتی در این زمینه و آیین نامه های مدون مسئولان کشورهای لرزه خیز را متوجه اهمیـتمقاوم سازی پلهای موجود و تدوین ضوابط طراحی کرده است ؛ بدین لحاظ فنون طرح و اجرای عملیـاتمقـاوم سـازی لرزه ای پل ها با شتاب تصاعـدی رو به فزونـی دارد . کسـب آگـاهی از رو شـ های ممکـ ن و فن آوری موجود بویژه در مرحله اول پروژه های طراحی، که کمتر به محاسبه و بیشتر بـه طرحهـای کلـیمتکی است سودمند خواهد بود .شبکه راه ایران دارای بیش از 200،140 کیلومتر خطوط راه شامل بزرگراهها و بیش از 090،5 کیلومتر خط راه آهن می باشد . در حدود 000،10 پل مهم موجودند که دهانه ای بیش از ده متـر دارنـد. زلزلــه هـایدهه های گذشته نشان داده اند که بسیاری از پلهای موجود آسیب پذیرند (جدول 1-1) . [10]در سالهای اخیر روشهای مختلفی برای بررسی میزان آسیب پذیری پلها ارائه گردیـده اسـت کـه هـر یـک، مزایا و نقاط ضعفی دارند . بر اساس تحقیقات انجام شده آسیب پذیری پلها را می توان به روشهای کیفی و روشهای کمی تعیین نمود .
در روشهای کیفی با توجه به شرایط لرزه خیزی و شرایط پل سازی، بر اسـاس تجربـه زلزلـه هـای گذشـتهفرمهای ویژه ای تهیه می شوند . پس از تکمیل این فرمها اطلاعاتی از قبیل سیستم باربر قائم، سیستـم لرزه بر جانبی، شکل پذیری اعضا و … در یک بانک اطلاعاتی کامپیوتری ذخیره و برای برآورد اولیـه و تقریبـیظرفیت مقاومت لرزه ای یک پل استفاده می شوند .در روشهای کمی، پل با دقت و جزئیات بیشتری مورد مطالعه قرار مـی گیـرد. در ایـن روشـها مدلسـازیکامپیوتری و تحلیل دینامیکی پل ضروری می باشد . [10]خسارت وارده به عناصر سازه ای بزرگا (ریشتر) سال وقوع زلزله1- بسته شدن جاده ها به علت نا پایداری شیبها؛
2- ترک خوردگی لایه های جاده ها ؛
3-انهدام کامل دو پل آجری ؛
4- خرابی چهار پل بزرگراهی شامل ازدست دادن نشیمنگاههای الاستومتری 7/4 1369 منجیل
ترک خوردگی لایه آسفالتی دو پل بزرگراهی 6/6 1369 دارابتخریب راههای کوهستانی به علت ناپایداری شیبها و لغزش زمین 5/0 1370 لردگانتخریب 3 دهانه از 12 دهانه پل بزرگراهی به طول200 متر 6/1 1372 سفیدابهخرابیهای ناچیز راههای اصلی و فرعی 6/1 1375 بجنوردـــــــــ 6/1 1375 اردبیلناپایداری شیبها 7/1 1375 قائنجدول 1 -1- آثار مخرب زلزله در سیستمهای ترابری در زلزله های گذشته ایران [10]ظاهراً دراغلب طرح و اجرای پلهای موجود در ایران طراحی لرزه ای منظـور نشـده اسـت. در کشـورهایپیشرفته صنعتی تنها گروهی از پلها در رده شریانهای حیاتی قرار مـی گیرنـد؛ لـذا، در برنامـه ریـزی بـرایمقاوم سازی آنها روش غربالی (Screening ) به کار می رود تا اولویت زمانی برای مقاوم سازی هـر پـلمعلوم گردد ؛ اما ، در کشور ما، به لحاظ اندک بودن تعداد پلها ، باید همه آنها را بعنـوان شـریانهای حیـاتیشناسایی کرد و تمامی آنها را یگانه معبر زمینی ممکن برای امدادرسانی فوری پس از وقوع زلزله بـه شـمارآورد .اصطلاح “پلهای بزرگراهی” به پلهایی اطلاق می شود که برای عبور از روی زیرگذرها یـا غلبـه بـر موانـعطبیعی ساخته می شوند . پل از سویی پرهزینه ترین بخش راهسازی است و از سوی دیگر، بعلت ظرافـتساختمان، آسیب پذیرترین عنصر راه در برابر زلزله است .بر خلاف پلهای بزرگ نظیر پلهای معلق، ترکه ای و قوسی که در رده سازه های ویژه شریانهای حیاتی قرار می گیرند، پلهای بزرگراهی متعارف از وحدت سازه ای برخوردارند و عموماً از سه جزء روسازه، زیرسازه ( بالای سطح زمین ) و پی ( مدفون در خاک ) تشکیل می شوند .فلسفه طراحی لرزه ای پلها بر دو اصل متکی است :
1- در زلزله های کوچک و متوسط به سازه پل هیچ آسیبی نرسد ؛
2- در زلزله های بزرگ، پل منهدم نگردد و اگر آسیبی دید، بـرای عملیـات امـداد فـوری پـس از زلزله قابل عبور باشد . [11]
در این فصل سعی شده است که عملکرد پلها را در برابر زلزله های گذشته کـه بـر اسـاس تحقیقـاتمحققان برجسته کشورهای مختلف صورت گرفته است گردآوری و نقاط ضعف آنها، طبق بررسی این محققان معرفی گردد .

