انتخاب صفحه

مقدمه

سازه فولادی مجموعه ای ازاعضای باربر،ساخته شده ازورق ویا نیمرخ های فولادی می باشد که به کمک اتصالات به یکدیگر متصل شده و اسکلت ساختمان رابه وجود می آورند.نیمرخ های فولادی تولیدات کارخانه ای هستند که باتوجه به روش های تکامل یافته برای تولید آنها،غالبا رفتاری درحد انتظار ازخود نشان میدهند.موضوعی که همیشه بحث انگیز بوده وموجب نگرانی طراحان وسازندگان سازه های فولادی است،چگونگی رفتار اتصالاتی است که(الف) برای ساخت اعضای مرکب ازنیمرخ و ورق، و (ب) برای یکپارچه نمودن اعضا(شامل تیر،ستون ومهاربندها) درمحل گره ها مورد استفاده قرار میگیرند.وسایلی اتصالی که برای ساخت اعضا واتصال آنها به یکدیگر به کار میرود شامل پرچ،پیچ وجوش است.دراین میان استفاده از جوش درساختمان سازی متعارف درایران بسیار رایج است.درسطح جهانی،قدمت استفاده از جوش درساخت اسکلت فولادی شاید به 100 سال برسد.درکشورما نیز شاید بتوان قدمتی50 ساله برای استفاده از جوشکاری در ساختمان تصورنمود.طی این سالیان نسبتا طولانی،مسلما پیشرفت های قابل توجهی در شناخته جوش وتوسعه فن آوری مربوطه صورت گرفته است.اما هنوز هم بدگمانی هایی در خصوص رفتار اتصالات جوشی درذهن مهندسین وجود دارد.صدمات به وجود آمده در اتصالات جوشی ساختمان های بلندمرتبه تحت اثر زلزله،عاملی برای افزایش این بد گمانی هاست.باوجود تمام این معضلات،هنوز نمیتوان جانشینی برای اتصالات جوشی متصور بود.عقیده اهل فن براین است که اگر استانداردهای مربوطه درطراحی واجرای اتصالات جوشی به کار گرفته شود،باتوجه به خواص متالوژیکی ومکانیک ناحیه جوش شده،نباید اشکال خاصی دررفتار اتصال جوشی به وجود بیاید.گواه خوب این ادعا استفاده موفق ازجوش درصنایع کشتی سازی،اتومبیل سازی،ظروف تحت فشار،خطوط انتقال گاز وصنایع نظیر می باشد که در آنها اتصالات جوشی به طور موفقیت آمیزی نقش نموده اند.باتوجه به این موضوع میتوان نتیجه گیری نمود که عامل اساسی بروز مشکلات درجوشکاری های ساختمانی،عدم رعایت اصول اساسی درحین اجراست.متاسفانه این معضل درساختمان سازی کشور ما بسیار حادتراست.باوجود سابقه نسبتا طولانی دراستفاده از جوشکاری درصنعت ساختمان درایران و وجود کارخانه های تولید کننده تجهیزات ولوازم جوشکاری ازقبیل دستگاه های جوش،الکترود وغیره،از لحاظ سطح آمزوش پرسنل جوشکاری وبه کار گرفتن آیین نامه های تعیین صلاحیت جوشکاران وتایید کیفیت درزهای جوش،بسیار فقیرهستیم.

اگر ازتعدادی پروژه های عمرانی خاص صرفنظر نماییم،غالبا اکثر پرسنل جوشکاری شاغل دربخش ساختمان،آموزش خاصی ندیده وفاقد تبحر لازم هستند ومعضل مهمتر اینکه هیچ کنترلی برروی کیفیت اجرای جوش وجود ندارد.

فهرست مطالب

چکیده     1

مقدمه         2

فصل اول:کلیات

1-1-عنوان

عنوان این تحقیق”آزمون های غیرمخرب جوش وکاربرد آنها درسازه های فولادی”می باشد که با بیان مساله،هدف،کارو… گزارش آغاز میگردد.

1-2-بیان مسئله

هرساله حجم نسبتا زیادی سازه های فولادی،حداکثر تا5طبقه،درکشورطراحی و ساخته میشود.باوجود زلزله خیزی شدید کشور،جوشهای اینگونه سازه ها فقط تحت بازرسی عینی قرار میگیرند وازوجود یا عدم وجود عیوب داخل جوشها،ودرنتیجه کیفیت آنها،هیچگونه اطلاعی دردست نمی باشد.بنابراین عملکرد مورد انتظار اینگونه سازه ها،به هیچوجه قابل تضمین نیست.