1- 1- مقدمه……………………………………………………………………………… 4
1- 2- آسیبهای وارد شده بر پلها در زلزله های گذشته…………………………….. 7
1- 2-1- زلزله داراب………………………………………………………………………. 7
1-2-2- زلزله منجیل……………………………………………………………………… 7
1-2-3- زلزله سفیدابه سیستان……………………………………………………….. 7
1-2-4- زلزله سوم مارس 1985 شیلی………………………………………………. 8
1-2-8- زلزله های کاشیرو-اوکی و هویدونانسی- اوکی 1993 ژاپن…………….. 19
1-2-9- زلزله سال 1993 گوام ژاپن………………………………………………….. 20
1-2-11- زلزله کوبه ژاپن………………………………………………………………. 24
1-2-13- زلزله ایزمیت ترکیه………………………………………………………….. 25
1-3- معیار شکست لرزه ای پلهای بزرگراهی…………………………………….. 27

1-3-1- شکست برشی………………………………………………………………. 28
1-3-2- شکست خمشی……………………………………………………………. 28
1-3-3- آسیب دیدگی روسازه ها…………………………………………………… 28
1-3-4- خسارت زیرسازه ای………………………………………………………… 29
1-3-5- شکست شالوده ( پی ) …………………………………………………….29
1-3-6- خسارات به تکیه گاه کناری و خاکریز تقرب……………………………….. 29
1-3-7- عدم وجود تکیه گاه کافی…………………………………………………… 30
1-3-8- ضعف اتصالات………………………………………………………………… 30
1-3-9- ضربه قطعات مجاور…………………………………………………………. 30
1-3-10- کمانش بادبندها…………………………………………………………… 31
1-4- ارزیابی احتمالاتی خسارت لرزه ای پلهای بزرگراهی…………………….. 32
1-5- بررسی آسیب پذیری بعضی از اجزای پل………………………………….. 34
1-6- درسهایی از خسارات زلزله برای طراحی لرزه ای پلها…………………… 37
1-7- عکسهایی از حالات مختلف شکست پل در اثر زلزله……………………. 39