1-1-عنوان       5

1-2-بیان مسئله       5

1-3-هدف از تحقیق       5

1-4-عنوین فصل ها         6

شکل شماتیک دستگاه آزمایش ضربه و نمودار تنش-کرنش

شکل شماتیک دستگاه آزمایش ضربه و نمودار تنش-کرنش

فصل دوم:لوازم وفرآیند جوشکاری

2-1-مقدمه

در دنیای صنعتی امروزه،جوشکاری به قدری فراگیرو گسترده است که تعریف جوش غیر ضروری به نظر می آید.اما به منظور جامعیت این تحقیق،میتوان جوش رابه عنوان پیوستگیو اتصال موضعی دریک فلز تعریف کرد.این پیوستگی واتصال توسط گرمادهی به فلز مورد نظر تادمای مناسب،با اعمال فشار یابدون اعمال فشار،بافلز پرکننده(الکترود) یابدون فلزپرکننده تقریبا برابر بادمای ذوب فلز پایه یاکمتر ازآن باشد.دریک جوش ایده آل،پیوستگی کامل بین اجزا یک اتصال بوجود می آید،بطوریکه اجزا از فلز جوش قابل تشخیص می باشند.علی الرغم اینکه دستیابی به شرایط آل درعمل بیشتر می باشد،میتوان بارعایت نکات لازم به ساخت جوشهای باعملکرد رضایت بخش اقدام نمود.یک مهندس ماهر جوشکاری،الزامات اساسی لازم را،که باید یک جوش خاص ازخود نشان دهد وهمچنین انتخاب فرایند جوشکاری متناسب با این الزامات را بخوبی باید شناسایی وبه اجرا در آورد.

2-1-مقدمه     8

2-2-آشنایی بافرآیندهای جوشکاری       8

2-2-1-جوشکاری قوس الکتریکی باالکترود روکش دار       9

2-2-1-1-عملیات جوشکاری         9

2-2-1-2-قطع قوس           10

2-2-1-3-دستگاه های جوشکاری           10

2-2-1-4-ترانسفورماتور         10

2-2-1-5-رکتیفایر         11

2-2-1-6-دینام       11

2-2-1-7-موتور ژنراتور       12

2-2-1-8-قطبیت در جوشکاری       12

2-2-1-9- انتخاب نوع جریان جوشکاری           13

2-2-1-10- وزش قوس(انحراف قوس)             13

2-2-1-11-الکترودهای جوشکاری         14

2-2-1-12-وظایف مفتول       14

2-2-1-13-وظایف روکش الکترود         14

2-2-1-14-روش شناسایی الکترودها درآیین نامه       15

2-2-1-15-طول وقطر الکترود          16

2-2-1-16-خواص مکانیکی فلز جوش       16

2-2-1-17-عوامل موثر درانتخاب الکترود         17

2-2-1-18-الکترودهای رایج ساختمانی           19

شماتیکی از آخال های سرباره

شماتیکی از آخال های سرباره

فصل سوم:عیوب جوش و پیچیدگی اعضای جوش

3-1-عوامل موثر برکیفیت جوش

به منظور دستیابی به یک جوش باکیفیت،متغیرهای جوشکاری باید به درستی انتخاب شده وبکار گرفته شود.برخی از این متغیرها شامل نوع الکترود متناسب بافلز پایه از نظر نوع روکش وفلزپرکننده،تکنیک جوشکاری،وضعیت جوشکاری،ساختار اتصال و مشخصه های الکتریکی شامل قطبیت،آمپراژ وولتاژ است.

3-1-عوامل موثر برکیفیت جوش              21

3-2-عیوب اصلی جوش             21

3-2-1-روی هم افتادگی           21

3-2-2-بریدگی کناره جوش           22

3-2-3-آخال های سرباره           24

3-2-4-ذوب ناقص         24

3-2-5-تخلخل     25

3-2-6-عدم نفوذ             26

3-2-7-ترک درجوش           27

3-2-7-1-ترک به صورت خط مرکزی(طولی)             28

3-2-7-1-1-ترکی که ناشی از جدایش وتفکیک است         28

3-2-7-1-2-ترکی که مربوط به شکل گرده جوش است       28

3-2-7-1-3-ترکی که مربوط به شرایطی سطحی جوش است         28

3-2-7-2-ترک عرضی     28

3-2-7-3-ترک منطقه متاثرازحرارت جوش           29

3-2-8-چاله جوش           29

3-2-9-پاشش یاترشح             29

3-3-تمرکز تنش         30

3-4-پیچیدگی       31

3-4-1-عوامل مهم به وجود آمدن اعوجاج و پیچیدگی             31

3-4-2-انواع پیچیدگی         31

3-4-3-مراحل کنترل پیچیدگی       33

3-4-3-1-کنترل پیچیدگی قبل ازجوشکاری توسط روش های زیر انجام میشود         33

3-4-3-2-کنترل پیچیدگی درحین جوشکاری           34

3-4-3-3-کنترل پیچیدگی پس ازجوشکاری           35

شماتیکی از بریدگی کنارجوش

شماتیکی از بریدگی کنارجوش

فصل چهارم:آزمایش های غیرمخرب

آزمایش های غیرمخرب

کیفیت نهایی جوش به دو روش به کیفیت مطلوب نزدیک میگردد:

الف)ازطریق برنامه های تضمین کیفیت(Quality Assurance=Q.A)

ب)ازطریق برنامه های کنترل کیفیت(Quality Control=Q.C)

برنامه های تضمین کیفیت شامل بازرسی مواد اولیه،بررسی روش های جوشکاری،آزمون های تعیین صلاحیت جوشکاری،آزمون های ارزیابی دستورالعمل جوشکاری،سلامت وسایل کار وکنترل ابعادی قطعات ودرنهایت شامل تمام کنترل های قبل از عملیات اجرایی هستند.برنامه های کنترل کیفیت شامل کنترل مونتاژ،کنترل کیفیت جوش ها حین جوشکاری،و کنترل کیفیت جوش ها بعداز جوشکاری شامل بازرسی چشمی وآزمایش های غیرمخرب ودرنهایت کنترل ابعادی،قطعات بعدازجوشکاری است.

4-1-بازرسی چشمی             39

4-1-1-مراحل بازرسی چشمی جوش         41

4-1-1-1-قبل ازجوشکاری           41

4-1-1-2-بازرسی حین جوشکاری             42

4-1-1-3-بازرسی بعدازجوشکاری           42

4-1-2-وسایل وابزار           43

4-2-آزمون ذرات مغناطیسی           43

4-2-1-تئوری خاصیت مغناطیسی           44

4-2-2-خصوصیات مغناطیسی مواد           44

4-2-3-مغناطیس کردن حلقوی         48

4-2-4-مغناطیس کردن طولی           48

4-2-5-انواع ذرات مغناطیسی           49

4-2-6-مزایای روشMTا             50

4-2-7-محدودیت های روشMTا             50

4-3-آزمون مایعات نافذ           50

4-3-1-طبقه بندی مایعات نافذ           51

4-3-2-آزمون بارنگ نافذ قرمز             51

4-3-3-آزمون باماده نافذ حساس             52

4-3-4-مراحل کل روش مایع نافذ             53

4-3-4-1-تمیزکاری اولیه             53

4-3-4-2-اعمال نافذ               53

4-3-4-3-زمان توقف نافذ           54

4-3-4-4-حذف نافذ اضافی         55

4-3-4-4-1-نافذ قابل حذف باآب         55

4-3-4-4-2-نافذ قابل امولسیون شدن         55

4-3-4-4-3-نافذ قابل حذف باحلال         55

4-3-4-5-اعما آشکارساز         56

4-3-4-5-1-طبقه بندی آشکارسازها         56

4-3-4-5-1-1-آشکار سازهای خشک             56

4-3-4-5-1-2-آشکارسازهای محلول                 56

4-3-4-5-1-3-آشکارساز های محلول             56

4-3-4-5-2-طرق اعمال آشکارساز         56

4-3-4-6-نمایان شدن نشانه ها         56

4-3-4-6-1-طبقه بندی نشانه ها           57

4-3-4-7-تمیزکاری نهایی           57

4-3-5-کاربردهیا آزمون مایعات نافذ         57

4-3-6-لوازم(بلوک های آزمون)             57

4-3-6-1-بلوک آزمون آلومینیومی     57

4-3-6-2-بلوک آزمون فولاد ضدزنگ         58

4-3-6-3-قطعات(pANELS) آزمون نیکل-کرومی(Nicr)ا           58

4-3-7-مزایای آزمون مایع نافذ         58

4-3-8-محدودیت های آزمون مایع نافذ         58

4-4-آزمون رادیوگرافی(پرتونگاری)          59

4-4-1-اصول آزمون رادیوگرافی         60

4-4-2-کنتراست         60

4-4-3-وضوح تصویر       61

4-4-4-ویژگی صفحات رادیوگرافی       61

4-4-5-مزایای پرتونگاری         61

4-4-6-محدودیت های پرتونگاری         61

4-5-آزمون فراصوتی         62

4-5-1-حرکت انرژی صوتی(التراسونیک)           63

4-5-2-مراحل تولید امواج صوتی     63

4-5-3-حالات ارتعاش       63

4-5-3-1-امواج طولی(فشاری)         63

4-5-3-2-امواج عرضی(برشی)             64

4-5-3-3-امواج سطحی(ریلی)               64

4-5-3-4-امواج لمپ(صفحه ای)            64

4-5-4-انواع صفحه نمایش درآزمون فراصوتی           64

4-5-5-انواع مبدل ها           67

4-5-6-قابلیت مهم پروب ها درآزمون فراصوتی         68

4-5-7-فنون انجام آزمون           68

4-5-8-مراحل اصلی آزمون فراصوتی         68