خرابی پل در اثر روانگرائی خاک

خرابی پل در اثر روانگرائی خاک

فصل دوم – روشهای موجود تحلیل و طراحی شالوده ها

شالوده قسمتی از یک سازه است که غالبا زیر تراز سطح زمین قرار میگیرد و نیروهای ناشی از سازه را به پی (خاک یا بستر سنگی) انتقال می دهد . تقریبا تمام خاکها به واسطه تاثیر نیرو به مقدار قابل توجهی فشرده می شوند که این مسئله باعث نشست سازه متکی بر آن میگردد . دو شرط اساسی در طراحی شالوده باید رعایت گردد : 1- نشست کلی سازه باید به مقدار قابل قبول و کوچکی محدود شود ؛ 2- تا حد امکان قسمتهای مختلف سازه نباید دارای نشستهای نامساوی باشند . از جنبه نظر خسارات احتمالی وارد بر سازه، حذف نشستهای نامساوی قسمتهای مختلف سازه، بسیار مهمتر از نشست یکنواخت کلی آن می باشد .برای محدود کردن نشستهای فوق الذکر، لازم است 1- نیروهای ناشی از سازه را به لایه ای منتقل نماییم که دارای مقاومت کافی باشد 2- برای کاهش تنش فشاری تماسی، نیرو را در سطح به قدر کافی بزرگی گسترده نماییم .شالوده ها در حالت کلی به شالودههای دیوار و ستون تقسیمبندی می شوند . پلان انواع معمول شالودههای سطحی در شکل (2-1) نشان داده شده است . شالوده دیوار یک نوار از بتن مسطح به عرض بزرگتر از ضخامت دیوار می باشد که بار دیوار را در روی سطح بزرگتری گسترده می نماید . شالوده منفرد به شالوده ای اطلاق میشد که بار یک ستون را به زمین منتقل مینماید . شالوده منفرد میتواند به شکل مربع، چند ضلعی منظم، دایره و یا هر شکل غیر منظم دیگر باشد و ساده ترین و اقتصادی ترین انواع شالوده ستون است . ملاحظات مقاومتی زمین و گاه ملاحظات اجرایی، باعث می شود که شالوده چند ستون که حدوداً در یک محور قرار دارند ، به صورت نوار درآید که در این حالت به آن شالوده نواری میگویند .استفاده از شالوده های منفرد، مرکب و نواری در مواردی که مقاومت زمین در حد متعارفی باشد، بسیار معمول است . در صورتی که نیروی محوری ستونها زیاد و یا مقاومت زمین کم باشد، سطح مورد نیاز برای شالوده، وسیع می شود . در چنین حالتی به جز مواردی که به علت مقاومت خیلی ضعیف و شرایط خاص خاک مجبور به استفاده از شالوده های عمیق هستیم، از شالوده های گسترده (رادیه) استفاده می شود . شالوده گسترده یک دال بتن مسلح یکپارچه میباشد که در تمام سطح شالوده ساختمان گسترده شده و در نتیجه نیروی محوری ستونها را در حداکثر سطح ممکن توزیع می نماید . این چنین شالودههایی به علت داشتن سختی خمشی زیاد، از نشستهای نامساوی جلوگیری می نمایند .

2-1- انواع و وظایف شالوده ها………………………………………………….. 46
2-2- عوامل موثر در طراحی شالوده های بتن مسلح……………………….. 48
2-3- اصول طراحی شالوده ها ………………………………………………….50
2- 3-1- کنترل تنش در خاک…………………………………………………….. 50
3-3-1-2- درجه خطرپذیری لرزه ای (E) ا……………………………………….71
3- 4- روش ارزیابی لرزه ای پلها به روش C/Dا………………………………. 72
3- 4-1- شیوه تحلیل برای ارزیابی پل به روش C/Dا………………………… 72
2- 3-2- طراحی سازهای شالوده ……………………………………………. 50
2- 3-2-1- شالوده های نواری پای دیوار……………………………………… 51
2- 3-2-2- طراحی شالوده های منفرد………………………………………. 52
2- 3-2-3- شالوده های مرکب دو ستونی………………………………….. 55
2- 3-2-4- شالوده های نواری، شبکه ای و گسترده ………………………56

-فصل سوم – روشهای ارزیابی و بهسازی شالوده های موجود

مقاوم سازی لرزه ای از جمله راه حلهای ممکن برای حداقل کردن خطرپذیری پلهای موجود نسبت به آسیب پذیری جدی آنها در حین وقوع زلزله می باشد . از آنجا که امکان مقاوم سازی همزمان تمام پلهای بزرگراهها وجود ندارد، لذا انتخاب بحرانی ترین پل برای مقاوم سازی بر اسـاس مسائل عملـی، اجرایی، اجتماعی و مهندسی از اهمـیت ویـژه ای برخـوردار است . مقاوم سازی لرزه ای از جمله راهکارهای ممکن در مقایسه با مسدود کردن پل، احداث پل جدید و یا قبول خطر خسارت لرزه ای می باشد . مسدود کردن پل و یا احداث پل جدید اصولاً تنها برای رفع ضعف لرزه ای استفاده نمی شود . بر این اساس عملاً انتخاب بین مقاوم سازی و یا پذیرش خطر لرزه ای صـورت می گیـرد که این انتخـاب به اهمـیت پـل، هزینـه و تأثیـرات مقاوم سازی بستگی دارد .
فرآیند مقاوم سازی پلها، تابع پارامترهای متغیر زیادی است که با توجه به قضاوت مهندسـی می توان آنرا به سه مرحله زیر تقسیم بندی نمود :
الف – بازدید اولیه ب – ارزیابی جزئیات
ج – طراحی تمهیدات مقاوم سازی
هرکدام از این مراحل در ذیل به طور خلاصه بیان شده و جزئیات بیشتر آنها در بخشهای بعدی آورده شده است . به این نکته مهم باید توجه شود که همانطور که در بخش (3-5) ذکر شده است ، همزمان با فرآیند ارزیابی جزئیات باید ظرفیت باربری خاک شالوده کنترل شود . شکل(3-1) فلوچارت فرآیند مقاوم سازی را برای هر گروه عملکرد لرزه ای پلها (C ، B، A وD ) ارائه می کند [1] .

3- 1- مقدمه ………………………………………………………………… 59
3- 2- طبقه بندی پل ها……………………………………………………. 66
3- 3- ارزیابی اولیه پل موجود …………………………………………….. 68
3- 3-1- رتبه بندی و آسیب پذیری پل …………………………………… 68
3- 3-1-1- درجه آسیب پذیری (V) ا………………………………………. 68
3- 4-2- تعیین نیروها و تغییر مکانها در روش C/Dا………………………. 74
3- 4-3- روش محاسبه نسبت C/D ا……………………………………….75
3- 4-3-1- نسبت ظرفیت به نیاز برای چرخش و یا تسلیم شالوده…… 82
3- 4-3-2- نسبت ظرفیت به نیاز برای مهار آرماتور طولی ستون در شالوده …………………………………………………………………………………89

3- 4-3-3- نسبت ظرفیت به نیاز برای شکست پی ناشی از روانگرایی خاک…………………………………………………………………………. 97
3- 5- روشهای مقاوم سازی شالودهها………………………………. 101
3- 5-1- مقدمه…………………………………………………………… 101
3- 5-2- مقاومت خمشی………………………………………………. 102
3- 5-3- مقاومت برشی………………………………………………… 105
3- 5-4- مهار آرماتور ستون…………………………………………….. 106
3- 5-5- مقاومت واژگونی……………………………………………….. 107
3- 5-6- شمع ها……………………………………………………….. 108
3- 5-7- پل ها روی خاکهای روانگرا ……………………………………108

خرابی پل در اثر حرکت تکیه گاهها و انحراف عرضی آنها

خرابی پل در اثر حرکت تکیه گاهها و انحراف عرضی آنها

فصل چهارم – ارزیابی آسیب پذیری لرزه ایی پل انتخابی

شهر تهران و حومه در مسیر نوار زلزله خیز فعال قرار دارد که دارای سوابق متعدد از زمین لرزه های مخرب در قرون گذشته می باشد . تهران بوسیله کوههای توچال از شمال و کوههای سه پایه و بی بی شهر بانو از مشرق و جنوب شرقی محصور شده است و از جنوب به استثنای چند عارضه کوهستانی کوچک ومحدود با کویر بزرگ مرکزی در ارتباط می باشد . این ناحیه بدلیل وجود گسل فعال شمال تهران و چند گسل جوان و فعال دیگر در شمال و جنوب آن و همچنین شکستگی رسوبهای آبرفتی دشت تهران و شهر ری که ممکن است به هنگام فعالیت گسلهای اصلی و لرزه زا تحت تاثیر قرار گیرند، فاقد زمین مستحکم و یکپارچه است . بررسی زمین لرزه های ویرانگر تاریخی پیش از قرن بیستم، وجود گسلهای اصلی و فعال و عدم رویداد زمین لرزه بزرگ در گسلهای تهران و اطراف آن (گسل شمال تهران، گسل شمال و جنوب ری و کهریزک) در طی یک قرن و نیم اخیر، خطر رویداد زمین لرزه نسبتاً بزرگی در این ناحیه را تشدید می کند .
در حال حاظر در شهر تهران حدود 40 بزرگراه و 150 پل بزرگراهی وجود دارد و با توجه به اهمیت کلیدی پلهای بزرگراهی در وضعیت بحرانی هنگام و پس از وقوع زلزله، در این پایان نامه سعی شده است که نمونه ای از این پلها را مورد تحلیل قرار داده و میزان آسیب پذیری فونداسیون آن را در هنگام وقوع زلزله ارزیابی شود .

4- 1- مقدمه…………………………………………………………….. 113
4- 2- طبقه بندی پلهای بزرگراهی شهر تهران ……………………..114
4- 2-1- طبقه بندی پلهای بزرگراهی براساس نوع عرشه …………125
4- 2-2- طبقه بندی پلهای بزرگراهی بر اساس نوع پایه …………..126
4- 2-3- طبقه بندی پلهای بزرگراهی بر اساس نوع شالوده……… 126
4- 2-4- طبقه بندی پلهای بزرگراهی شهر تهران بر اساس ترکیبی از انواع
پایه ، عرشه و شالوده………………………………………………… 127
4- 3- انتخاب نوع پل مورد مطالعه در این پروژه…………………….. 129

4- 3-1- معرفی پل خیابان ملاصدرا روی بزرگراه چمران…………… 129
4- 3-2- عکسهایی از نماهای مختلف پل………………………….. 133
4- 3-3- معرفی برنامه کامپیوتری و آیین نامه مورد استفاده در تحلیل…………………………………………………………………….. 137
4- 3-4- بارگذاری……………………………………………………….. 137
1- 3-4-2- اثر ضربه (ضریب دینامیکی)……………………………….. 139
4- 4- پروسه آنالیز پل و محاسبه نیروهای وارد بر پی…………….. 141
4- 4-1- تحلیل استاتیکی پل………………………………………… 141
4- 4-2- تحلیل دینامیکی طیفی چند مودی………………………… 149
4-5- تحلیل و کنترل ظرفیت شالوده………………………………… 157
4- 5-1- ظرفیت باربری شالوده پل…………………………………… 157
4- 5-2- کنترل ظرفیت برشی شالوده ……………………………….159
4- 5-2-1- کنترل برش خمشی……………………………………… 159
4- 5-2-2- کنترل برش پانچ………………………………………….. 160
4- 5-3- کنترل ظرفیت خمشی…………………………………….. 161
4- 5-3-1- کنترل ظرفیت خمشی با توجه به روشهای طراحی ..161

4- 5-3-2- کنترل ظرفیت خمشی بوسیله محاسبه نسبت ظرفیت به نیاز……………………………………………………………………… 163
4- 5-3-2- 1- محاسبه نسبت ظرفیت به نیاز جهت پایه ها و شالوده ها……………………………………………………………………… 163
4- 6- نتایج محاسبات و کنترل های صورت گرفته……………….. 175

فصل پنجم – بهسازی و مقاوم سازی پل انتخابی

5- 1- مقدمه………………………………………………………. 177
5- 2- مقاوم سازی شالوده……………………………………… 178
5- 2-1- افزایش ظرفیت باربری…………………………………. 178
5- 2-2- افزایش مقاومت خمشی……………………………… 180
5- 3- جزئیات اجرای بهسازی………………………………….. 182

کم بودن طول مهاری میلگردهای طولی ستون در شالوده در زلزله  1971سنفوناندو

کم بودن طول مهاری میلگردهای طولی ستون در شالوده در زلزله 1971سنفوناندو

فصل ششم – اقتصاد مقاوم سازی پل ها

6- 1- اقتصاد مقاوم سازی……………………………………. 185
نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………. 188
پیوست………………………………………………………… 190

پ-1-1- تک ستون ها و تک پایه ها…………………………. 191
پ-1-2- قاب دو یا چند ستونی…………………………….  192
پ-2- اصلاح نیروهای طراحی برای پی ها ………………. 194
پ-3- نیروهای طراحی شالوده…………………………..  195
فهرست منابع غیر فارسی و فارسی……………………. 196
واژه نامه فنی………………………………………………  200

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

جدول

3-1 – جدول : تعیین دسته عملکرد لرزه ای پل…………. 67
3-2 – جدول : تعیین ضریب مکان S ا………………………71
3-3 – جدول : روش تحلیل بر اساس C/Dا………………. 73
3-4 – جدول : ملزومات پلهای منظم……………………… 73
3-6 – جدول : ضریب شکل پذیری شالوده………………. 82
4-2 – جدول : طبقه بندی پلهای بزرگراهی شهر تهران بر اساس نوع دال………………………………………………………………… 125
4-3 – جدول : طبقه بندی پلهای بزرگراهی شهر تهران بر اساس نوع پایه پل…………………………………………………………………… 126
4-4 – جدول : طبقه بندی پلهای بزرگراهی شهر تهران براساس نوع شالوده………………………………………………………………. 126
4-5 – جدول : طبقه بندی پلهای بزرگراهی شهر تهران بر اساس ترکیب دال و پایه پلو…………………………………………………………………… 128
4-7 – جدول : جدول تعیین ضریب و نیروی زلزله برای 5 کامیون در جهت طولی……………………………………………………………….. 145
فهرست شکلها

1-1 : خرابی پل در اثر روانگرائی خاک ……………………………..39
1-2 – شکل : خرابی پل در اثر حرکت تکیه گاهها و انحراف عرضی آنها …………………………………………………………………………..40
1-7 – شکل : خرابی پل در اثر نابودی زودرس میلگردهای طولی ستون………………………………………………………………….. 42
1-8 – شکل : گسیختگی خمشی در محل مفصل پلاستیک پای ستون………………………………………………………………….. 43
1-9 – شکل : خرابی پل در اثر شکست میلگردهای طولی ستون در زلزله 1995 کوبه……………………………………………………………………. 43
1-10 – شکل : خسارت به پایه پل در اثر لغزش میلگردهای طولی در ناحیه وصله …………………………………………………………………………….44
2-1 – شکل : انواع شالوده ……………………………………………47
2-2 – شکل : توزیع تنش فشاری تماسی…………………………. 48
2-3 – شکل : شالوده نواری پای دیوار……………………………… 51
2-4 – شکل : برش پان.چ……………………………………………. 53
2-5 – شکل : برش خمشی………………………………………… 53
2-7 – شکل : رفتار شالوده نواری و گسترده……………………… 57
3-2 – شکل : پلهای سری………………………………………….. 62
3-3 : پلهای موازی…………………………………………………… 63
3-4 – جدول : فلوچارت تفصیلی مقاوم سازی……………………. 65
3-5 – شکل : دیاگرام آزاد محاسبه درجه آسیب پذیری پل…….. 70

 

Abstract
Bridges are the most important components of highways and their construction is more costly than the other parts of highways. Due to the week structural characteristics of bridges, there are the most vulnerable parts of transportation network subjected to earthquake. Many bridges and their foundations in Iran have not designed for seismic excitation. Therefore, seismic rehabilitation and retrofit of these bridges are suitable choice for their seismic risk reductionIn this dissertation, the procedure of seismic evaluation and rehabilitation of bridges and specially, their foundations has been explained based on FHWA and Caltranse standards. Then, a sample bridge (bridge of Mollasadra Street on the Chamran highway, that its structure is similar to 50% of bridges in Tehran) is selected and its seismic vulnerability is evaluated and retrofit plan is presented based on two mentioned standards and AASHTO seismic provisions for bridges. By the way, a comparative study between seismic vulnerability assessment based on existing design codes and two mentioned standards were performedFinally, a method for efficiency control in retrofit and economic comparison of different methods for seismic rehabilitation, were presented using the cost to benefit ratio calculationمقطع : کارشناسی ارشد

25000تومان

فایل word

35000تومان