4-5-9-کاربردهای روش پرتومستقیم           69

4-5-10-کاربردهای پرتوزاویه دار         69

4-5-11-روش آزمون فراصوتی       69

4-5-12-نوع نمایش تصویری درآزمون فراصوتی         70

4-5-13-مزایای آزمون فراصوتی           72

4-5-14-محدودیت های آزمون فراصوتی           73

4-6-آزمون جریان های گردابی         73

4-6-1-تجهیزات آزمون جریان گردابی         73

4-6-2-مزایای آزمون جریان های گردابی           74

4-6-3-محدودیت های آزمون جریان های گردابی       74

شماتیکی از روی هم افتادگی جوش

شماتیکی از روی هم افتادگی جوش

فصل پنجم:نتیجه گیری

5-1-نتیجه گیری

برای ایجاد یک پیوند فلزی رضایت بخش بین دوقطعه فلزی،لازم است که ابتدا تمام لایه های نازک موادغیر فلزی ازسطوح محل اتصال زدوده شود.برای سهولت عمل تمیزکاری،میتوان این لایه های نازک رابا ابزار مکانیکی باشیمیایی ،قبل از عمل تمیزکاری،میتوان این لایه های نازک رابا ابزار مکانیکی یاشیمیایی،قبل ازعمل جوشکاری،پاک کرد.درضمن باید توجه داشت که فاصله زمانی بین تمیزکاری وجوشکاری تاحدامکان کوتاه باشد.این امر برای جلوگیری از تشکیل مجدد لایه های نازک درمحل جوشکاری براثر تماس طولانی با شرایط محیطی میباشد.بنابراین،برای یک جوشکاری باکیفت ،روش های تمیزکاری کارآمد،می باید بادقت تدوین وبدرستی اجرا گردد

5-1-نتیجه گیری             76

مراجع               78

Abstractا             79

مقایسه ظرفیت باربری تسمه باشکاف بدون شکاف

مقایسه ظرفیت باربری تسمه باشکاف بدون شکاف

فهرست جداول

2-1-اختصار الکترودها وکاربرد           15

4-1-زمان توقف نافذ         54

شماتیکی ازانواع پیچیدگی

شماتیکی ازانواع پیچیدگی

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست اشکال

2-1-جوشکاری قوس الکتریکی باالکترود روکشدار           9

2-2-شکل شماتیک دستگاه آزمایش ضربه ونمودار تنش-کرنش       17

3-1-شماتیکی ازروی هم افتادگی جوش             22

3-2-شماتیکی ازبریدگی کنارجوش             23

3-3-شماتیکی ازآخال های سرباره               24

3-4-شماتیکی ازذوب ناقص           25

3-5-شماتیکی ازتخلخل         26

3-6-شماتیکی از عدم نفوذ             27

3-7-مقایسه ظرفیت باربری تسمه باشکاف وبدون شکاف       30

3-8-شماتیکی ازانواع پیچیدگی         31

3-9-شماتیکی از انواع پیچیدگی         32

3-10-شماتیکی ازکنترل پیچیدگی قبل ازجوشکاری           33

3-11-شماتیکی از کنترل پیچیدگی حین جوشکاری           34

3-12-شماتیکی از رواداری های مجاز ساخت           37

4-1-شماتیکی از شرایط بازرسی چشمی             40

4-2-وسایل وابزار بازرسی چشمی           43

4-3-شماتیکی ازمسیر میدان مغناطیسی                 45

4-4-شماتیکی ازمسیر میدان مغناطیسی عضو همراه عیب               46

4-5-شماتیکی ازمسیر میدان مغناطیسی عضو همراه عیب             47

4-6-شماتیکی از مسیر میدان مغناطیسی عضو همراه عیب         47

4-7-شماتیکی از مغناطیس کردن طولی         48

4-8-شماتیکی از ابزار ولوازمMTا           50

4-9-شماتیکی از آزمایش مایع نافذ               52

4-10-شماتیکی از آزمایشRTا               60

4-11-شماتیکی از آزمایشTUا           64

4-12-شماتیکی از آزمایشTUا               65

4-13- شماتیکی از آزمایشTUا               65

4-14- شماتیکی از آزمایشTUا              66

4-15- شماتیکی از آزمایشTUا               66

4-16- شماتیکی از آزمایشTUا               71

4-17- شماتیکی از آزمایشUTا                 72مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان